Reklamsız Sözcü

Moody’s’ten yorum yok

Moody’s yorum yapmıyor, kredi notu hakkındaki fikrini koruyor

android-time 04:06 18 Ocak 2013
Moody’s’ten yorum yok
Moody’s yorum yapmıyor, kredi notu hakkındaki fikrini koruyor

KRE­Dİ de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Mo­od­y's, pi­ya­sa­da­ki kre­di no­tu ar­tı­rı­mı hak­kın­da­ki söy­len­ti­ler hak­kın­da yo­rum yap­ma­ya­ca­ğı­nı ve ku­ru­lu­şun Tür­ki­ye'nin kre­di no­tu du­ru­şu­nun 20 Ka­sım ta­rih­li ra­po­run­da­kiy­le ay­nı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Mo­od­y's ta­ra­fın­dan Reu­ter­s'­a ya­pı­lan açık­la­ma­da,
“Pi­ya­sa­da­ki spe­kü­las­yon­lar hak­kın­da yo­rum yap­mı­yo­ruz. Tür­ki­ye hak­kın­da­ki mev­cut du­ru­şu­muz ka­sım ayın­da­ki kre­di no­tu ana­li­zi­miz­de yan­sı­tıl­dı­ğı şe­kil­de­” söz­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Mo­od­y's ka­sım­da Tür­ki­ye hak­kın­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de ül­ke­nin “Ba1” olan no­tu ve “po­zi­ti­f” not gö­rü­nü­mü­nün ka­mu ma­li­ye­sin­de­ki be­lir­gin iyi­leş­me ve büt­çe­nin şok­la­rı em­me ka­pa­si­te­si­ni yan­sıt­tı­ğı­nı be­lir­te­rek dış den­ge­siz­lik­le­re kar­şı du­yar­lı­lı­ğın ya­rat­tı­ğı risk­le­rin not ar­tı­şı önün­de en­gel oluş­tur­du­ğu­nu açık­la­mış­tı.

Mo­od­y's Tür­ki­ye ana­lis­ti Sa­rah Carl­son yi­ne ka­sım ayın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da po­zi­tif gö­rü­nüm­de­ki not­la­rın üç­te bir ola­sı­lık­la 18 ay için­de gö­rü­nüm yö­nün­de bir not ha­re­ke­ti ile so­nuç­lan­dı­ğı ifa­de et­miş­ti.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more