Reklamsız Sözcü

Elektriğe gizli zam

Elektrik fiyatlarında yapılan indirim aboneye yansıtılmadı

android-time 01:16 3 Ocak 2013
Elektriğe gizli zam
Elektrik fiyatlarında yapılan indirim aboneye yansıtılmadı

ELEK­TRİK Mü­hen­dis­le­ri Oda­sı (EMO), elek­trik pe­ra­ken­de sa­tış şir­ket­le­ri­ne sağ­la­nan yüz­de 50'lik kâr ar­tı­şı­nın be­de­li­nin ka­mu şir­ke­ti Tür­ki­ye Elek­trik Ti­ca­ret ve Ta­ah­hüt AŞ'­ye (TE­TAŞ) yı­kıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

EMO, Tür­ki­ye Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş'­nin (TE­DAŞ) yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren yüz­de 14.8'lik in­di­rim yap­ma­sı ge­re­kir­ken, elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­rin kol­la­na­rak AK­P'­nin ye­ni yıl ar­ma­ğanının elek­tri­ğe giz­li zam ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

EMO, “Bu yıl­ki özel­leş­tir­me iha­le­le­ri ön­ce­sin­de elek­trik da­ğı­tım şir­ket­le­ri­nin tü­ke­ti­ci­ler­den tah­sil ede­cek­le­ri kâr mar­jı­nın yüz­de 50 artı­rıl­ma­sı i­le elek­triğe ya­pıl­ma­sı bek­le­nen zam, ka­mu elek­trik top­tan sa­tış ku­ru­lu­şu TE­TA­Ş'­ın üze­ri­ne yı­kıl­dı. TE­TA­Ş'­ın elek­trik sa­tış fi­ya­tı yüz­de 14.8 in­di­ril­di. Ku­ru­lu­şu ge­re­ği kâr ya da za­rar et­me­me­si esas olan TE­TA­Ş'­ın yıl­ba­şın­dan iti­ba­ren ge­çer­li fi­yat in­di­ri­mi, halka yan­sı­tıl­ma­dı. Ge­çen yıl yüz­de 32.16 zam gö­ren mes­ken kul­la­nı­cı­la­rı­nın öde­me­ye de­vam ede­cek­le­ri yük­sek be­del­ler, için­den şir­ket­le­rin yüz­de 50 ar­tı­rı­lan kâr pa­yı ga­ran­ti edil­di­” açıklamasını yaptı. Sözcü/ANKARA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more