Reklamsız Sözcü
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Ye­ni yıl

31 Aralık 2012

Ye­ni yıl bir umut pen­ce­re­si­dir. Ge­çen yı­lın olum­suz­luk­la­rı­nın yi­ne­len­me­me­si, di­lek­le­rin ger­çek­leş­me­si için ye­ni bir or­tam, ye­ni bir ola­nak sa­yı­lır. As­lın­da in­sa­nın kut­la­ya­cak bir ne­de­ni­nin bu­lun­ma­sı gü­zel­dir. Ye­ni yıl, tüm dün­ya­nın sa­de top­lan­tı­lar­dan çıl­gın­lık­la­ra uza­nan kut­la­ma et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­di­ği, dü­zen­le­nen­le­re ka­tıl­dı­ğı bir dö­ne­meç­tir.

Her ye­ni­lik bir baş­lan­gıç, her baş­lan­gıç da bir ye­ni­lik­tir. “Es­ki­”den uzak­la­şıp “ye­ni­” ye geç­mek yal­nız bir aşa­ma de­ğil ge­çen­le­ri ge­ri­de bı­ra­kıp ge­le­ce­ğe koş­mak atı­lımı, umut­la güç­len­me­dir. Yal­nız umut et­mek­le de ol­maz. Umu­dun ger­çek­leş­me­si için üze­ri­ne dü­şen­le­ri, öz­ve­ri is­ti­yor­sa onu da gös­te­re­rek, ye­ri­ne ge­tir­mek için ça­lış­mak, ça­ba­la­mak ge­re­kir.
Yi­ne her ye­ni­lik bir açı­lım, atı­lım ve bek­lenti ol­maz. Ki­mi ye­ni­ler es­ki­yi de ara­tır. Ki­mi ye­ni­lik­ler umula­nın ter­si­ne iyi de­ğil kö­tü olur. Ye­ni­nin iyi ol­ma­sı için geç­mi­şi aş­ma­sı, onun aç­tı­ğı ya­ra­la­rı ka­pat­ma­sı, yık­tık­la­rı­nı ona­rıp ya­rar­lı­sı­nı yap­ma­sı, güç­len­di­ri­ci, gö­nen­di­ri­ci ka­za­nım­lar­la do­nat­ma­sı ge­re­kir. Ge­çen­ler unu­tu­la­rak ge­le­cek kar­şı­la­na­maz. Ama ye­ni­len­mek, ye­ni­lik­ler edin­mek için olum­suz­luk­la­rı unu­tup olum­lu­la­ra omuz ver­mek yeğ­len­me­li­dir. En çok da ba­rı­şa.
Or­tam ışık­lan­dır­mak, renk­len­dir­mek, eğ­len­mek­le bir­lik­te yü­re­ği ateş­li, bey­ni ay­dın­lık, iyi­lik­ler ve gü­zel­lik­ler dü­şü­nüp ta­sar­la­ya­rak za­ma­nı de­ğer­len­dir­mek, ya­şa­ma an­lam ver­mek en uy­gun kut­la­ma­dır. Kut­la­ma­dan son­ra ye­ni yıl kol­la­rı sı­va­ma­lı, da­ha çok ça­lış­ma­lı­dır.
Top­lum­sal ba­rı­şın öne­mi, bo­zu­lan iliş­ki­le­ri dü­zelt­me öze­ni, ulu­sal ya­şam ve in­san­lık için öne­ri­ler, kat­kı­lar, yi­ti­ri­len­le­rin ye­ni­den edi­nil­me­si, za­rar­la­rın ve sa­kın­ca­la­rın ön­le­nip gi­de­ril­me­si, duy­gu ve dü­şün­ce sı­cak­lı­ğı bek­len­ti­le­rin ba­şın­da gel­me­li­dir. Özel­lik­le hak­sız ye­re ka­ran­lık­ta tu­tu­lan­la­rın ay­dın­lı­ğa ka­vuş­ma­sı di­le­ği ön­ce­lik al­ma­lı­dır. Sa­vaş­lar, sal­gın­lar, has­ta­lık­lar, kim­se­siz­ler, yok­luk, yok­sun­luk, kav­ga­lar, yan­gın­lar da so­run­lar ola­rak çö­züm­len­me­le­ri di­le­ğiy­le dü­şü­nül­me­li­dir. Kut­la­ma ve ne­şe böy­le­ce hak edi­lir.
Okur­la­rı­mı­zın ve dost­la­rı­mı­zın ye­ni yıl­la­rı­nı en iyi di­lek­ler­le ve iç­ten­lik­le kut­lu­yo­ruz.

6662’ye SOZCU yaz gönder, reklamsız sözcü plus’a anında abone ol. (Türkiye'den)

Yekta Güngör Özden
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more