Reklamsız Sözcü

Zenginlerden vergi alacağız masalı

android-time 04:42 26 Ocak 2013
Zenginlerden vergi alacağız masalı

8 Ocak 2013 Ta­rih­li SÖZ­CÜ'de, “Zen­gin­ler­den Ver­gi Ala­ca­ğız Ma­sa­lı­” baş­lı­ğı al­tın­da, zen­gin­ler­den ver­gi alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı, bu­nun bir ma­sal ol­du­ğu­nu id­di­a et­miş­tik.

Üze­rin­den da­ha bir ay geç­me­di, id­di­amız doğ­ru çık­tı!

KEN­Dİ­Nİ VUR­MAK OLUR­MUŞ

Dün­kü SÖZ­CÜ'de “Zen­gi­ne ila­ve ver­gi ol­maz. Bu ken­di­mi­zi vur­mak olu­r” baş­lı­ğı al­tın­da, Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n'­ın Da­vo­s'­ta yap­tı­ğı açık­la­ma yer alı­yor­du.
Ba­ba­can özet­le; “Zen­gin­den ila­ve ver­gi al­ma­ya dö­nük ha­zır­lık içe­ri­sin­de ol­ma­dık­la­rı­nı­” be­lir­te­rek, da­ha ön­ce “zen­gin­den ver­gi alı­na­ca­ğı­nı­” açık­la­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan ile Ma­li­ye Ba­ka­nı Şim­şe­k'­i ya­lan­lı­yor­du.

YA­ZI­MI­ZI KE­SİN SAK­LA­YIN

“Zen­gin­ler­den ver­gi ala­ca­ğız ma­sa­lı­” baş­lık­lı ya­zı­mız­da; “Zen­gin ver­gi­si di­ye bir ver­gi ke­sin­lik­le ol­ma­ya­cak. Baş­ka ad al­tın­da da zen­gin­le­re dö­nük ver­gi ge­ti­ril­me­ye­cek. İnan­ma­yan bu gü­nün ta­ri­hi­ni atıp, bu ya­zı­yı sak­la­sın. Ara sı­ra da kon­trol et­si­n” de­miş­tik.
Ara sı­ra kon­trol et­me­ni­ze de ge­rek kal­ma­dı.
Ken­di Baş­ba­kan­la­rı­nı, ken­di Ma­li­ye Ba­kan­la­rı­nı, ken­di Baş­ba­kan Yar­dım­cı­la­rı (Ali Ba­ba­can), Da­vo­s'­ta yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­lan­la­dı.
Özet­le, ne de­diy­sek, ne id­di­a et­tiy­sek o ol­du…
Va­tan­daş uyu­ma!
“Zen­gin ver­gi­si­” bir AKP ma­sa­lı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more