Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Kadın vekil korundu kadın öğretmen mezara girdi!..

11 Aralık 2012

Bi­ri ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­ki­li!..
Di­ğe­ri öğ­ret­men, sa­de va­tan­daş!..
Bi­ri­ne Ba­kan, Baş­ba­kan sa­hip çık­tı der­hal ko­ru­ma ve­ril­di!..
Di­ğe­ri­ne “En kö­tü­sü ölür­sün, ölüm hak­tı­r” de­nil­di!..
Bi­ri ka­dın di­re­ni­şi­nin sem­bo­lü ol­du, di­ğe­ri öl­dü­rül­dü!..
Bi­ri Mec­lis sı­ra­la­rı­na dön­dü!..
Di­ğe­ri “ha­k” olan ölü­mü gör­dü ve me­za­ra git­ti!..

* * *

Tür­ki­ye'nin kla­sik man­za­ra­sı…
Ar­ka­sı sağ­lam olan ayak­ta!..
Ol­ma­yan me­zar­da!..
Gül­şah öğ­ret­men es­ki sev­gi­li­si ta­ra­fın­dan teh­dit edi­li­yor­du…
Der­di­ni an­la­ta­ma­dı, an­la­mak is­te­me­di­ler!..
İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü­ne git­ti, ol­ma­dı!..
Van Va­li­si ile gö­rüş­mek is­te­di, ka­bul edil­me­di!..
So­nun­da Van Va­li Yar­dım­cı­sı lüt­fen ka­bul et­ti, Gül­şah öğ­ret­men dev­let­ten ko­ru­ma is­te­di…
So­nuç, deh­şet ve­ri­ci na­si­hat id­di­ası!..

* * *

Gül­şah öğ­ret­men, mah­ke­me­ye di­lek­çe ver­di, bir ba­kı­ma va­si­ye­ti­ni yaz­dı!..
“Va­si­ye­tin­de­”, “Ö­lür­sem so­rum­lu­su Van Va­li­si ve yar­dım­cı­sı­dı­r” de­di…
Van Va­li Yar­dım­cı­sı'nın ken­di­si­ne, “En kö­tü­sü ölür­sün… Ölüm hak­tır. Çan­tan­da bi­ber ga­zı ta­şı­” de­di­ği­ni an­lat­tı…
Va­n'­ı terk et­ti, Kon­ya'ya git­ti, ölüm onu ora­da bul­du!..

* * *

Şim­di açık­la­ma­lar ya­pı­lı­yor, Gül­şah öğ­ret­men ya­lan­la­nı­yor, “Ha­yır, öy­le bir şey yok, va­li yar­dım­cı­sı ona yol gös­ter­di­” di­yor­lar…
Ne yo­lu, ölü­mün yo­lu­nu mu?..
Gül­şah öğ­ret­men mah­ke­me­ye ver­di­ği di­lek­çe­sin­de bo­şu bo­şu­na mı yaz­dı olan­la­rı, uydurdu mu?..
Öl­dü­rü­le­ce­ği­ni an­la­yan bi­ri, hiç ta­nı­ma­dı­ğı va­li yar­dım­cı­sı­na if­ti­ra mı at­tı?..
So­nuç­ta Gül­şah öğ­ret­me­ne ko­ru­ma ve­ril­di mi, ve­ril­me­di mi?..

* * *

Di­ğe­ri ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­ki­liy­di…
Ko­ca­sın­dan şid­det gö­rü­yor­du…
Ola­ya “der­ha­l” Ai­le Ba­ka­nı Fat­ma el koy­du…
“Der­ha­l” ko­ru­ma ve­ril­di…
Ve bo­şan­ma da­va­sı­nın du­ruş­ma gü­nü “der­ha­l” öne alı­na­rak bir cel­se­de iş bi­ti­ril­di…
Em­ni­yet ve­ki­le ça­lış­tı…
Mah­ke­me ve­ki­le iş­le­di!..
Akan su­lar dur­du!..

* * *

AK­P'­nin ve­ki­li için bel­ki de ol­ma­sı ge­re­ken­ler buy­du!..
Ama Gül­şah öğ­ret­men sı­ra­dan bir va­tan­daş­tı!..
Ona sa­hip çı­kan ol­ma­dı!..
Ko­ru­ma ver­mek ye­ri­ne, “En kö­tü­sü ölür­sün, ölüm hak­tı­r” de­nil­di!..
“Ö­lüm hak­tı­r” zih­ni­ye­ti onu ölü­me gö­tür­dü!..

* * *

Bi­ri ve­kil, bi­ri asil­di!..
Asi­lin ve­ki­li kur­tul­du!..
Asil me­za­ra gir­di!..
Bu na­sıl bir dün­ya­dır?..
Bu na­sıl bir ül­ke­dir?..
Bu na­sıl bir hak ve ada­let­tir?..
Ve bu na­sıl bir vic­dan­dır?..

Eko­no­mi­de ha­va na­ne­leş­ti!..

Dün bü­yü­me ra­kam­la­rı açık­lan­dı, or­ta­ya şok bir ge­ri­le­me çık­tı!..
Yı­lın üçün­cü çey­re­ğin­de bü­yü­me, yüz­de 1.6 ile son üç yı­lın en dü­şük se­vi­ye­si­ne ge­ri­le­di…
Son do­kuz ay­lık bü­yü­me ise, yüz­de 2.6‘da kal­dı!..
Bu ara­da kar­şı­lık­sız çek­te pat­la­ma ol­du!..
Pro­tes­to olan se­net sa­yı­sı ise re­kor kır­dı!..
Bun­lar eko­no­mi­den pek da an­la­ma­yan­la­rı bi­le ür­kü­tü­yor!..
Tay­yip Bey ve şü­re­ka­sı, hep eko­no­mi­de­ki bü­yü­me ile övü­nür, şi­şi­nir­di…
An­cak, bü­yü­me­ye rağ­men ya­tı­rım, do­la­yı­sıy­la is­tih­dam art­maz­dı!..
Bir an­lam­da fay­da­sız ki­li­se­nin pa­pa­zı gi­bi bir du­rum var­dı!..
Ba­lon şim­di pat­la­dı; ne bü­yü­me var, ne is­tih­dam!..

* * *

Son yıl­lar­da “çek mağ­dur­la­rı­” di­ye bir olay var­dı!..
Kar­şı­lık­sız çek yü­zün­den yüz­ler­ce in­san tu­tuk­lan­mış, ce­za­evin­de ya­tı­yor­du!..
“Ce­za­evin­de ya­ta­cak­la­rı­na çık­sın­lar, ça­lış­sın­lar borç­la­rı­nı öde­sin­le­r” de­ni­li­yor­du…
Bu söz ba­zı­la­rı için ge­çer­li ola­bi­lir­di ama ço­ğu için böy­le bir du­rum yok­tu…
So­nuç­ta kar­şı­lık­sız çek­te tu­tuk­la­ma kal­dı­rıl­dı, çek mağ­dur­la­rı (!) tah­li­ye ol­du…
Tu­tuk­lan­ma kor­ku­su kal­kın­ca kar­şı­lık­sız çek ko­nu­su hort­la­dı ve son ay­lar­da pat­la­ma ya­şan­dı…
Şim­di TV ka­nal­la­rın­da ban­ka ga­ran­ti­li çek rek­lam­la­rı baş­la­dı!..
An­la­ya­ca­ğı­nız, du­ru­mu­muz iç­ler acı­sı!..

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more