Reklamsız Sözcü

Meteoroloji uyardı!

Meteoroloji tüm yurdu kar ve fırtına için uyardı. İşte yurtta hava durumu

android-time 20:06 5 Ocak 2013
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji tüm yurdu kar ve fırtına için uyardı. İşte yurtta hava durumu

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Doğu'yu etkisi altına aldı. Eksi 22 dereceye kadar düşen sıcaklık Batı'ya doğru ilerliyor… Bugün İstanbul'da da kar yağışı bekleniyor

Tür­ki­ye, ka­ra kı­şa tes­lim olu­yor. Si­bir­ya üze­rin­den ge­len so­ğuk ha­va dal­ga­sıy­la Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si be­ya­za bü­rün­dü. Böl­ge­de­ki en dü­şük ha­va sı­cak­lık­la­rı, Ağ­rı ve Ar­da­ha­n'­da ek­si 22, Kar­s'­ta ek­si 21, Er­zu­ru­m'­da ek­si 20, Iğ­dı­r'­da ek­si 10, Er­zin­ca­n'­da ise ek­si 9 de­re­ce ol­du. Kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le böl­ge­de­ki köy yol­la­rı ulaşıma ka­pan­dı. İl Özel İda­re Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri de yol­la­rın açıl­ma­sı için se­fer­ber ol­du.
Sı­cak­lık­lar dü­şe­cek
Do­ğu'yu don­du­ran so­ğuk ha­va dal­ga­sı yur­dun ba­tı­sı­na doğ­ru iler­li­yor. Ha­va sı­cak­lık­la­rı 6 ila 10 de­re­ce bir­den dü­şe­cek. Me­te­oro­lo­ji Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'n­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re; bu­gün Do­ğu böl­ge­ler­inde de­vam ede­cek ya­ğış­la­ra ila­ve ola­rak, ül­ke­nin Ku­zey­ba­tı ke­sim­le­ri Bal­kan­lar üze­rin­den ge­len ye­ni bir so­ğuk ve ya­ğış­lı ha­va­nın et­ki­si­ne gi­re­cek. Tah­min­le­re gö­re ya­ğış­lar önü­müz­de­ki haf­ta or­ta­sı­na ka­dar çok kuv­vet­li ve yo­ğun kar şek­lin­de et­ki­li ola­cak. İs­tan­bu­l'­da da bu­gün kar ya­ğı­şı görülecek.

Marmara ve Ege dikkat!

Meteoroloji Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege’de Pazar günü sabah saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına bekleniyor. Fırtına etkisini Pazartesi günü ilk saatlerde kaybedeğini ve Güney Ege’de Pazar günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (60-75km/s) fırtına bekleniyor. Fırtına etkisini Pazartesi günü öğle saatlerinde kaybedeceğini açıkladı.

Son güncelleme: android-time 20:3705.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more