Reklamsız Sözcü

Büyükşehirlere şimdi de KDV şoku

2013’de SÖZCÜ'nün da­ha ön­ce yaz­dı­ğı­ gi­bi “Em­lak Ver­gi­si­” yüz­de 100 art­tı

android-time 03:04 3 Ocak 2013
Büyükşehirlere şimdi de KDV şoku
2013’de SÖZCÜ'nün da­ha ön­ce yaz­dı­ğı­ gi­bi “Em­lak Ver­gi­si­” yüz­de 100 art­tı

13 ilin bü­yük­şe­hir ya­pıl­ma­sı sı­ra­sın­da, çok ki­şi bu ola­ya al­kış tu­tar­ken sa­de­ce SÖZ­CÜ; “Bu 13 il­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mız, çı­ra gi­bi ya­na­cak­la­r” di­ye yaz­mış­tı.

Ni­te­kim öy­le de ol­du…
2013'de da­ha ön­ce yaz­dı­ğı­mız gi­bi “Em­lak Ver­gi­si­” yüz­de 100 art­tı. Ba­sit usu­le ta­bi es­naf ve sa­nat­kar­lar, def­ter tut­ma kap­sa­mı­na alın­dı­lar. Böy­le olun­ca, da­ha ön­ce ta­bi ol­ma­dık­la­rı KDV'­nin de mü­kel­le­fi­ye­ti baş­la­dı.

ŞİM­Dİ DE KO­NUT KDV'­Sİ ŞO­KU

2013'ün ilk gü­nü, ye­ni bü­yük­şe­hir olan 13 il de da­hil, bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı için­de ya­şa­yan va­tan­daş­lar ve in­şa­at­çı­lar “KDV şo­ku­” ile kar­şı­laş­tı­lar. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı için­de­ki va­tan­daş­lar, 70 m2'lik ev al­sa­lar da­hi “yüz­de 8 ve­ya yüz­de 18 KDV” öde­ye­bi­le­cek­ler.
Ne­de­ni­ne ge­lin­ce, lüks ve­ya bi­rin­ci sı­nıf ev­le­rin ar­sa de­ğe­ri esas alı­na­cak.
Ar­sa bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si için­dey­se;
* Ar­sa­nın m2 bi­rim de­ğe­ri 500-1.000 TL ara­sın­da ise KDV'­si yüz­de 8,
* TL ve üze­rin­de ise KDV'­si yüz­de 18 ola­cak.

RUH­SAT 1 OCAK 2013

Ya­pı­lan ye­ni dü­zen­le­me­de;
– 1 Ha­zi­ran 2012 ta­ri­hi iti­ba­riy­le ruh­sa­tı alı­nan ko­nut in­şa­at­la­rı için baş­la­tı­lan uy­gu­la­ma­nın, baş­lan­gıç ta­ri­hi 1 Ocak 2013 ola­rak be­lir­len­di.
– Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye sı­nır­la­rı dı­şın­da­ki il­ler­de KDV yi­ne ay­nı ola­cak ya­ni net ala­nı 150 m2'ye ka­dar olan ko­nut­lar­da yüz­de 1, net ala­nı 150 m2 ve üze­rin­de­ki ev­ler­de yüz­de 18 KDV ora­nı uy­gu­la­na­cak.
Gö­rül­dü­ğü gi­bi, bü­yük­şe­hir­ler ve ye­ni bü­yük­şe­hir olan 13 il­de ya­şa­yan­lar, ver­gi üs­tü­ne ver­gi öde­ye­cek­ler.

Son güncelleme: android-time 08:5503.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more