Reklamsız Sözcü

Taksici ve minibüscülere büyükşehir şoku

Bü­yük­şe­hir olan il­ler­de ya­şa­yan­la­ra, ver­gi üze­ri­ne ver­gi ge­le­ce­ği­ni çok ön­ce­den SÖZCÜ­’de yaz­mış­tık.

android-time 04:00 16 Ocak 2013
Taksici ve minibüscülere büyükşehir şoku
Bü­yük­şe­hir olan il­ler­de ya­şa­yan­la­ra, ver­gi üze­ri­ne ver­gi ge­le­ce­ği­ni çok ön­ce­den SÖZCÜ­’de yaz­mış­tık.

Ara­dan ge­çen za­man zar­fın­da, yaz­dık­la­rı­mız ay­nen ger­çek­leş­ti. Ye­ni bü­yük­şe­hir olan il­ler­de Em­lak Ver­gi­si yüz­de 100 art­tı. Yüz­de 1 olan ko­nut KDV'­si, ar­sa m2 de­ğe­ri­nin 1.000 li­ra­nın üs­tün­de ol­ma­sı ha­lin­de, yüz­de 1.800'ü ka­dar ar­tı­rı­lıp, yüz­de 18'e yük­sel­til­di.

YE­Nİ KA­ZIK
Bu­nu ilk kez oku­yor ola­cak­sı­nız.
Si­zin­le bir­lik­te, Tür­ki­ye de öğ­re­ne­cek.
Bü­yük­şe­hir­ler­de tak­si­ci ve mi­ni­büs­çü es­naf­lar, ba­sit usu­lün kap­sa­mın­dan çı­kar­tı­la­cak­lar ve def­ter tu­ta­cak­lar.
KDV mü­kel­le­fi ola­cak­lar.
Def­ter tut­ma de­mek; mu­ha­se­be­ci ile an­laş­ma, mu­ha­se­be üc­re­ti, her ay KDV be­yan­na­me­si ver­me, üç ay­da bir ge­çi­ci ver­gi be­yan­na­me­si ve­rip ver­gi öde­me, her yol­cu­ya fiş kes­me, mi­ni­büs­ler­de bi­let ver­me, ay­rı­ca is­te­me ha­lin­de, ta­lep eden yol­cu­ya “fa­tu­ra ver­me­” an­la­mı­na ge­li­yor.

YÜK TA­ŞI­YAN­LAR DA DEF­TER TU­TA­CAK

Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye sı­nır­la­rı için­de yük ta­şı­yan kam­yo­net ve di­ğer ta­şıt­lar da ba­sit usu­lün kap­sa­mın­dan çı­kar­tı­lı­yor. Bun­lar da def­ter tu­ta­cak­lar.
Ya­pı­lan dü­zen­le­me­yi Tür­ki­ye Es­naf ve Sa­nat­kar­lar Kon­fe­de­ras­yo­nu da (TESK) hiç di­ren­me­den onay­la­dı! Tak­si­ci ve mi­ni­büs­çü es­naf ve yük ta­şı­yan­lar, bu dü­zen­le­me ay­nen ya­sa­la­şır­sa, önü­müz­de­ki yıl­dan iti­ba­ren def­ter tu­ta­cak­lar.

Taksiyi sağa çek ve fatura yaz

Bü­yük­şe­hir­ler­de tra­fik za­ten çok sı­kı­şık. Tak­si­ci es­na­fa def­ter tut­ma ge­lin­ce, yol­cu­yu in­dir­me­den tak­si­yi sa­ğa çe­ke­cek ve fa­tu­ra def­te­ri­ni çı­kar­tıp, tek tek so­ra­rak ya­za­cak;
– Müş­te­ri­nin adı-so­ya­dı, var­sa un­va­nı,
– Açık ad­re­si,
– Ver­gi da­ire­si ve he­sap no.su,
– Dü­zen­le­me ta­ri­hi,
– Ya­pı­lan iş, tu­ta­rı ve ya­zı ile kaç TL ol­du­ğu,
– KDV'­yi “iç yüz­de­” yo­lu ile he­sap­la­ma,
– Ka­şe ve im­za..
Tam o sı­ra­da tra­fik po­li­si ge­le­cek ve fa­tu­ra vs. de­me­den, tra­fi­ği en­gel­le­di­ği ve ya­sak park et­ti­ği için ce­za­yı ke­se­cek.
Ya­zık ola­cak tak­si­ci­le­re.

Son güncelleme: android-time 11:3516.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more