Reklamsız Sözcü
UĞUR DÜNDAR

“Yolsuzluk kul hakkı yemektir!” diyen Başbakan Erdoğan’a soruyorum…

12 Aralık 2012

 

“Yol­suz­luk çir­kin­dir. Yol­suz­luk kul hak­kı ye­mek­tir ve ha­ram­dır!”
Kim söy­lü­yor bun­la­rı?
Baş­ba­kan Er­do­ğan…
Ne­re­de söy­lü­yor?
Ön­ce­ki gün­kü büt­çe gö­rüş­me­le­ri sı­ra­sın­da Mec­li­s'­te.
Baş­ba­kan de­vam edi­yor:
“An­cak yol­suz­luk ne ka­dar çir­kin, ha­ram ve in­san­lık dı­şıy­sa, bel­ge­siz, mes­net­siz ve de­lil­siz şe­kil­de yol­suz­luk it­ha­mın­da bu­lun­mak da o ka­dar çir­kin, o ka­dar hak­sız ve o ka­dar in­san­lık dı­şı­dır.”
Baş­ba­kan yer­den gö­ğe ka­dar hak­lı.
Bel­ge­siz, ka­nıt­sız yol­suz­luk it­ha­mın­da bu­lun­mak al­çak­lık­tır, müf­te­ri­lik­tir.
Pe­ki ya dört dört­lük bel­ge­len­miş, yol­suz­luk­lar ko­nu­sun­da ge­re­ği­ni yap­ma­yan­la­ra ne diyece­ğiz?
Ör­ne­ğin Baş­ba­kan­lık Yük­sek De­net­le­me Ku­ru­lu'nun TO­Kİ'de­ki yol­suz­luk­lar­la il­gi­li ra­po­ru önü­müz­de du­ru­yor.
TO­Kİ'den so­rum­lu Ba­kan Er­do­ğan Bay­rak­tar ra­por­da be­lir­ti­len yol­suz­lu­ğu ka­bul edi­yor.
“TO­Kİ, 55-60 mil­yon li­ra do­lan­dı­rıl­dı. Bun­da be­nim de so­rum­lu­lu­ğum var!” di­yor.
“Pe­ki, o hal­de ver ba­ka­lım is­ti­fa­nı!” de­me­si ge­re­ken Baş­ba­kan Er­do­ğan ise “Ni­çin ka­mu­oyu önün­de böy­le ko­nuş­tun!” di­ye­rek fır­ça çe­ki­yor.
“O­tur otur­du­ğun yer­de, se­si­ni çı­kar­ma!” de­me­ye ge­ti­ri­yor.
Son­ra da Mec­li­s'­te kür­sü­ye çı­kıp, “Yol­suz­luk çir­kin­dir, ha­ram­dır, kul hak­kı ye­mek­ti­r” di­yor.
Ama, TO­Kİ'de kul hak­kı yen­di­ği­ni ka­bul eden Ba­kan Bay­rak­ta­r'­ı is­ti­fa et­tir­mi­yor.
Baş­ba­kan Mec­lis kür­sü­sün­den mu­ha­le­fe­te sal­lar­ken “yol­suz­luk çir­kin, kul hak­kı ye­mek ve ha­ram­dı­r” di­yor, ama iş bel­ge­li yol­suz­lu­ğun ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­ye ge­lin­ce “O­tur oturduğun yer­de!” olu­yor!
Söz­cü man­şet­ten ha­ber yap­tı, ben de kö­şem­de yaz­dım.
Ba­tı'nın her­han­gi bir çağ­daş de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­tin­de ya­şan­mış ol­sa, gün­ler­ce konuşula­cak olay şu:
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın en ya­kı­nın­da­ki isim­ler­den bi­ri olan AKP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ömer Çe­lik, dev­let­ten mil­yar­lar­ca do­lar­lık iha­le alan işa­da­mı Ad­nan Çe­bi ile Lon­dra'nın ün­lü Cip­ri­ani lo­kan­ta­sın­da ye­mek ye­miş.
Bir si­ya­set­çi dev­le­te iş ya­pan mü­te­ah­hit­le ye­mek yi­ye­mez mi?
El­bet­te yi­ye­bi­lir. Ama o ma­sa­nın pa­ra­sı­nı öde­mek, Lon­dra'da­ki mas­raf­la­rın­da ik­ram (spon­sor) ka­bul et­me­mek ko­şu­luy­la.
AK­P‘­nin fi­kir ve pro­je üre­ten seç­kin isim­le­rin­den bi­ri olan Ömer Çe­lik, Lon­dra har­ca­ma­la­rının fa­tu­ra­la­rı­nı ib­raz eder, me­se­le ka­pa­nır gi­der.
Ak­si tak­dir­de is­ti­fa eder.
Çağ­daş de­mok­ra­si­le­rin etik de­ğer­le­ri bu­nu em­re­der.

* * *

Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz bu ya­zı­dan son­ra Ömer Çe­li­k'­in be­ni ara­yıp “U­ğur Bey iş­te Lon­dra'da­ki har­ca­ma­la­rım­la il­gi­li tüm fa­tu­ra­la­rım. Ad­nan Çe­bi ile ye­di­ği­miz ye­me­ğin fa­tu­ra­sı da bu­ra­da!” de­me­si­ni bek­le­dim.
Ama ara­ma­dı.
Ara­mış ol­sa hiç­bir suç­la­ma ve ima­da bu­lun­ma­dan şun­la­rı da so­ra­cak­tım:
Dev­let­ten mil­yar­lar­ca do­lar­lık iş alan, oto­yol­lar, tü­nel­ler ve vi­ya­dük­ler in­şa eden işa­da­mı Ad­nan Çe­bi'nin İs­tan­bul ve Bod­ru­m'­da­ki otel­le­ri­ne ko­nuk ol­du­nuz mu?
Ge­ri­de ka­lan yaz ay­la­rın­da Bod­rum-Bi­te­z'­de­ki Güm­bet Ko­yu ve Ege De­ni­zi'ne ba­kan otel­de bir­kaç kez, bir ya­kı­nı­nız­la bir­lik­te VIP sü­it­ler­de kral­lar gi­bi ağır­lan­dı­nız mı?
Bu ağır­la­ma­lar kar­şı­lı­ğın­da bir öde­me yap­tı­nız mı? Fa­tu­ra al­dı­nız mı?
Ad­nan Çe­bi, si­zin spon­so­ru­nuz mu?

* * *

Ömer Çe­lik, sı­ra­dan bir AK­P'­li de­ğil.
Par­ti­si­nin ide­olog­la­rın­dan, do­na­nım­lı ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a pro­je üre­ten, önem­li bir siyaset­çi.
Ta­şı­dı­ğı ağır so­rum­lu­luk, bu so­ru­la­ra va­kit ge­çir­me­den ce­vap ver­me­si­ni ge­rek­ti­ri­yor.
Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a da ku­ru sı­kı at­ma­yı bı­ra­kıp, ya­kın çev­re­si­ne şöy­le bir bak­ma­sı­nı öneriyo­rum.
Ara­dı­ğı bel­ge­le­ri o çev­re­de faz­la­sıy­la bu­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.

Uğur Dündar
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more