Reklamsız Sözcü

Ağaoğlu’nu dünya markası yapacağım

Maslak projesi eleştirilen Ağaoğlu kıskanıldığını söyledi. Ünlü müteahhit “Kazanacağımı kazandım ama inatla büyümeye devam edeceğim” dedi.

android-time 17:06 12 Ocak 2013
Ağaoğlu’nu dünya markası yapacağım
Maslak projesi eleştirilen Ağaoğlu kıskanıldığını söyledi. Ünlü müteahhit “Kazanacağımı kazandım ama inatla büyümeye devam edeceğim” dedi.

Ali Ağa­oğ­lu ile Ata­şe­hi­r'­de­ki soh­be­ti­mi­ze iş ha­ya­tı­nı, ye­ni pro­je­le­ri­ni ve 2013 yı­lı­nın ilk eko­no­mik de­ğer­len­dir­me­si­ni ya­pa­rak de­vam ede­lim is­te­dim. Ağa­oğ­lu ile soh­be­tin en gü­zel ya­nı bu, her şe­yi ra­hat­ça ko­nu­şa­bi­li­yor­su­nuz. Ma­lum Ali Ağa­oğ­lu'nun ara­ba­la­rı ka­dar işi de çok tar­tı­şı­lan ko­nu­lar ara­sın­da…

Mas­lak 1453 çok tar­tı­şıl­dı? Pro­je ne aşa­ma­da?
Ne­den ola­cak bi­ni­ci­li­gi­mi kıs­kan­dı­lar, bir rek­lam fil­mi çek­tim ‘Ya­kı­nın­da Fa­tih Or­man­la­rı va­r' de­dim, de­mez olay­dım. San­ki kes­tim biç­tim. Ama ne ol­du en gü­zel ya­nı­tı on­la­ra Türk mil­le­ti ver­di, bir haf­tada 2200 ko­nut sat­tık. Bu ko­nut sa­tışında, ta­ri­hi­nin en bü­yük sa­tı­şı­dır. Pro­je­yi Fa­tih Or­man­la­rı'nın içi­ne ya­pı­yo­rum gi­bi lan­se et­ti­ler yok ki öy­le bir şey. ‘320 bin ağa­ç' di­yor­lar, 3 ta­ne bi­le ağaç yok­tu ora­da.

Bu pro­je­den el­de et­ti­ği­niz ge­lir ile sı­kın­tı­dan kur­tul­du­ğu­nuz da söy­le­ni­yor…
Biz bu pro­je­de TO­Kİ ile or­ta­ğız ve bü­tün ge­lir­ler bir ha­vuz­da top­la­nı­yor o da TO­Kİ'nin ha­vu­zu. Ya­ni pa­ra­yı biz öy­le ka­fa­mı­za gö­re alıp kul­la­na­mı­yo­ruz, yap­tı­ğı­mız ic­ra­ata gö­re ban­ka­dan pa­ra çe­ke­bi­li­yo­ruz. San­ma­sın­lar ki pa­ra­yı alı­yo­rum ora­da bu­ra­da kul­la­nı­yo­rum. Ama ta­b­i biz re­kort­men spor­cu­yu bi­le eleş­ti­ren bir mil­let ol­du­ğu­muz için be­nim için de bu şe­kil­de ko­nuş­ma­la­rı­na kız­ma­mak ge­rek.

Tüm bu tar­tış­ma­la­rın se­be­bi ta­ma­men kıs­kanç­lık ya­ni? Bin­me­sey­di­niz keş­ke ata…
Ta­bi ya ne san­dın, hem ni­ye bin­me­ye­yim? Pro­je or­ma­nın ya­kı­nın­day­dı, ben de ata bin­dim. Şim­di ye­ni rek­lam fil­mi çe­ki­yo­rum on­da da kü­rek çe­ke­ce­ğim, ka­yı­ğa bi­ne­ce­ğim. Bi­ri Kar­ta­l'­da es­ki çi­men­to fab­ri­ka­sı­nın ora­da, bi­ri de Ba­kır­köy'de. İki­si de de­niz ke­na­rın­da müt­hiş pro­je­ler. Ger­çi bu se­fer­ de ‘De­ni­zi ku­rut­tu bi­na di­ki­yor' der­ler De­sin­ler, ha­re­ket olan yer­de be­re­ket olur.

İn­şa­at pro­je­le­ri bun­lar­la sı­nır­lı mı yok­sa ye­ni pro­je­ler var mı?
Var ta­bi­i hem de çok bü­yük bir pro­je var. İs­tan­bul Fi­nans Mer­ke­zi'ni ben ya­pı­yo­rum. Bu yı­lın so­nun­da 1 mil­yar 460 mil­yon­luk as­ga­ri ha­sı­lat ta­ah­hüt et­tik ama ben 2 mil­ya­rı bu­la­ca­ğı­mı­zı dü­şü­nü­yo­rum. Ora­da da tam gaz ko­şu­yo­rum. 500 gün haf­ri­yat sü­re­si ver­miş­ler­di ama ben o sü­re­yi 300 gü­ne çek­tim.

Bu fi­nans mer­ke­zi yıl­lar­dır bah­se­di­len pro­je de­ğil mi ?
Evet ta ken­di­si, İs­tan­bul ve An­ka­ra'ya bö­lün­müş olan fi­nans mer­ke­zi tek bir yer­de ola­cak. Pro­je 2015 yı­lın­da bi­ti­yor, An­ka­ra'da­ki Va­kıf­bank, Halk ­Ban­ka­sı, Zi­ra­at Ban­ka­sı mer­kez­le­ri ve tüm İs­tan­bu­l'­da­ki­le­ri top­la­ya­ca­ğız. Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da bir yer ya­pı­yo­ruz. Türk eko­no­mi­si için müt­hiş bir ge­liş­me ola­cak.

İs­tan­bu­l'­a 9 otel projesi
Siz­de iş ko­lu çok. Tu­rizm ne aşa­ma­da?
Tu­rizm­de de bü­yük adım­lar atı­yo­ruz. Ulu­da­ğ'­da ikin­ci ote­li aç­tık. Av­ru­pa stan­dart­la­rın­da bir otel ol­du, çok iyi bir se­zon ge­çi­ri­yo­ruz. Av­ru­pa'nın en id­di­alı ka­yak ote­li ol­du. İs­tan­bu­l'­da ise otel pro­je­le­ri­mi­ze bu yıl baş­lı­yo­ruz. 8-9 pro­je­ olacak. Bir kıs­mı­nın pro­je­le­ri bit­ti, bir kıs­mı­nın da ar­sa sa­tın alım­la­rı­nı ya­pı­yo­ruz. Bod­rum için de dört büyük pro­je­miz var. Hepsi yine çok konuşulacak.

Ener­ji sek­tö­rü­ne ye­ni gir­di­niz, Ay­dın Do­ğa­n'­la yap­tı­ğı­nız or­tak­lık da çok tar­tı­şıl­dı…
Ener­ji­ye çok önem ve­ri­yo­rum, gün geç­tik­çe de bü­yü­yo­ruz. Bu sek­tör­de 23 ta­ne şir­ket kur­duk, iki­si­ni Ay­dın Do­ğa­n'­a sat­tık. O sa­tış­lar­dan el­de et­ti­gi­miz ge­li­ri de kur­du­ğu­muz di­ğer ener­ji şir­ket­le­ri­mi­ze ak­tar­dık. İn­şa­at, tu­rizm ve ener­ji bi­zim ami­ral ge­mi­le­ri­miz. Bü­yük he­def­le­ri­miz var.

Pe­ki Ali Ağa­oğ­lu ne­re­ye ko­şu­yor?
Ali Ağa­oğ­lu, bir­kaç sa­ni­ye sü­ren ses­siz­li­ğin ar­dın­dan he­de­fi­ni şöyle açık­la­dı;
Be­nim ama­cım Ağa­oğ­lu mar­ka­sı­nı bir dün­ya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek. Tür­ki­ye ar­tık ken­di mar­ka­sı­nı ken­di ya­ra­ta­cak güç­te bir ül­ke­dir. Ben Ağa­oğ­lu mar­ka­sı ile yü­rü­mek is­ti­yo­rum. Bu sa­at­ten son­ra da­ha çok pa­ra ka­za­na­yım der­dim yok, ka­za­na­ca­ğı­mı ka­zan­dım za­ten.

% 18'lik KDV, ka­yıt dı­şı sa­tış­la­ra ne­den ola­cak, si­ya­si­le­ri ya­nılt­tı­lar

2013 yı­lı­nın ilk gün­le­rin­de açık­la­nan ve ko­nut sek­tö­rün­de çok­ça tar­tı­şı­lan KDV'yle il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­niz ne­ler?
İş ada­mı ola­rak bel­ki söy­le­me­mem la­zım ama işi bil­me­yen, pi­ya­sa­yı bil­me­yen üç, beş bü­rok­ra­tın otu­rup ma­sa ba­şın­da gö­rüş­tü­ğü bir ko­nu­dur. Bu ko­nu­da sek­tö­rün hiç gö­rü­şü alın­ma­dı. Si­ya­si­le­ri ya­nılt­tı­lar. Bu ya­sa, dü­şü­nül­me­den ha­zır­lan­mış bir ya­sa­dır. %18 KDV in­şa­at için ina­nıl­maz bir yük. Dep­rem gü­ven­li­ği­nin tar­tı­şıl­dı­ğı bir dö­nem­de, in­san­la­rın gü­ven­li ko­nut­lar­da ya­şa­mak is­te­di­ği bir dö­nem­de bu ol­ma­ma­sı ge­re­ken bir ya­say­dı.

Pe­ki bun­dan son­ra ne­ler ya­şa­nır?
Yu­mur­ta al­mak için ta­vu­ğu kes­tik. Hep be­ra­ber gö­re­ce­ğiz dev­le­tin tah­sil et­ti­gi KDV'de ar­tış ol­ma­ya­cak, dev­le­tin ge­lir­le­rin­de azal­ma ola­cak. Sek­tö­rün en bü­yük tem­sil­ci­le­rin­den bi­ri ola­rak söy­lü­yo­rum bu­nu; sa­tın al­ma­lar dü­şe­cek, pa­zar­lık­lar baş­la­ya­cak. Ka­yıt dı­sı sa­tış­lar baş­la­ya­cak. Ge­len ya­sa bu­nu teş­vik eden bir ya­sa­dır. 15-20 yıl ön­ce­si­ne gi­de­ce­ğiz, be­şe alı­nan üç gös­te­ri­le­cek.

Tarz giyinmeyi seven Ağaoğlu'nun bir pantolonu 2 bin 500 lira

Ali Ağa­oğ­lu için ara­ba­lar bir tut­ku. Ara­ba­la­rı için mil­yon do­lar­lar har­ca­yan ün­lü mü­te­ah­hi­tin, gi­yi­mi­ne ku­şa­mı­na da iyi pa­ra­lar öde­di­ği­ne şa­hit ol­dum. Ağa­oğ­lu, iş tem­po­sun­dan alış­ve­ri­şe çı­ka­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Soh­be­ti­miz ger­çek­leş­ti­ği sa­at­ler­de Ağa­oğ­lu'nun özel di­kim İtal­yan pan­to­lon­la­rı ofi­si­ne tes­lim edil­di. %100 me­ri­nos olan bu pan­to­lon­la­rın fi­ya­tı ise du­dak uçuk­la­tan cins­ten, ta­ne­si 2 bin 500 li­ra.

Son güncelleme: android-time 17:0712.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more