Reklamsız Sözcü

İmralı sürecine dahil olmayız!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çin yolunda Başbakan Erdoğan’a resti çekti.

android-time 02:23 14 Ocak 2013
İmralı sürecine dahil olmayız!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çin yolunda Başbakan Erdoğan’a resti çekti.

Kılıçdaroğlu, uçakta gazetecilere hükümet-İmralı görüşmelerini değerlendirdi: İmralı sürecinde biz yokuz. Sorunun çözümünü kısa vadede görmüyorum. Çünkü hükümetin net bir stratejisi yok

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıçda­roğ­lu, ara­la­rın­da “müt­hiş Tür­k” ola­rak bi­li­nen Ali Rı­za Boz­kur­t'­un da bu­lun­du­ğu 46 iş ada­mı ve mil­let­ve­kil­le­riy­le bir­lik­te Çi­n'­in baş­ken­ti Pe­ki­n'­e gel­di. Bu­gün te­mas­la­rı­na baş­la­ya­cak olan Kı­lıç­da­roğ­lu, uçak­ta ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, hü­kü­me­tin “İm­ra­lı sü­re­ci­ne­” da­hil ol­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Pa­ri­s'­te­ki ci­na­yet­le­ri ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni vur­gu­la­yan CHP li­de­ri, Fran­sız is­tih­ba­ra­tı­nın ve po­li­si­nin sü­rek­li gö­ze­tim al­tın­da tut­tu­ğu­nu ha­tır­lat­tı,
“A­sıl so­rum­lu­luk Fran­sız Hü­kü­me­ti'n­de­di­r” de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu, gün­cel olay­lar­la il­gi­li so­ru­la­rı şöy­le ce­vap­lan­dır­dı:

Kat­kı ver­mek is­ti­yo­ruz

TÜR­Kİ­YE'de­ki sü­reç ken­di için­de yü­rü­me­li… Bir yer­de ci­na­yet, ol­du di­ye sü­reç aksamamalı. Baş­ba­ka­n'­ın, ana mu­ha­le­fet par­ti­si­nin olum­lu yak­la­şı­mı­na olum­suz tep­ki ver­me­si­ni, so­ru­nu çöz­me­mek gi­bi bir yak­la­şım olarak görü­yo­rum. CHP ola­rak bu so­rum­lu­lu­ğun bi­lin­cin­de ha­re­ket edi­yo­ruz ve çö­zü­me kat­kı ver­mek is­ti­yo­ruz.

HÜKÜMETİN yü­rüt­tü­ğü İm­ra­lı sü­re­ci, CHP'­nin dı­şın­da bir sü­reç. Biz o sü­re­cin için­de ol­mak is­te­me­yiz. Hü­kü­met kat­kı bek­li­yor­sa sü­reç­le il­gi­li bi­ze ya da TBMM'­ye bil­gi ver­me­si ge­rek­tir. An­la­şı­lı­yor ki hü­kü­met top­lum­sal uz­laş­ma ara­mı­yor. Bu sorunu her­hal­de çö­ze­ce­ğiz. An­cak kı­sa za­man­da umut­lu de­ği­lim. Çün­kü hü­kü­me­tin elin­de bu ko­nu­da net bir stra­te­ji yok.

HÜ­KÜ­ME­TİN, ‘bu so­ru­nu çö­ze­ce­ği­m' vaa­di için kre­di aç­tık. 4 ko­şul öne sür­dük. Mil­le­te he­sa­bı­nı ve­re­me­ye­ce­ğin an­gaj­ma­na gir­me­ye­cek­sin. Sa­mi­mi ola­cak­sın. Ki­şi­sel bek­len­ti­ler ol­ma­ya­cak. Par­la­men­to­ya bil­gi ve­re­cek­sin. Bun­la­rı yap­tı­ğı tak­dir­de el­bet­te ki des­tek ve­re­ce­ğiz. İk­ti­dar bir so­ru­nu çö­zer­ken hal­kın du­yar­lı­lık­la­rı­nı dik­ka­te al­ma­lı.

Sen ni­ye gö­rü­şü­yor­sun?

BAŞ­BA­KAN, Fran­sa Cum­hur­baş­ka­nı Hol­lan­de'ın ‘Ö­len­ler­den bi­riy­le gö­rü­şü­yor­du­k' söz­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di. Val­la Aziz Ne­sin ol­say­dı her­hal­de ona çok gü­zel bir ya­nıt ve­rir­di. Ne söy­le­ye­yim ben. Kal­kı­yor­su­nuz ‘Ni­ye onun­la ko­nuş­tu­n' di­yor­su­nuz. Sor­maz mı ‘Sen ni­ye gö­rü­şü­yor­sun?' diye. Baş­ba­kan bu­na na­sıl bir ce­vap ve­re­cek. Ko­me­di ya­ni.

Çö­züm ze­mi­ni Meclis

AH­MET Tür­k'­ün Öca­la­n'­la gö­rüş­me son­ra­sın­da açık­la­dı­ğı ba­zı adım­lar ile CHP'­nin ba­zı öne­ri­le­ri ör­tü­şü­yor. Bi­zim gö­rü­şü­müz, ze­mi­nin par­la­men­to ol­du­ğu­dur. Par­la­men­to­nun ira­de ser­gi­le­me­si ge­rek­iyor.

CHP'­nin öne­ri­si ye­te­rin­ce an­la­şıl­ma­dı. TBMM'­de­ki 4 si­ya­sal par­ti­nin bir ara­ya gel­me­siy­le si­ya­sal uz­laş­ma, TBMM'­nin dı­şın­day­sa Akil Adam­lar ara­cı­lı­ğıy­la top­lum­sal uz­laş­ma sağ­lan­ma­lı. Top­lum­sal uz­laş­ma oy çok­lu­ğu ile bir so­ru­nun çö­zül­me­si de­ğil­dir. İki par­ti bir ara­ya ge­lip Ana­ya­sa'yı de­ğiş­ti­rir­se bu top­lu­mun Ana­ya­sa­sı olur mu? İki par­ti çö­ze­bil­sey­di çok­tan çö­zül­müş­tü bu so­run. Çö­zü­le­me­ye­cek­se hal­kı kan­dır­ma­mak la­zım.

Son güncelleme: android-time 13:1814.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more