Reklamsız Sözcü

Para biriktirene 3000 lira

Ülger, “Siyasi irade, tasarruf yapmak isteyenlerin birikimine, yılda 3 bin liraya kadar katkıda bulunacak”

android-time 10:29 22 Ocak 2013
Para biriktirene 3000 lira
Ülger, “Siyasi irade, tasarruf yapmak isteyenlerin birikimine, yılda 3 bin liraya kadar katkıda bulunacak”

BES'teki % 25'lik devlet katkısıyla ilgili konuşan Groupama Genel Müdürü Ramazan Ülger, “Siyasi irade, tasarruf yapmak isteyenlerin birikimine, bugünkü yıllık toplam asgari ücret tutarı dikkate alındığında, yılda 3 bin liraya kadar katkıda bulunacak” dedi.
Devletin tüm bi­rey­sel emek­li­lik ka­tı­lım­cı­la­rı­na, bi­rey­sel emek­li­li­ğin teş­vik edil­me­si ama­cıy­la ya­pa­ca­ğı yüz­de 25'lik des­tek­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Gro­upa­ma Ge­nel Mü­dü­rü Ra­ma­zan Ül­ger, Bi­rey­sel Emek­li­lik Sis­te­mi'nin (BES), Tür­ki­ye'de ye­ni sa­yı­la­bi­le­cek bir uy­gu­la­ma ol­ma­sı­na rağ­men hız­lı ge­li­şi­mi­ni sür­dür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Ül­ke­miz­de­ki top­lam ça­lı­şan iş gü­cü­nün yak­la­şık 26 mil­yon ki­şi ol­du­ğu dü­şü­nül­dü­ğün­de, BE­S'­in ça­lı­şan­la­rın %11'i­ne ulaş­tı­ğı­nı da vur­gu­la­yan Ül­ger, “Ya­ni he­nüz sis­te­me gir­me­yen yüz­de 90‘lık bir ke­sim var. Es­ki ver­gi dü­zen­le­me­le­ri çer­çe­ve­sin­de sis­tem­de­ki ki­şi­le­rin sa­de­ce üç­te bi­ri­nin ver­gi avan­ta­jı­nı kul­lan­dı­ğı dü­şü­nül­dü­ğün­de BE­S'­te ‘Dev­let Kat­kı­sı' çok olum­lu yön­de atıl­mış bir adım­dır. Özü iti­ba­riy­le si­ya­sı ira­de ta­sar­ruf yap­mak is­te­yen her va­tan­da­şın ce­bi­ne bu­gün­kü yıl­lık top­lam as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, yıl­da yak­la­şık 3.000 li­ra koy­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu ya­sa ile dü­zen­le­miş­tir. Bun­dan son­ra­sın­da bi­ri­ken ve bi­ri­ke­cek fon­la­rın ge­ti­ri­le­ri önem ka­za­na­cak­tır. Bu çer­çe­ve­de fark­lı fon al­ter­na­tif­le­ri­nin ka­tı­lım­cı­la­ra su­nul­ma­sı, ör­ne­ğin al­tın gi­bi em­ti­ala­ra ya­tı­rım ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak fon­la­rın ku­ru­la­bil­me­si sis­te­mi da­ha ca­zip ha­le ge­ti­re­cek­tir. Ay­rı­ca, ana­pa­ra ga­ran­ti­li fon­lar ile gay­ri­men­kul ya­tı­rım or­tak­lık­la­rı­na ya­tı­rım ya­pı­la­bil­me­si gi­bi ko­nu­la­rın so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı sis­te­min ge­liş­me­si­ne önem­li fay­da­lar sağ­la­ya­cak­tır” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Devlet katkısının şartları

Dev­let, Bireysel emeklilikte ka­tı­lım­cı­nın öde­di­ği kat­kı pay­la­rı­nın % 25'i ora­nın­da kat­kı öde­me­si ya­pa­cak, an­cak ka­tı­lım­cı­nın ala­bi­le­ce­ği dev­let kat­kı­sı tu­ta­rı il­gi­li yı­la ait bir yıl­lık brüt as­ga­ri üc­ret tu­ta­rı­nın % 25'i­ni ge­çe­me­ye­cek. Sis­tem­den ay­rıl­ma du­ru­mun­da dev­let kat­kı­sı için bir ha­ke­diş uy­gu­la­ma­sı bu­lu­nu­yor. Ka­tı­lım­cı, sis­tem­den emek­li­li­ğe hak ka­za­na­rak ay­rıl­ma­sı ha­lin­de, dev­let kat­kı­sı he­sa­bın­da­ki tu­ta­rın ta­ma­mı­na hak ka­za­nı­yor. Sis­tem­den ilk 3 yıl için­de ay­rı­lın­ma­sı ha­lin­de dev­let kat­kı­sı­na hak ka­za­nı­la­maz­ken, 3. yıl so­nun­da % 15'i­ne, 6. yıl so­nun­da % 35'i­ne ve 10. yıl so­nun­da % 60'ı­na hak ka­za­nı­la­cak.

Kesinti oranları düştü

Sİstemde, şirketlerin katkı payları üzerinde yapabileceği kesinti oranlarında katılımcı lehine ciddi indirimler söz konusu. İndirimlerin, katılımcıların birikimlerinin büyüme hızını yükseltmesi ve sistemdeki fon büyüklüğü artışına da olumlu etki yapması bekleniyor.

(Sözcü Gazetesi)

Son güncelleme: android-time 11:2522.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more