Reklamsız Sözcü

Önce eşim, sonra işim

Demet Sabancı Çetindoğan, başarısının sırlarını SÖZCÜ'ye açıkladı.

android-time 16:55 20 Ocak 2013
Önce eşim, sonra işim
Demet Sabancı Çetindoğan, başarısının sırlarını SÖZCÜ'ye açıkladı.

Selin KÖK / SÖZCÜ

Ünlü iş kadını, başarılı olmak için fark yaratmak ve doğru planlama yapmak gerektiğini belirtti “Risk almadan ve ürkeklikle zafer kazanılmaz” dedi ve hayatında ailesinin önemine vurgu yaptı

O, iş dün­ya­sın­da­ki atı­lım­la­rı ve son dö­nem­de ge­rek med­ya ge­rek­se teks­til ve tu­rizm yö­nün­de yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la adın­dan sık­ça söz et­ti­ri­yor… Na­if, gü­ler­yüz­lü ve mü­te­va­zı ki­şi­li­ği her za­man ön plan­da olan, iş dün­ya­sı­nın en ta­nın­mış isim­le­rin­den… De­met Sa­ban­cı Çe­tin­do­ğan… Onun­la A'­dan Z'­ye soh­bet­ler için ye­ni Med­ya Cen­te­r'­ın­da bu­luş­tuk. Ma­lum, Fas­hi­on TV ile iyi­den iyi­ye alış­tı­ğı med­ya­da ar­ka ar­ka­ya yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la adın­dan şim­di­ler­de sık­ça söz et­ti­ri­yor. “Hoş­gel­din, na­sıl­sın?” di­ye­rek kar­şı­la­dı be­ni… Her za­man­ki gi­bi yi­ne gi­yi­mi­ne ve ken­di­ne çok özen gös­ter­mişti. Or­ta şe­ker­li Türk Kah­ve­le­ri­mi­zi söy­le­dik­ten son­ra soh­be­te baş­la­dık.

İş dün­ya­sın­da Sa­ban­cı Ai­le­si'nin ye­ni nes­li de­nin­ce ba­şa­rı­la­rıy­la ilk ak­la ge­len isim­lerden­si­niz. Bu mis­yo­nu ta­şı­mak zor mu?

(Gü­lüm­sü­yor) Böy­le bir mis­yo­num ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­dum. Sa­nı­rım gi­ri­şim­ci bir ru­ha sa­hi­bim. Bundan do­la­yı­dır ki, ül­ke ya­ra­rı­na ve hep ‘il­k'­le­ri yap­mak en bü­yük ar­zum olu­yor.

İş dün­ya­sı­nın en ye­ni­lik­çi isim­le­rin­den bi­ri­si­si­niz, ki­mi­le­ri­ne gö­re risk olan bir­çok şe­yi üst­le­ni­yor­su­nuz. Bu si­zi ür­küt­mü­yor mu?

Ba­şa­rı­nın te­me­lin­de fark ya­rat­ma­yı ve far­kı ya­ra­ta­cak sü­reç­le­rin doğ­ru şe­kil­de plan­lan­ma­sı­nı gö­rü­yo­rum. Ben­ce ulaş­tı­ğı­nız ba­şa­rı­nın bü­yük­lü­ğü ne ka­dar fark ya­ra­ta­bil­di­ği­niz ile il­gi­li… Doğ­ru plan­la­ma ise ba­şa­rı­ya ulaş­ma­da so­run­lar­la baş ede­bil­me­niz için ge­rek­li. Her za­man al­ter­na­tif pro­je­le­ri­niz olur­sa tüm ak­si­lik­le­re rağ­men ba­şa­rı­ya ula­şa­bi­lir­si­niz. So­nuç ola­rak be­nim için ba­şa­rı­nın en bü­yük iki sır­rı fark ya­rat­mak ve doğ­ru plan­la­ma. Risk­siz ye­ni­lik­çi­lik ol­maz, ür­kek­lik­le de ba­şa­rı­lı olun­maz.

Ön­ce­lik­le tek­sil­til ya­tı­rı­mı­nı­zı ko­nu­şa­lım…

Dem­sa şir­ke­ti­mi­zin bün­ye­sin­de bir­çok dün­ya mar­ka­sı bu­lun­mak­ta­dır. Her ge­çen gün bun­la­ra ye­ni­le­ri­ni ek­le­mek için ça­lış­ma­lar yap­mak­ta­yız.

De­met Sa­ban­cı bu ko­nu­da pek ko­nuş­mak is­te­mi­yor… Ni­te­kim şu sı­ra­lar ön­ce­li­ği med­ya ya­tı­rım­la­rı. Ama önü­müz­de­ki iki yıl için­de çok önem­li sür­priz­ler­le kar­şı­la­şa­ca­ğız ben­den söy­le­me­si…

Tu­rizm ya­tı­rım­la­rı­na ge­lin­ce, son dö­nem­de Pe­ra Pa­las Ote­li'ni Kal­ka­van­la­r'­dan sa­tın al­ma­sıy­la bu sek­tö­re­de de ‘va­rı­z' de­di­niz… Şim­di sı­ra­da Maç­ka Pa­las Ote­li var. Ne za­man açı­la­cak… Na­sıl bir pro­je?

Yı­lın 3'ün­cü çey­re­ğin­de açı­lı­şı­nı ya­pa­ca­ğız. Pro­je­de son aşa­ma­la­ra yak­la­şı­yo­ruz. Ab­di İpek­çi Cad­de­si'nin ru­hu­nu yan­sı­ta­cak şe­kil­de al­tın­da lüks ma­ğaza­lar olan yak­la­şık 115 oda­lı gü­zel bir pro­je ola­cak.

Tu­rizm sek­tö­rün­de ye­ni ya­tı­rım­lar yap­ma­yı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz pe­ki?

Tu­rizm­de şu aşa­ma­da mev­cut iş­le­ri­miz­de iler­le­mek ama­cın­da­yız. Ama cid­di şık bir tek­lif, pro­je­de de ge­lir­se ta­bi ki de­ğer­len­di­ri­riz.

Son dö­nem­de med­ya sek­tö­rü­ne cid­di ya­tı­rım­lar yap­tı­nız… Bun­dan bah­se­der mi­si­niz?

5 Ara­lı­k'­ta res­mi ola­rak Tür­ki­ye'de­ki ope­ras­yo­nu­mu­za baş­la­dık. He­de­fi­miz 5 se­ne içe­ri­sin­de MCJ'­yi çev­re ül­ke­le­re ya­tı­rım ya­pan bir şir­ket ha­li­ne ge­tir­mek. Tü­ke­ti­ci­ler MCJ'­ye ‘www.mcj.com.tr' in­ter­net si­te­sin­den, te­le­viz­yon­da ise Di­gi­türk 62'n­ci, D-Smart 88'in­ci ka­nal­dan, Türk­sat ve Te­le­dün­ya'dan ula­şı­la­bi­lir- ler. Mo­bil uy­gu­la­ma­lar ara­cı­lı­ğıy­la da sa­tış yap­mak is­ti­yo­ruz. Na­sıl ki pe­ra­ken­de­ci­lik ma­ğa­za için­den çı­kıp, on­li­ne shop­pin­g'­e (can­lı alış­ve­riş) çev­ril­diy­se bu­nun bir adım son­ra­sın­da mo­bil uy­gu­la­ma­la­rın on­li­ne shop­pin­g'­in önem­li bir par­ça­sı ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz.

Pe­ki MCJ'­yi di­ğer alış­ve­riş ka­nal­la­rın­dan ayı­ran baş­ka ne gi­bi özel­lik­leri var?

MCJ, in­ter­net ve TV üze­rin­den uy­gun alış­ve­ri­şi ke­yif­li ha­le ge­tir­me­yi he­def­le­yen bir şir­ket. MCJ ola­rak; mo­da&gü­zel­lik, sağ­lık&ki­şi­sel ba­kım, elek­tro­nik, mut­fak, ço­cuk ürün­le­ri ve ev ürün­le­ri ka­te­go­ri­le­rin­de en say­gın mar­ka­la­rı müş­te­ri­le­ri­miz­le bu­luş­tur­mak is­ti­yo­ruz. On­li­ne shop­pin­g'­in ge­liş­me­si­ni sağ­la­yan et­ken­le­ri 2 baş­lık al­tın­da in­ce­le­mek ge­rek­li. Sa­tı­cı ve tü­ke­ti­ci açı­sın­dan. Tü­ke­ti­ci açı­sın­dan bak­tı­ğı­mız­da gün­de­lik ha­yat­ta in­san­la­rın iş yük­le­ri­nin art­ma­sı, alış­ve­riş gi­bi ki­şi­sel za­man­la­rı­na ait ak­ti­vi­te­le­re da­ha az za­man ayır­ma­la­rı­na yol aç­tı. Sa­tı­cı açı­sın­dan bak­tı­ğı­mız­da ise ge­le­nek­sel alış­ve­riş mer­kez­le­ri sa­bah 9'da açı­lan ak­şam 10'da ka­pa­nan yer­ler. Tü­ke­ti­ci­le­ri alış­ve­riş mer­kez­le­ri­ne çek­mek de her za­man çok ko­lay de­ğil. Fa­kat te­le-shop­pin­g'­e bak­tı­ğı­mız­da tü­ke­ti­ci­le­ri­ni­ze her an ulaş­ma­nız müm­kün.

Bir de yi­ne ilk ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yan World Tra­vel Chan­nel var, de­ğil mi?

Tu­rizm ka­na­lı­mız World Tra­vel Chan­nel ile doğ­ru yol­da iler­le­di­ği­mi­zi gö­rü­yo­ruz. Tür­ki­ye ta­nı­tı­mı üze­ri­ne yo­ğun­la­şan ve Tür­ki­ye'nin mar­ka­laş­ma­sı için. He­def­le­ri­miz ve pro­je­le­ri­miz çok. 17 Ara­lı­k'­ta Çı­ra­ğan Sa­ra­yı'n­da çok ba­şa­rı­lı bir or­ga­ni­zas­yo­na im­za at­tık. Bu or­ga­ni­zas­yo­nu­muz­da hem tu­rizm hem İs­tan­bul hem de eği­tim için bir bü­tün ol­duk.

De­met Sa­ban­cı bu ko­nu­dan bah­se­der­ken mut­lu olu­yor… Gü­lüm­se­ye­rek de­vam edi­yor…

İs­tan­bul aşı­ğı olan ün­lü isim­ler, World Tra­vel Chan­ne­l'­da ya­yın­la­nan ve Mil­li­yet Ga­ze­te­si'nin us­ta fo­to-mu­ha­bi­ri Er­can Ars­la­n'­ın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu, “Şim­di Fo­toğ­raf Za­ma­nı­” prog­ra­mın­da bu­luş­tu. Prog­ra­ma ko­nuk olan ün­lü isim­le­rin çek­ti­ği fo­toğ­raf­lar, 17 Ara­lık 2012 ta­ri­hin­de Çı­ra­ğan Sa­ra­yı'n­da “Be­nim İs­tan­bu­l'­um” ko­nu­lu bir ser­gi gösterildi. Ser­gi için dü­zen­le­nen ge­ce­de çe­ki­len bu fo­toğ­raf­lar sa­tı­şa su­nul­du ve el­de edi­len ge­lir UNI­CE­F'­in Okul Ön­ce­si Eği­ti­me Kat­kı Pro­je­si'ne ba­ğış­lan­dı.

ÇOK DEĞER VERDİĞİ BABASININ NASİHATINI HAYAT FELSEFESİ YAPTI

İş hayatindan bu kadar bahsetmişken biraz da Demet Sabancı'nın kendisinden bahsedelim istedim. Beni kırmadı. Güne kaçta başlarsınız?

İş hayatında çok fazla sürpriz sevmediğimden, her zaman çok sistemli ve bu bağlamda düzenli bir hayatım oldu. İşleri delege eder, detaylara ve risk yönetimine önem veririm. Sakin ve disiplinli olmanın çok faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Çok erken kalkar, kendimi yoğun geçecek bir güne hazırlarım. Bunun yanı sıra hayatımı kolaylaştıran çalışanlarımın yardımlarını da unutmamak gerekir.

Ortalama kaç saat çalışıyorsunuz?

Valla 5 saat, 8 saat, 10 saat diye bir şey söyleyemem. Çoğu zaman hafta sonu bile çalışıyorum.

Formunuzu nasıl koruyorsunuz? Özellikle her gün tükettiğiniz bir gıda var mı?

Özel olarak yaptığım bir şey yok. Sadece sağlıklı besleniyorum. Öğünlerimi hiç atlamam. Akşamları saat 20.00'den sonra bir şey yememeye çalışıyorum. Özellikle tükettiğim bir gıda yok ama çikolataya bayıldığım için illa günde bir parça yemeden duramam…

Demet Sabancı çikolatadan bahsederken bile gülümsemekten kendini alamıyor… Bu arada bana da masasının üzerinde bulunan Mekke'den özel getirilmiş hurmalardan ikram ediyor. Ne yalan söyleyeyim çok da lezzetliymiş…

Babanız Hacı Sabancı'nın sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz… Kendisinin size söylemiş olduğu ve hiç aklınızdan çıkmayan bir nasihatını paylaşır mısınız?

Babam, “Önceliklerini iyi belirle. Zaman çok kısıtlı ve başarılı olmak istiyorsan zamanı çok iyi kullan” derdi. Bu sözleri benim felsefemdir…

İş temponuzun yanında ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?

Her yere eşit zaman ayırmaya çalışıyorum. İşte bunu iyi organize ettiğimi düşünüyorum. Sanırım ayırdığım vakitlerin en kıymetlisi ailemle geçirdiğim zaman. Gündüz iş toplantıları, öğlen iş yemeği veya dernek toplantılarına katılıyorum. Saat 18.00‘den sonra ailemle birlikte oluyorum. Hafta içi akşamları evde olmayı tercih ediyoruz. Hafta sonlarımı da aileme ayırıyorum.

Peki hayatınızdaki en önemli üç şeyi sorsam?

Hiç düşünmeden ailem, işim, dostlarım derim…

Hayatınıza asla sokmayacağınız üç şey nedir?

Yalan, dedikodu ve samimiyetsizliği hayatta kabullenmem.

Kariyeriniz mi, aileniz mi?

Ailem kariyerimden çok çok önemli… Onlarla birlikte olmak, vakit geçirmek çok önemli benim için… Önce evim, sonra işim…

Asla düşünmeyeceğiniz şey?

Siyaset… Siyasete hiç girmeyi düşünmedim…

Nazara inanır mısınız?

Tabii inanırım. Hiç çıkarmadığım bir nazar boncuğum bile var.

Demet Sabancı ile bu kadar sohbet edip eşi Cengiz Çetindoğan'ı sormamak olmazdı… Özellikle iş konularında birlikte çalıştıkları biliniyor. İşle ilgili kararlarınızı nasıl alıyorsunuz? Eşinize danışır mısınız?

Eşim perakende ve inşaat işiyle ilgili. Ben de sağlık ve medya ile ilgiliyim. İş dağılımından dolayı odaklandığımız konularda daha rahat çalışabiliyoruz. Günlük işlerde birbirimize müdahale etmeyiz. Ama prensipler ve önemli konular için mutlaka fikir alışverişinde bulunuruz.

Bizim ofislerimiz ayrı. Akşamları evde herkes kendi işini anlatıyor. Fikir alışverişi hoş oluyor. Belki evde ve ofiste sürekli birlikte olsaydık, sürekli aynı ortamda, aynı konular olsaydı zor olabilirdi. Ama biz onu yaşamadık.

Peki ya çocuklar da sizinle birlikte mi çalışacak? Meslek seçimlerini nasıl yapmalarını isterdiniz?

Çocuklarım her zaman kararlarına saygı duyduğumu ve sonuna kadarda yanlarında olacağımı biliyor. Yeter ki mutlu olacakları meslekleri seçsinler. Ben, doğru kararlar verecek donanıma sahip olmalarına çalışıyorum. Kendilerini, bulundukları yeri, hayatı tanısınlar. Sonra ulaşmak istedikleri yeri en iyi şekilde seçeceklerine inanıyorum.

Bir kadının hem özel hayat hem iş hayatında başarılı olmasının sırrı nedir?

Küçük, büyük herkese saygı duyarım. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Başarılı ve mutlu olabilmek için insanın yakın çevresinin yanında olması çok önemli. Bu hem iş hayatı hem de özel hayat için kaçınılmaz. Tabi bu yakın çevrenizdeki, insanların seçimi çok çok önemli.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more