Reklamsız Sözcü

En erken hangi kurumdan emekli olabilirim?

android-time 02:49 31 Ocak 2013
En erken hangi kurumdan emekli olabilirim?

Ön­ce­lik­le ga­ze­te­mi­ze hoş gel­di­niz di­yor, ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. 24.11.1966 do­ğum­lu­yum. 01.06.1885 ta­ri­hin­de SSK'­lı ol­dum ve SSK'­ya 2960 gün prim öde­dim. 04.10.2000 ta­ri­hin­den bu ya­na Bağ-Ku­r'­lu ola­rak es­naf­lık ya­pı­yo­rum, Bağ-Ku­r'­a 4410 gün prim öde­mem var. Bağ-Ku­r'­lu iken 550 gün as­ker­lik borç­lan­ma­sı yap­tım ve öde­dim. Top­lam 7920 gü­nüm var. En er­ken han­gi ku­rum­dan, ne za­man emek­li ola­bi­li­rim? Han­gi ku­rum­dan emek­li olur­sam ma­aş açı­sın­dan da­ha avan­taj­lı olu­rum? l Er­do­ğan KA­RA­KUŞ

4/b (Bağ-Kur) sta­tü­sün­den emek­li­lik için 9000 prim gü­nü ve 52 yaş şart­la­rı­na ta­bi­si­niz. 3 yıl da­ha prim öde­ye­rek, prim gü­nü­nü­zü 9000 gü­ne ta­mam­la­yıp 52 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız 24.11.2018 ta­ri­hin­de emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız.

4/a (SSK) sta­tü­sün­den emek­li­lik için ise 25 yıl­lık si­gor­ta­lı­lık sü­re­si, 49 yaş, 5300 prim gü­nü ve son 1260 gün 4/a kap­sa­mın­da prim öde­miş ol­ma şart­la­rı­na ta­bi­si­niz. 1260 gün 4/a kap­sa­mın­da prim öde­di­ği­niz­de ya­ni 3.5 yıl son­ra (2016 yı­lın­da) emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız.
Bu­na gö­re, 4/a sta­tü­sün­den da­ha er­ken emek­li olur­su­nuz. Prim­le­ri­niz, as­ga­ri üc­ret dü­ze­yin­de ve­ya bi­raz üze­rin­de ka­zanç tu­ta­rın­dan öde­ni­yor­sa, emek­li ay­lı­ğı açı­sın­dan da 4/a sta­tü­sün­den emek­li­lik da­ha avan­taj­lı.

Son güncelleme: android-time 02:5131.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more