Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Polise, iki yıldır atış yaptırılmıyor

16 Aralık 2012

 

Te­rör ör­güt­le­ri po­lis mer­kez­le­ri­ni, po­lis­le­ri he­def al­dı. Son sal­dı­rı­da po­lis me­mu­ru Mü­ca­hit Daş­tan şe­hit edil­di. Daş­ta­n'­ın şe­hit ol­ma­sın­da, onun ye­ter­li si­lah­lı eği­ti­mi al­ma­mış ol­ma­sı­nın da ro­lü­nün bü­yük ol­du­ğu­nu baş­tan be­lir­te­lim.

Po­lis me­mur­lu­ğu­na as­ker­li­ği­ni yap­mış olan­lar alı­nı­yor­du. Şim­di bu zo­run­lu­luk kal­dı­rıl­dı. As­ker­li­ği­ni ya­pan po­lis, ora­da si­lah kul­lan­ma­yı öğ­re­ni­yor, de­ği­şik dö­nem­ler­de si­lah atış­la­rı ya­pı­yor. Po­lis mes­lek yük­sek okul­la­rı­na ge­çiş­le­rin­den son­ra da si­la­ha ya­ban­cı ol­mu­yor­lar­dı. An­cak bu­gün öğ­le de­ğil. Öğ­ren­ci­nin, okul­da si­lah kul­lan­ma­yı öğ­ren­me­si ye­ter­li de­ğil. Ay­rı­ca po­li­sin ref­leks­le­ri­ni ar­tır­ma­sı, si­lah kul­la­nı­mı­nı ge­liş­tir­me­si için bel­li dö­nem­ler­de uz­man­la­rın de­ne­ti­min­de atış yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­na “kad­ro atış­la­rı­” de­ni­li­yor.

Her po­li­sin, yıl için­de iki kez atı­şa alın­ma­sı, yaz ve kış dö­ne­min­de 25'er­den top­lam 50 atış yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu, po­li­sin bir sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­sı ha­lin­de kar­şı­sın­da­ki­ni et­ki­siz ha­le ge­tir­me­sin­de hay­li önem ta­şı­yor. Eğer, po­li­si­niz iyi atış ya­pa­mı­yor­sa, atış ya­pa­cak im­kan­lar ta­nın­ma­mış­sa, sal­dı­rı ha­lin­de şe­hit ol­ma­sı da ka­çı­nıl­maz olu­yor. Bu­ra­da dev­le­tin bü­yük so­rum­lu­lu­ğu ol­du­ğu­nu be­lir­te­lim.

“Mer­mi yok, atış da yo­k

Tam iki yıl­dır po­lis­ler si­lah atı­şı ya­pa­mı­yor. Atış için ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si ge­re­ken mer­mi­ler ol­ma­dı­ğı, Em­ni­ye­t'­in elin­de mer­mi sto­ku bu­lun­ma­dı­ğı için po­lis­le­re “a­tış
yo­k” de­ni­li­yor. Ya­ni, po­li­sin si­lah kul­lan­ma­sı­nı ge­liş­tir­me­si­ne ola­nak sağ­lan­mı­yor. Do­la­yı­sıy­la po­lis da­ha ko­lay he­def olu­yor.

Özel ha­re­kat po­lis­le­ri yük­sek bir eği­tim alı­yor. On­la­ra atış yap­tı­rıl­maz­sa bi­le si­lah kul­lan­ma­yı çok iyi bil­dik­le­ri, eği­tim dö­ne­min­de ye­ter­li mer­mi yak­tık­la­rı için çok bü­yük so­run ol­ma­ya­bi­lir. An­cak ye­ni gö­re­ve baş­la­yan po­li­si eği­tim­siz bı­rak­mak bü­yük bir hak­sız­lık­tır.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Baş­ba­kan­lık ko­ru­ma­la­rı için her­han­gi bir mer­mi sı­kın­tı­sı söz ko­nu­su de­ğil. On­lar, al­dık­la­rı sı­kı eği­ti­me rağ­men, atış güç­le­ri­ni ge­liş­tir­mek için Özel Ha­re­kat Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı'nın Göl­ba­şı'n­da bu­lu­nan te­sis­le­rin­de eği­tim­le­ri­ni be­lir­li ara­lık­lar­la sür­dü­rü­yor, atış ta­lim­le­ri­ni ra­hat­lık­la ya­pı­yor.

An­cak si­lah­la ye­ni ta­nı­şan po­lis­le­rin eği­ti­mi için yıl­da 50 mer­mi ve­ril­mi­yor. Ge­rek­çe ola­rak da “Ma­ki­ne ve Kim­ya En­düs­tri Ku­ru­mu (MKE) te­sis­le­rin­de arı­za var­mı­ş” de­ni­li­yor. Bu na­sıl bir arı­zay­mış ki, iki yıl­dır po­lis ay­nı ge­rek­çey­le mer­mi­siz bı­ra­kı­lı­yor. Ya­ban­cı ül­ke­le­re mer­mi ih­raç eden MKE, Türk po­li­si için mer­mi üre­te­mi­yor mu? Bu­nun inan­dı­rı­cı bir ge­rek­çe ol­ma­dı­ğı bi­li­ni­yor. İs­ter is­te­mez, “M­KE'nin üret­ti­ği mer­mi­ler Su­ri­ye' ye mu­ha­lif­le­re gön­de­ri­li­yo­r” yo­rum­la­rı ya­pı­lı­yor. Ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar da, ön­ce ken­di po­li­si­mi­zi mer­mi­siz bı­rak­ma­sın­lar, on­la­rın ha­yat­la­rıy­la oy­na­ma­sın­lar.

İtal­yan mer­mi­si alı­nı­yor

MKE'­nin, Em­ni­ye­t'­e ver­me­si ge­re­ken 20 mil­yon adet mer­mi­nin za­ma­nın­da ve­ril­me­me­si, ne za­man ve­ri­le­ce­ği­nin de be­lir­siz ol­ma­sı üze­ri­ne Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü yurt­dı­şın­dan mer­mi it­hal et­mek zo­run­da bı­ra­kı­lı­yor. Tür­ki­ye'ye mer­mi sat­mak için İtal­yan fir­ma­sı son de­re­ce gö­nül­lü. Hat­ta ken­di mer­mi­le­ri­nin MKE ya­pı­mı mer­mi­ler­den da­ha ka­li­te­li ve ucuz ol­du­ğu­na Em­ni­yet yet­ki­li­le­ri­ni de inan­dır­mış.

Em­ni­yet, MKE ile im­za­la­dı­ğı pro­to­kol ge­re­ği yıl­da 20 mil­yon adet 9 mi­li­met­re çap­lı mer­mi alı­yor. Mer­mi ba­şı­na 85 ku­ruş öden­me­si ön­gö­rül­müş. Ge­çen yıl mer­mi­le­rin ve­ril­me­me­si ne­de­niy­le po­li­sin si­lah atış­la­rı ya­pı­la­ma­dı. So­run gi­de­ril­me­yin­ce, Em­ni­yet dış alım iha­le­si­ne çık­tı. MKE'­nin bu kez mer­mi ba­şı­na 96 ku­ruş tek­lif ver­di­ği­ni, bu­na kar­şı­lık İtal­yan fir­ma­sı­nın ise mer­mi­nin ta­ne­si­ni 35 ku­ru­şa sa­ta­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di­ği­ni öğ­re­ni­yo­rum. Kuş­ku­suz, İtal­yan Fı­occ­hı fir­ma­sı, pi­ya­sa­ya ucuz gi­rip bü­yük bir pa­zar el­de et­me­nin ça­ba­sı için­de. İtal­yan fir­ma­sı, is­te­ni­len mer­mi­nin ya­rı­sı­nı da he­men tes­lim et­me­yi ga­ran­ti et­ti.
Var­lı­ğıy­la, üre­ti­miy­le her za­man övün­dü­ğü­müz MKE, “tez­gah­la­rı arı­za­lı ol­du­ğu için mer­mi ve­re­mi­yo­r” ise ya­zık… Mil­li ku­ru­lu­şu­muz bu hal­de ol­ma­ma­lı. “Mer­mi üre­te­mi­yo­ru­z” de­ni­lip, po­li­si ya­ban­cı ül­ke­den mer­mi alır ha­le ge­tir­mek MKE'ye as­la ya­kış­maz.

Po­li­sin so­ru­nu din­le­ni­yor mu?

10 yıl­da 320 em­ni­yet men­su­bu in­ti­har et­ti. TBMM, po­lis in­ti­har­la­rı­nı araş­tı­ra­cak. Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'n­de, “po­lis çıl­dır­mak üze­re­” di­yen me­mu­ra sö­zü bı­ra­kı­yo­rum:
“Her şe­yi eko­no­mi­ye bağ­lı­yor­lar ama po­li­sin asıl so­ru­nu hak­sız­lık, key­fi mu­ame­le ve ay­rım­cı­lık­tır. Ba­zı mü­dür­le­ri­miz hâlâ as­tı­ğım as­tık, kes­ti­ğim kes­tik an­la­yı­şın­da­lar. Ti­pi­ni, gö­rü­şü­nü be­ğen­me­dik­le­ri me­mu­ru anın­da baş­ka bi­ri­me gön­de­ri­yor­lar. Şu an­da 16 bin 500 po­lis, ken­di ku­ru­muy­la da­va­lı du­ru­mun­da. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, Baş­ba­kan­lık ve TBMM ko­ru­ma­la­rı, Ga­zi Ma­hal­le­si'n­de 5 ki­lo­luk çe­lik ye­lek­le 12 sa­at nö­bet tu­tan po­lis­ten her ay bin li­ra faz­la alı­yor. 2 yıl­dır po­li­se ‘mer­mi yo­k' ge­rek­çe­si ile atış yap­tı­rıl­mı­yor.”

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more