Reklamsız Sözcü

“İktidar, Atatürk’ün mirasını parçalıyor”

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ne vekiller için yapılması planlanan merkeze karşı çıkıyor...

android-time 03:30 15 Ocak 2013
“İktidar, Atatürk’ün mirasını parçalıyor”
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği’ne vekiller için yapılması planlanan merkeze karşı çıkıyor...

Mİ­MAR­LAR Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si, TBMM Kül­tür Kon­gre Mer­ke­zi'nin Ata­türk Or­man Çift­li­ği'n­de (AOÇ) ya­pıl­ma­sı plan­la­nan ala­nın­da bu­lu­nan bi­ra fab­ri­ka­sı ve komp­lek­si için ra­por ha­zır­la­ya­rak, Ko­ru­ma Ku­ru­lu'na baş­vur­du.

AO­Ç'­de yü­rü­tü­len ta­lan po­li­ti­ka­sı­na kar­şı her mü­ca­de­le yo­lu­nu de­ne­dik­le­ri­ni be­lir­ten Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Yö­ne­tim Ku­ru­lu Sek­re­ter Üye­si Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan, şunları söyledi:

“Örnek bir alan”

“Bi­ra fab­ri­ka­sı ile komp­lek­si, özel bir alan ve ya­pı bü­tün­lü­ğü için­de… Alan için­de bi­ra fab­ri­ka­sı, bi­ra fab­ri­ka­sı ha­ma­mı, me­mur ve iş­çi ko­nut­la­rı, Ül­kü Evi, lo­kan­ta ve hu­bu­bat si­lo­su var. Hü­kü­me­tin AOÇ'ye yö­ne­lik par­ça­la­ma ve yok et­me yak­la­şı­mı ide­olo­jik. AOÇ; üre­tim iliş­ki­le­ri, in­san ve me­kan iliş­ki­len­me­si açı­sın­dan dün­ya­da özel bir ör­nek alan… Bu açı­dan da Kül­tü­rel Pey­zaj ala­nı ol­ma­sı için UNES­CO'ya baş­vu­rul­ma­sı­nı is­te­dik an­cak ba­kan­lık genel geçer söylemlerle reddetti.”

110 imza topladılar

Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be Baş­ka­nı Ali Hak­kan da ya­pı­la­rın yı­kıl­ma­ma­sı ve Atatürk Orman Çiftliği'ndeki ta­la­nın dur­ma­sı için mil­let­ve­kil­le­ri ile yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da, 110 mil­let­ve­ki­lin im­za­sıy­la bu alan­da TBMM Kül­tür Kon­gre Mer­ke­zi ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden bir di­lek­çe­yi ha­zır­la­yıp mil­let­ve­kil­le­ri­ne ulaş­tır­dık­la­rı­nı, im­za­la­rın ge­çen haf­ta Mec­lis Baş­ka­nı'na tes­lim edil­di­ği­ni ifa­de et­ti. (AN­KA)

Son güncelleme: android-time 11:0615.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more