Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Resmi tatil günü toplanıp sözleşmeleri imzaladılar

7 Aralık 2012

Tor­pil, ka­yır­ma­cı­lık Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'n­da ola­ğan ha­le gel­miş ola­cak ki, bir­bi­rin­den il­ginç olay­lar, sı­ra­dan bir olay­mış gi­bi an­la­tı­lı­yor. Ba­kan­lık müs­te­şar yar­dım­cı­la­rı, ge­nel mü­dür­le­ri, dai­re baş­kan­la­rı yük­sek ma­aş ala­bil­mek için ade­ta has­ta­ne­le­ri pay­laş­tı ve her bi­ri bir has­ta­ne­nin baş­he­ki­mi, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­si ol­du. Ya­ni, ki­şi has­ta­ne­de söz­leş­me­li ama ba­kan­lık­ta üst dü­zey gö­re­vi­ni de yü­rü­tü­yor. Bu­nun mut­la­ka hu­kuk­sal bo­yu­tu da var­dır.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı mü­fet­tiş­le­ri, doğ­ru­dan ba­ka­na bağ­lı ola­rak gö­rev ya­pı­yor­du. Müs­te­şar yar­dım­cı­sı, ge­nel mü­dür, dai­re baş­kan­la­rı da de­net­le­dik­le­ri ara­sın­da yer alı­yor­du. Ka­nun hük­mün­de ka­rar­na­me çı­ka­rıl­dı ve on­lar bir dai­re baş­ka­nı­na bağ­lı ola­rak ça­lı­şan “de­net­çi­” ol­du­lar. Ka­za­nıl­mış hak­la­rı­nı kay­bet­ti­ler. 200'e ya­kın “de­net­çi­” ata­ma iş­le­mi­nin ip­ta­li için Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­lep­li ola­rak İda­re Mah­ke­me­si'ne da­va aç­tı.

“Si­zi ölü yı­ka­yı­cı­sı yap­ma­dı­k”

Da­va­ya kar­şı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği ta­ra­fın­dan mah­ke­me­ye gön­de­ri­len sa­vun­ma­da­ki ifa­de­ler, da­va açan­la­rı şo­ke et­ti. Sa­vun­ma­dan bir bö­lüm­ler ak­ta­ra­lım:
1- Mü­fet­tiş ke­li­me­si Arap­ça, o ne­den­le ye­ni ka­rar­na­mey­le de­net­çi un­va­nı ve­ril­di.
2- Mü­fet­tiş­ler “gas­sa­l” ya­ni ölü yı­ka­yı­cı­sı ya­pıl­ma­dı, de­net­çi ya­pıl­dı.
3- Mü­fet­tiş­lik ka­ri­yer mes­le­ği de­ğil.
4- Ye­ni ka­rar­na­mey­le, sav­cı­la­rın yet­ki­si de­net­çi­le­re ve­ril­di. (Ge­rek­çe ola­rak de­net­çi­le­re tüm sağ­lık­la il­gi­li özel ve­ya ka­mu tü­zel ki­şi­le­ri­nin özel da­hi ol­sa bil­gi, bel­ge­le­ri ver­mek zo­run­da ol­duk­la­rı be­lir­til­di. Hal­bu­ki es­ki Tef­tiş Ku­ru­lu Tü­zü­ğü ve Yö­net­me­li­ği'n­de de bu hü­küm bu­lu­nu­yor­du.)
5- Bir gö­re­vin ve­ya un­va­nın şah­sa bağ­lan­ma­sı an­cak “sal­ta­nat ve­ya asa­le­t” mü­es­se­se­le­rin­de bu­lu­nur. Bu yö­nüy­le mü­fet­tiş­lik bir ka­ri­yer mes­le­ği de­ğil­dir. (Ya­ni kay­ma­kam-mü­fet­tiş-ha­kim­lik ka­ri­yer mes­le­ği de­ğil­miş, şah­sa bağ­la­na­maz­mış, bir ka­rar­na­me ile er­te­si gü­nü bir ha­kimin mah­ke­me­de ya­zı iş­le­ri mü­dü­rü ola­rak ata­na­bil­me­si ana­ya­sa­ya ay­kı­rı de­ğil­miş.)
6- Mü­fet­tiş­le­rin mes­lek­le­ri­nin el­le­rin­den alın­ma­sı­na da­va aça­rak gös­ter­dik­le­ri hu­kuk­sal ta­lep­ler an­cak Do­ğu kül­tü­rün­de olan yal­nız bir ma­kam­la ka­im ola­bil­me an­la­yı­şı­nın te­za­hü­rü­dür.
7- Doğ­ru­dan Ba­ka­n'­a bağ­lı ol­mak ye­ri­ne alt ida­ri ma­ka­ma bağ­lı ol­mak is­te­me­me­le­ri mü­fet­tiş­le­rin alt ida­ri ma­kam­la­ra “ha­ka­ret et­tik­le­ri­” an­la­mı­na ge­li­yor.
Ba­kan­lık­la­rı­na kır­gın, küs­kün ola­rak ça­lı­şan de­net­çi­ler­den ne bek­le­ni­yor? Yet­ki­le­ri elin­den alı­nan, doğ­ru­dan ba­ka­na bağ­lı ol­mak­tan çı­ka­rı­lıp dai­re baş­ka­nı­na bağ­la­nan de­net­çi­le­rin, üze­rin­de­ki bas­kı me­ka­niz­ma­la­rı­nın sa­yı­la­rı da art­mış olu­yor. On­lar da bu­nun far­kın­da. Tek gü­ve­ne­bi­le­cek­le­ri yer yar­gı…

Ta­til gü­nü söz­leş­me im­za­la­dı­lar

Sağ­lık­ta ya­şa­nan­lar­la il­gi­li bu­gün de Sam­su­n'­dan söz ede­lim. Baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, ida­ri ve ma­li alan­la­ra mü­dür ola­rak ata­na­cak­lar için siz kı­dem-li­ya­kat sa­kın ara­ma­yın. Kuş­ku­suz ata­nan­lar için­de bun­la­rı hak eden­ler gös­ter­me­lik ol­sa da var­dır. An­cak, ço­ğun­lu­ğun atan­ma ge­rek­çe­le­ri fark­lı­dır.
28 Ekim 2012 ta­ri­hin­de sa­at 20.45'te, Sam­sun Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ge­nel Sek­re­ter­li­ği'ne ki­min­le söz­leş­me­ler ya­pı­la­ca­ğı­na iliş­kin lis­te ulaş­tı­rıl­dı. Lis­te­le­rin ba­zı­la­rı­nın kar­şı­sın­da ar­tı, ba­zı­la­rın­da ise ek­si işa­re­ti bu­lu­nu­yor­du. Bu­nun an­la­mı, ek­si işa­ret­li olan­lar­la söz­leş­me ya­pıl­ma­ma­sı, ar­tı işa­ret­li olan­lar­la da he­men ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor­du.
Me­sa­i çok­tan bit­miş ol­ma­sı­na rağ­men, lis­te­de isim­le­ri­nin önün­de ar­tı işa­re­ti bu­lu­nan ki­şi­ler te­le­fon­la aran­dı ve sa­bah söz­leş­me im­za­la­mak üze­re ge­nel sek­re­ter­li­ğe gel­me­le­ri is­ten­di. İl­ginç bir du­rum da­ha var­dı. Sam­su­n'­da Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Bir­lik Yö­ne­ti­ci­le­ri ile söz­leş­me im­za­la­yan­la­rın he­men ta­ma­mı­nın Sam­sun Sağ­lık Sen­di­ka­sı yö­ne­ti­min­de yer alan ve üye­le­rin­den olu­şu­yor.

Bun­lar han­gi hu­ku­ka da­ya­nı­yor?

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Sam­sun Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Ha­luk Koç, bu ko­nu­yu TBMM'­ye ta­şı­dı. Üs­te­lik, söz­leş­me im­za­la­yan­lar­dan “a­ile­vi ve­ya sağ­lık ne­den­le­rin­den is­ti­fa edi­yo­ru­m” di­ye di­lek­çe alın­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor. 15 yıl­dır yö­ne­ti­ci­lik ya­pan, si­cil­le­ri de pe­ki­yi olan ida­re­ci­ler dev­re dı­şı bı­ra­kı­la­rak bir gün bi­le yö­ne­ti­ci­lik de­ne­yi­mi ol­ma­yan ki­şi­ler­le söz­leş­me ya­pıl­dı­ğı­nı kay­de­di­yor. Ve son ola­rak, “Tüm kad­ro­la­ra 29 Ekim 2012 gü­nü ta­til ol­ma­sı­na rağ­men ya­pı­lan söz­leş­me­ler ya­sal mı­dır, ge­çer­li mi­dir?” di­ye so­ru­yor.
Tüm Sağ­lık Sen­di­ka­sı'nın Sam­sun Şu­be Baş­ka­nı Yu­suf Alan ne yap­sın? Söz­leş­me için im­za­ya çağ­rı­lan­la­rın lis­te­si­ni bul­du. Ki­min, ki­min ak­ra­ba­sı, han­gi sen­di­ka­nın üye­si ol­du­ğu­nu tek tek be­lir­ler­di. Lis­te­de gör­dük ki, he­men ta­ma­mı Sağ­lık-Se­n'­li…
Sen­di­ka yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Şe­ra­fet­tin Ka­ra, es­ki yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si İb­ra­him Kü­çük, De­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si İsa Sağ­lam, AKP mil­let­ve­ki­li aday ada­yı Ay­şe Kes­kin, iş­ye­ri tem­sil­ci­le­ri Ne­zi­he Ka­ra­oğ­lu, Gül­ru Can­lı, AK­P'­li es­ki be­le­di­ye baş­kan­la­rı Ra­di Şen, Sü­ley­man Kal­dı­rım kı­sa­ca­sı son ata­ma­lar­da bir-ikisi dı­şın­da­ki tüm ata­ma­lar­da sen­di­ka göl­ge­si bu­lu­nu­yor.
An­la­şı­lı­yor ki Sağ­lık-Se­n'­li ol­ma­ya­na, ba­zı­la­rı­nın da ce­ma­at­le bağ­lan­tı­sı yok­sa, bü­rok­ra­si­de ha­yat hak­kı yok.

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more