Reklamsız Sözcü

2012 yılında şirketler döküldü

Hem de ne dö­kül­me! 2012’de ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı ar­ta­ca­ğı­na azal­dı. Ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı aza­la­ca­ğı­na art­tı!

android-time 10:39 22 Ocak 2013
2012 yılında şirketler döküldü
Hem de ne dö­kül­me! 2012’de ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı ar­ta­ca­ğı­na azal­dı. Ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı aza­la­ca­ğı­na art­tı!

KU­RU­LAN % 27 AZAL­DI

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği'nin (TOBB) ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2012 yı­lın­da ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re, yüz­de 27.19 azal­dı. Pe­ki… Ku­ru­lan şir­ket azal­dı ama ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı ne ol­du?

Onu da TOBB ve­ri­le­riy­le ya­nıt­la­ya­lım:
2012 yı­lın­da, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re yüz­de 8.19 ar­tış gös­ter­di.
İş­te si­ze, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2012'de kö­tü­ye git­ti­ği­ni gös­te­ren ve­ri­ler, üs­te­lik de TOB­B'­un ve­ri­le­ri!

TEK Kİ­Şİ­Lİ­ĞE RAĞ­MEN BÖY­LE

Bi­lin­di­ği gi­bi, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­ren Ye­ni Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu, şir­ket kur­ma­la­rı ko­lay­laş­tır­dı. 2 ki­şi­lik ku­ru­la­bi­len li­mi­ted şir­ket­ler ve 5 ki­şiy­le ku­ru­la­bi­len ano­nim şir­ket­ler, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 (bir) ki­şi ile ku­ru­la­bi­li­yor.
Üç ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu, bir ki­şi da­hi ola­bi­li­yor. Hat­ta dı­şa­rı­dan bi­le se­çi­le­bi­li­yor. O hal­de, bu ka­dar ko­lay­lık­lar da gel­miş­ken, iyi­ye gi­den bir eko­no­mi­de ge­ri­le­me de­ğil, pat­la­ma ol­ma­lıy­dı.

Pat­la­ma de­ğil çat­la­ma ol­du­ğu­na gö­re, 2012'de eko­no­mi iyi­ce kö­tü­ye git­miş.

(Sözcü Gazetesi – Olaylar,sorunlar, çözümler köşesi)

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more