Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Bülent Arınç +18

13 Aralık 2012

İmam ha­tip­li ol­ma­sa da “i­mam kül­tü­rü­ne­” sa­hip olan ve ağ­la­ma­sıy­la ün­lü Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bur­sa­lı (Ma­ni­sa­lı-Si­irt­li) Bü­lent, su­lu göz­lü, duy­gu­sal bir si­ya­set­çi ola­rak bi­li­nir!..

Oy­sa ay­nı Bü­lent, “Şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ve­ci­ze­siy­le ta­ri­he geç­miş­tir!..
“Şe­y” ne, “şe­yi­” ne ve Bü­lent, o “şe­yi­” na­sıl “şe­y” edi­yor?..
Bu, vak­tiy­le epey me­rak ko­nu­su ol­muş­tu!..

* * *

Mec­li­s'­te­ki büt­çe gö­rüş­me­le­rin­de ise Bü­len­t'­in ba­zı söz­le­ri, TV di­zi­le­ri ve film­ler­de kü­çük yaş­ta­ki ço­cuk­la­rın ah­la­kı­nın bo­zul­ma­ma­sı, kor­ku-şid­det et­ki­sin­de kal­ma­ma­sı için ek­ran­da be­li­ren +7 ve­ya +18 yaş gi­bi uya­rı işa­ret­le­ri­ni ge­rek­ti­ri­yor­du!..
Ör­ne­ğin, CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­lin Naz­lı­aka'­­nın so­ru­la­rı­na ce­vap ve­rir­ken, “Ben mah­cup bir in­sa­nım, za­rif bir ha­nı­me­fen­di­nin ba­na bak­ma­sın­dan sı­kı­la­bi­li­ri­m” de­me­si, cin­sel­li­ği çağ­rış­tı­ra­bi­lir­di!..

* * *

Bü­lent bu­nun­la da kal­ma­mış!..
Ay­lin Naz­lı­aka'­­nın kür­taj ko­nu­sun­da­ki tar­tış­ma­lar­da sarf et­ti­ği “va­ji­na bek­çi­li­ği­” la­fı­na da tak­mış!..
Di­yor ki:
“Kür­taj me­se­le­si ko­nu­şu­lur­ken siz öy­le bir söz sarf et­ti­niz ki be­nim yü­züm kıp­kır­mı­zı ol­du. Bir ev­li, bir ba­yan, ço­cu­ğu olan mil­let­ve­ki­li ken­di­si ile il­gi­li bir or­ga­nı­nı na­sıl böy­le açık­ça konu­şa­bi­lir?”
Or­gan?..
Bü­lent o or­ga­na da tak­mış!..
Tak­ma­sı­nın se­be­bi he­men cin­sel­li­ğin, sek­sin ak­lı­na ge­li­yor ol­ma­sın­dan kay­nak­la­na­bi­lir mi?..

* * *

+18 de­vam edi­yor:
Bü­len­t‘­in, TRT Ge­nel Mü­dü­rü'ne “Al İb­ra­him se­nin ih­ti­ya­cın var­dı­r” di­ye­rek me­sir ma­cu­nu at­ma­sı­nı CHP Mil­let­ve­ki­li Ka­mer Genç eleş­ti­rin­ce, Bü­lent edep (!) der­si ver­miş:
“Me­sir ma­cu­nu güç ve­rir, si­zin ak­lı­nı­za he­men uç­kur ge­li­yo­r”
Ye­me bi­zi Bü­lent!..
Ki­min ne mak­sat­la ko­nuş­tu­ğu­nu biz iyi bi­li­riz!

* * *

Can­sız vit­rin man­ken­le­ri­nin üze­ri­ni “A­man çıp­la­k” di­ye ör­ten;
Ata­türk Ha­va Li­ma­nı'n­da­ki Ze­ki Tri­ko'nun bi­ki­ni rek­la­mı­nı müs­teh­cen bu­lup, “Ha­cı­lar is­te­mi­yo­r” di­ye kal­dır­tan zih­ni­ye­ti ta­nı­mı­yor mu­yuz?..
Ye­me bi­zi Bü­lent!..
Bi­ki­ni­li kız afi­şi­nin kal­dı­rıl­ma­sı da, can­sız man­ke­nin üze­ri­nin ör­tül­me­si de uç­kur me­se­le­si de­ğil miy­di?..
Bi­ki­ni­li kız afi­şi­ni gö­ren ha­cı­la­rın ak­lı­na uç­ku­ru ge­le­cek, ap­tes­ti mi ka­ça­cak­tı?..

* * *

Ya şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi?..
Ne­yi­ni na­sıl şey ede­cek­tin?..
O za­man yü­zün hiç de kıp­kır­mı­zı ol­ma­mış­tı!..

Se­la­mi Öz­türkak­si­lik çı­ka­rı­yor!..

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ka­dı­köy İs­ke­le Mey­da­nı'nın dü­ze­ni­ni bo­za­cak, Ka­dı­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Se­la­mi Öz­türk, “A­ta­türk hey­ke­li­ni kal­dı­ra­cak­la­r” di­ye fer­yat edi­yor!..
AK­P'­li Mec­lis üye­si, “Ca­nım da­ha iyi bir ye­re ko­ya­rı­z” der­ken, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dok­tor Mi­mar, “Yok öy­le bir şe­y” di­yor…
Böy­le­ce, Ata­türk hey­ke­li­ni kal­dır­ma­ya ni­yet­len­dik­le­ri, Se­la­mi Öz­tür­k‘­ün or­ta­lı­ğı aya­ğa kal­dır­ma­sı üze­ri­ne ge­ri adım at­tık­la­rı or­ta­ya çı­kı­yor!..
Göz­te­pe Par­kı'na ca­mi ya­pı­la­cak, Se­la­mi Öz­türk, “Ye­şil ala­nı or­ta­dan kal­dı­rı­yor­la­r” di­ye ha­re­ke­te ge­çi­yor!..

* * *

Se­la­mi Öz­tür­k'­­ün da­ha ön­ce de sa­bı­ka­sı var:
Mü­hür­da­r'­a çı­kış­ta şe­hir­ci­li­ği al­tüst eden bir otel ya­pı­lı­yor, iti­raz edi­yor!..
Se­la­mi­çeş­me'de gü­ze­lim me­te­oro­lo­ji ara­zi­si­ne 45'er kat­lı dört ucu­be di­ki­le­cek, mah­ke­me­ye ko­şu­yor fa­kat so­nuç alı­na­mı­yor, bi­na­lar yük­se­li­yor, re­zi­dans­la­rın (!) sa­tı­şı baş­lı­yor!..
E, ye­ter ar­tık!..

* * *

Be­le­di­ye Rei­si Dok­tor Mi­mar ta­bi­i bü­tün bu olan­la­ra çok kı­zı­yor!..
Çev­re­ci­nin da­nis­ka­sı (!) olan bir Baş­ba­kan var, o bun­la­rı ka­fa­ya tak­mı­yor da Se­la­mi
Öz­türk'­­e ne olu­yor?..
Baş­ba­kan çev­re­ci­nin da­nis­ka­sı (!), ama İs­tan­bu­l'­da ye­şil alan kal­ma­dı!..
Be­le­di­ye Rei­si mi­mar­lı­ğın dok­to­ru, ama ta­ri­hi ya­rı­ma­da­nın ar­ka­sın­dan üç ucu­be yük­sel­di ta­ri­hin si­lu­eti­ni mah­vet­ti o sey­ret­ti!..

* * *

Di­rek­le­re sak­sı ko­yup, du­var­la­ra çi­çek yer­leş­tir­me­yi çev­re­ci­lik sa­nan Tay­yip Bey ile mi­mar­lı­ğın dok­to­ru, her ka­rış top­ra­ğa bü­yük bir hırs­la alış­ve­riş mer­ke­zi ve be­ton yı­ğın­la­rı­nın di­kil­me­si­ni şe­hir­ci­lik zan­net­ti!..
Se­la­mi Öz­türk de Ka­dı­kö­y'­e sa­hip çı­kı­yor, ak­si­lik­ler ya­pı­yor!..
Ayıp val­la!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more