Reklamsız Sözcü

Bu yağa 50 bin lira az

Se­zen Cum­hur Ünal, es­ki şar­kı­la­rı­nı al­büm­leş­tir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şa­hi­n’­e mektup yaz­dı

android-time 03:55 20 Aralık 2012
Bu yağa 50 bin lira az
Se­zen Cum­hur Ünal, es­ki şar­kı­la­rı­nı al­büm­leş­tir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı Şa­hi­n’­e mektup yaz­dı

“Muhterem beyefendi, selam olsun evvel emirde.
Türkiye dünyanın en önünde, İstanbul, 7 iklimin gönlünde.
Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün ve Sayın Başbakan
Erdoğan'ın bereket ömrüne.
Yedi iklimde, adımızı yazdırdılar altın harflerle.
O 7 iklimin en güzel ezgilerine, sözler yazmak varmış kaderimde.

 

Se­zen Cum­hur Önal, es­ki şar­kı­la­rı­nı al­büm­leş­tir­mek için İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hi­n'­e mektup yaz­dı. Önal, İçiş­le­ri Ba­ka­nı'n­dan 360 bin Türk Li­ra­sı ta­lep et­ti, an­cak Öna­l'­a Mec­li­s'­ten 50 bin TL çık­tı. Ün­lü mü­zis­yen bu pa­ra­yı ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni, is­te­di­ği pa­ra­yı ala­ca­ğı­nı söy­le­di. Es­ki şar­kı­la­rın­dan ye­ni bir al­büm yap­mak için ne­den mek­tup yaz­dı­ğı so­ru­su­na ise, “Güç on­lar­da ol­du­ğu için on­la­ra tek­lif et­tim. Baş­ba­ka­nı, Cum­hur­baş­ka­nı'nı övü­yo­rum, ta­bi­i ki öve­ce­ğim, dün­ya­nın cum­hur­baş­kan­la­rı da be­ni övü­yor. Dün­ya sü­rü­nür­ken Tür­ki­ye yük­se­li­yor, ama mü­zik yok. Mek­tu­bu yaz­dım, ne ayı­bı var bu­nun? Tür­ki­ye'de mü­zik sek­tö­rü ve Un­ka­pa­nı bat­tı­” de­di.

50 bin lira ile yapılmaz

Çı­kan 50 bin li­ra­yı ka­bul et­me­ye­ce­ği­ni söy­le­yen Se­zen Cum­hur Önal, “Ne ya­pa­yım 50 bin li­ra­yı? Ben böy­le bir pa­ra al­ma­dım. 12 şar­kı ya­pı­la­cak, al­tı klip çe­ki­le­cek, bu şar­kı­lar Türk si­ne­ma­sın­da kul­la­nıl­mış. Ben o şar­kı­la­rı­mı ya­pa­ca­ğım. 50 bin TL'­lik büt­çe ile bun­lar ya­pı­la­ma­z” de­di. Mec­li­s'­te al­büm ve 6 klip için 50 bin li­ra­lık öde­ne­ğin ak­ta­rıl­ma­sı­na iliş­kin ka­rar alı­nır­ken CHP'­li üye­le­rin “Ha­yı­r” oyu kul­lan­ma­sı hak­kın­da da ko­nu­şan Se­zen Cum­hur Önal, “Ben bu­nu AK­P'­ye tek­lif et­ti­ğim için, Ba­ka­n'­a tek­lif et­ti­ğim için nor­mal. Güç on­lar­da ol­du­ğu için on­la­ra tek­lif et­ti­m” de­di. Kül­tür Ba­kan­lı­ğı'na da mek­tup yaz­dı­ğı­nı ifa­de eden Se­zen Cum­hur Önal, “Dün­ya mü­ze­le­ri­ni aya­ğı­mı­za ge­ti­ri­yor­su­nuz, ama Tür­ki­ye'de mü­zik yo­k” de­di­ği­ni be­lirt­ti. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'na yaz­dı­ğı mek­tup­ta, “Ül­kem­de mü­zik bit­ti. Ba­na pa­ra ve­rin, si­ze şar­kı ya­pa­yım ki in­san­la­rın mü­zik zev­ki açıl­sın. Tür­ki­ye'de al­büm­ler sa­tıl­sın, Türk sa­nat­çı­la­rı­nın se­si du­yul­su­n” de­di­ği­ni ifa­de et­ti.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN GÜZEL ‘YAĞ’ SAHNESİ / VİDEO

İstediğim parayı alacağım

Se­zen Cum­hur Önal, “El­li bin li­ra­ya eli­mi sür­mem, ne sü­re­ce­ğim? Her şey açık­ta. El­li bin li­ra­ya ne yap­tı­rır­lar, de­li ol­mak la­zım. Ken­di is­te­di­ğim pa­ra­yı ala­ca­ğı­m” de­di.
Da­ha ön­ce Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­dan al­bü­mü için Zer­rin Öze­r'­in yar­dım is­te­di­ği ha­tır­la­tı­lan Önal, “Ze­rin Özer şar­kı­cı. Ben bu şar­kı­la­rın ön­cü­sü­yüm, dev­rim­ci­si­yim. Her­han­gi bir şar­kı­cı hiç umu­rum­da de­ği­l” de­di.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)

Son güncelleme: android-time 15:5120.12.2012
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more