Reklamsız Sözcü

Asgari ücretlinin kuruş hesabı

İKİ ço­cuk­lu bir as­ga­ri üc­ret­li­nin gı­da mas­raf­la­rı­na an­cak 9 li­ra 11 ku­ruş ayı­ra­bi­le­ce­k.

android-time 01:24 3 Ocak 2013
Asgari ücretlinin kuruş hesabı
İKİ ço­cuk­lu bir as­ga­ri üc­ret­li­nin gı­da mas­raf­la­rı­na an­cak 9 li­ra 11 ku­ruş ayı­ra­bi­le­ce­k.

İKİ ço­cuk­lu bir as­ga­ri üc­ret­li­nin gı­da mas­raf­la­rı­na an­cak 9 li­ra 11 ku­ruş ayı­ra­bi­le­ce­k.

Tür­ki­ye Dev­rim­ci İş­çi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü DİSK-AR'­ın, Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı İs­ta­tis­tik­le­ri üze­rin­den yap­tı­ğı he­saba gö­re, eşi ça­lış­ma­yan ve iki ço­cuk­lu bir as­ga­ri üc­ret­li Ocak 2013 ta­ri­hin­de el­de ede­ce­ği ge­li­ri ile gı­da­ya an­cak 9 li­ra 11 ku­ruş ayı­ra­bi­le­cek.

DİSK-AR ta­ra­fın­dan ya­pı­lan he­sap­la­ma­ya gö­re as­ga­ri üc­ret­li­nin üç öğün için ki­şi ba­şı­na ayı­ra­bil­di­ği tu­tar 2.28 TL olur­ken, öğün ba­şı­na bu tu­tar sa­de­ce 76 ku­ruş dü­ze­yin­de ka­lı­yor. Bu mik­tar ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız 2012 yı­lın­da 72 ku­ruş­tu. Do­la­yı­sıy­la 2013 yı­lı zam­mı öğün ba­şı­na sa­de­ce 4 ku­ru­şa denk ge­li­yor.

Ra­por­da, en yok­sul yüz­de 20'lik ke­si­min ya­şa­mı­nı sür­dü­re­bil­mek için ge­li­ri­nin an­cak yüz­de 33.7'si­ni gı­da har­ca­ma­la­rı­na ayı­ra­bil­di­ği­ne dik­kat çe­ki­ldi.

Ye­ni yıl­da yü­rür­lü­ğe gi­ren zam­la eşi ça­lış­ma­yan ve 2 ço­cuk­lu bir as­ga­ri üc­ret­li­nin, as­ga­ri ge­çim in­di­rim­li ay­lığı 810 TL olan asgari ücretli gı­da için gün­lük ayır­dı­ğı 9.11 TL ile hem eşi­nin hem ken­di­nin hem de ço­cuk­la­rı­nın kar­nı­nı do­yur­mak zo­runda­.

Tür­ki­ye'ye Öz­gü Bes­len­me Ka­lı­bı ve Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) mad­de fi­yat­la­rı dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­lan he­sap­la­ma­ya gö­re 4 ki­şi­lik bir ai­le­nin gün­lük sağ­lık­lı bes­le­ne­bil­me­si için Ka­sım 2012 iti­ba­ri ile ki­şi ba­şı­na 8.84 TL gı­da har­ca­ma yap­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu­na gö­re as­ga­ri üc­ret­li, 1 ki­şi­nin sağ­lık­lı bes­len­me­si için ge­rek­li olan gı­da har­ca­ma­sı ile 4 ki­şi­yi do­yur­ma­ya ça­lı­şı­yor.

539 li­ra ki­ra­ya gi­di­yor

DİSK-AR'ın hazırladığı ra­po­ra gö­re Ka­sım 2012 ta­ri­hi iti­ba­ri ile or­ta­la­ma ki­ra be­de­li 539 TL'­yi bu­lur­ken, as­ga­ri üc­ret­li­nin ki­ra ve di­ğer ko­nut har­ca­ma­la­rı için ayı­ra­bil­di­ği tu­tar sa­de­ce 249 TL. Bu­na gö­re as­ga­ri üc­ret­li en sağ­lık­sız çev­re­de, kent­sel do­na­tı hiz­met­le­ri­nin en az ol­du­ğu, dep­rem ris­ki al­tın­da­ki ko­nut­lar­da ya­şa­mak zo­run­da bı­ra­kı­lı­yor.

Son güncelleme: android-time 01:4103.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more