Reklamsız Sözcü

Hamile çalışanlar dikkat!

Emeklilik prim gününüze sağlanan avantajlar neler? Sezgin Özcan sorularınızı yanıtlıyor.

android-time 09:21 28 Ocak 2013
Hamile çalışanlar dikkat!
Emeklilik prim gününüze sağlanan avantajlar neler? Sezgin Özcan sorularınızı yanıtlıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI YAPARSAM 3600 GÜNLE NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Do­ğum ta­ri­him 05.04.1959. İşe gi­riş ta­ri­him 01.08.1983, 10.06.1987 ta­ri­hi­ne ka­dar ya­tan gün top­la­mı 120 gün. Bu sü­re zar­fın­da ya­tı­rıl­ma­yan gün­le­ri­mi na­sıl ka­za­na­bi­li­rim? Tek­rar 14.04.2005 ta­ri­hin­de işe baş­la­dım, 17.09.2008 ta­ri­hin­de iş­ten çı­ka­rıl­dım. Bu sü­re için­de 6 ay is­te­ğe bağ­lı ya­tır­dım. Bu vak­te ka­dar top­lam 2093 gü­nüm var. 1993 ve 1996 yıl­la­rın­da do­ğan 2 ço­cu­ğum var, borç­lan­ma ya­par­sam en ya­kın za­man­da 3600 gün­den ne za­man emek­li ola­bi­li­rim? Bir de 2005 yı­lın­da işe gir­dim, 17.09.2008'de iş­ten çı­ka­rıl­dım, taz­mi­na­tı­mı ver­me­di­ler ve çı­kış ka­ğı­dı­nı im­za­lat­ma­ya zor­la­dı­lar, na­sıl ala­bi­li­rim, ve­rir­ler­se ne ka­dar ala­bi­li­rim? (Elif As­lan)

İşe gi­riş bil­dir­ge­niz ve­ril­miş ve SGK'­ya si­gor­ta­lı ça­lış­ma­la­rı­nız bil­di­ril­me­miş ise iş­ve­ren ve SGK aley­hi­ne hiz­met tes­pit da­va­sı aça­bi­lir­si­niz. Ça­lış­tı­ğı­nı­zı her tür­lü bel­ge ve şa­hit ifa­de­le­ri ile is­pat­la­ma­nız ha­lin­de prim gün­le­ri­ni­zi ka­za­na­bi­lir­si­niz.
3600 gün­le emek­li­lik için 58 yaş şar­tı­na ta­bi­si­niz. 6 ay­lık is­te­ğe bağ­lı prim öde­me­niz 2093 gü­ne da­hil ise 1440 gün do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pıp 67 gün de 4/a (SSK) ve­ya 4/b (Bağ-Kur) kap­sa­mın­da prim öde­ye­rek prim gü­nü­nüz 3600 gü­ne ta­mam­la­ya­bi­lir­si­niz. 58 ya­şı­nı­zı dol­dur­du­ğu­nuz­da emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız. 6 ay­lık is­te­ğe bağ­lı prim öde­me­niz 2093 gü­ne de­ğil ise yi­ne do­ğum borç­lan­ma­sı ya­pa­rak prim gü­nü­nü­zü 3600 gü­ne ta­mam­la­yıp, bu de­fa 56 ya­şı­nı­zı dol­dur­du­ğu­nuz­da emek­li­li­ğe hak ka­zan­ma­nız söz ko­nu­su ola­bi­lir.
İş­ve­ren ta­ra­fın­dan hak­lı ne­den­le iş­ten çı­ka­rıl­ma­dıy­sa­nız, kı­dem taz­mi­na­tı­nız için da­va aç­ma­nız ge­re­ki­yor. Ka­zan­ma­nız ha­lin­de ça­lış­tı­ğı­nız her tam yıl için son 30 gün­lük brüt üc­re­ti­niz tu­ta­rın­da kı­dem taz­mi­na­tı ve se­kiz haf­ta­lık üc­re­t tu­ta­rın­da ih­bar taz­mi­na­tı alır­sı­nız.

ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAM GEREKİR Mİ? 

01.06.1966 do­ğum­lu­yum ve 01.12.1989 ta­ri­hin­den bu ya­na si­gor­ta­lı­yım. 18 ay as­ker­li­ğim var. Emek­li ma­aşı­na bağ­lan­mam için as­ker­lik borç­lan­ma­sı yap­mam ge­re­kir mi? İş­ten ay­rı­lıp söz­leş­me­li ça­lı­şır­sam sağ­lık hiz­met­le­rin­den eşim ve ço­cuk­la­rım da da­hil ol­mak üze­re ya­rar­la­na­bi­lir mi­yim? (Ali Os­man)

01.12.1989 si­gor­ta baş­lan­gı­cı­na gö­re 5525 prim gü­nüy­le 52 ya­şı­nı­zı dol­dur­du­ğu­nuz­da emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız. As­ker­lik yap­tı­ğı­nız ta­ri­hi be­lirt­me­miş­si­niz. İlk de­fa si­gor­ta­lı ol­du­ğu­nuz ta­rih­ten ön­ce yap­tıy­sa­nız, 10 gün as­ker­lik borç­lan­ma­sıy­la 5450 prim gü­nü ve 51 yaş şart­la­rı­na ta­bi olur ve bir yıl er­ken emek­li olur­su­nuz.
Söz­leş­me­li ça­lış­mak­tan ne­yi kas­tet­ti­ği­ni­zi an­la­ya­ma­dım ama her ha­lü­kar­da si­gor­ta­lı ça­lı­şı­yor ola­ca­ğı­nız­dan, eşi­niz ve ço­cuk­la­rı­nız­da da­hil ol­mak üze­re sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­nır­sı­nız.

İKİ OĞLUM NE ZAMAN EMEKLİ MAAŞI ALMAYA BAŞLAYACAKLAR?

İki oğ­lum var. Bi­ri 1969 do­ğum­lu, SSK'­ya baş­la­ma ta­ri­hi 1987/3; di­ğe­ri 1968 do­ğum­lu, SSK'­ya baş­la­ma ta­ri­hi 1986/2. He­sap­la­dı­ğım tak­dir­de 25/26 se­ne­ler­dir ça­lış­mış­lar. As­ker­lik sü­re­le­rin­de da­hi prim­le­ri öden­di, ne za­man emek­li maa­şı al­ma­ya baş­la­ya­cak­lar, o ta­ri­he ka­dar na­sıl ge­çi­ne­cek­ler? (Y. Ok­tay)

1968 do­ğum­lu oğ­lu­nuz 2017 yı­lın­da 49 ya­şı­nı dol­dur­du­ğun­da; 1969 do­ğum­lu oğ­lu­nuz ise 2019 yı­lın­da 50 ya­şı­nı dol­dur­du­ğu ta­rih­te emek­li­li­ğe hak ka­za­na­cak­lar. Yaş­la­rı­nı dol­dur­duk­la­rı ayın so­nu­na ka­dar emek­li­lik baş­vu­ru­su yap­tık­la­rın­da, iz­le­yen ay­ba­şın­dan ge­çer­li ol­mak üze­re emek­li maa­şı al­ma­ya baş­lar­lar.
Di­ğer yan­dan ge­çin­mek için ça­lış­mak dı­şın­da ya­pa­bi­le­cek­le­ri bir şey ma­ale­sef yok. Za­ten emek­li olan­lar da ge­çin­mek için emek­li ol­duk­tan son­ra da ça­lış­mak zo­run­da kal­mı­yor­lar mı?

HİZMET BİRLEŞTİRMESİ YAPMANIN FAYDASI OLUR MU? 

09.02.1973 do­ğum­lu­yum. 01.01.1986 ta­ri­hin­de SSK'­lı ola­rak gö­re­ve baş­la­dım. Top­lam 635 gün hiz­met sü­rem var. 25.10.1999 ta­ri­hin­de öğ­ret­men ola­rak gö­re­ve baş­la­dım. 15.02.2001 de is­ti­fa edip, 04.01.2002 ta­ri­hin­de tek­rar öğ­ret­men­lik gö­re­vi­me ge­ri dön­düm. Bu ta­rih­ten iti­ba­ren öğ­ret­men ola­rak ça­lış­ma­ya de­vam et­mek­te­yim. Ne za­man emek­li ola­bi­li­rim, hiz­met bir­leş­tir­me yap­ma­mın bir fay­da­sı olur mu? (Gül Er­do­ğan Öz­den)

İlk de­fa 18 ya­şın­dan ön­ce si­gor­ta­lı ol­muş­su­nuz. 635 prim gü­nü­nü­zün ne ka­da­rı­nın 18 ya­şın­dan son­ra ol­du­ğu­nu be­lirt­me­miş­si­niz ama in­ti­ba­kı­nı­zın ya­pıl­ma­sı için za­ten hiz­met bir­leş­tir­me­si yap­mak zo­run­da­sı­nız. Ay­rı­ca hiz­met bir­leş­tir­me­si si­ze 20 yıl fii­li hiz­met sü­re­si ve 55 yaş şar­tıy­la emek­li ol­ma avan­ta­jı sağ­lı­yor. 20 yıl fii­li hiz­met sü­re­siy­le 55 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız ta­rih­te emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız. SSK hiz­me­ti­niz ol­ma­say­dı 25 yıl fii­li hiz­met sü­re­si ve 58 yaş şart­la­rıy­la emek­li ola­bi­le­cek­ti­niz.

STAJ BAŞLANGICINIZ SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMAZ

20.12.1970 do­ğum­lu­yum. SSK nu­ma­ra­mı staj dö­nem baş­lan­gı­cım olan 10.10.1987 ta­ri­hin­de al­dım. Bu­nun son­ra­sın­da okul bi­ti­mi ve as­ker­lik son­ra­sın­da ilk işe 10.11.1992 ta­ri­hin­de baş­la­dım. Bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 6700 gün pri­mim var. Ne za­man emek­li ola­bi­li­rim? (Muh­sin Evir­gen)

Staj dö­ne­min­de uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı ola­rak ad­lan­dı­rı­lan ma­lul­lük, yaş­lı­lık ve ölüm si­gor­ta­la­rı­na prim öden­me­di­ğin­den si­gor­ta baş­lan­gı­cı sa­yıl­mı­yor. Adı­nı­za ilk de­fa uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı­na prim öden­me­ye baş­lan­dı­ğı 10.11.1992 ta­ri­hi si­gor­ta baş­lan­gı­cı­nız
sa­yı­lır. Emek­li­lik için 25 yıl­lık si­gor­ta­lı­lık sü­re­si, 53 yaş ve 5600 prim gü­nü şart­la­rı­na ta­bi­si­niz.

As­ker­li­ği­ni­zi ilk de­fa si­gor­ta­lı ol­du­ğu­nuz ta­rih­ten ön­ce yap­mış­sı­nız. 18 ay as­ker­lik borç­lan­ma­sı ya­par­sa­nız emek­li­lik ya­şı­nız 52'ye iner.  52 ya­şı­nı­zı dol­du­ra­ca­ğı­nız 20.12.2022
ta­ri­hin­de emek­li­li­ğe hak ka­za­nır­sı­nız.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more