Reklamsız Sözcü

THY, vekillere hediye gönderdi ama sadece AKP’li vekillere!..

Bu iddiayı ortaya atan MHP’li Alim Işık, Hükümetin toplumda yarattığı ayrımcılığı kınıyorum diye konuştu.

android-time 03:11 7 Ocak 2013
THY, vekillere hediye gönderdi ama sadece AKP’li vekillere!..
Bu iddiayı ortaya atan MHP’li Alim Işık, Hükümetin toplumda yarattığı ayrımcılığı kınıyorum diye konuştu.

Bu iddiayı ortaya atan MHP'li Alim Işık, “Haram zıkkım olsun Hükümetin toplumda yarattığı ayrımcılığın, bir devlet kuruluşu tarafından Meclis çatısı altına sokulmasını kınıyorum” dedi…

Türk Ha­va Yol­la­rı, mil­let­ve­kil­le­ri­ne ye­ni yıl do­la­yı­sıy­la he­di­ye pa­ket­le­ri yol­la­dı. An­cak he­di­ye pa­ket­le­ri sa­de­ce ik­ti­dar par­ti­si mil­let­ve­kil­le­ri­ne git­ti. Bu id­di­a, MHP Kü­tah­ya Mil­let­ve­ki­li Alim Işı­k'­a ait… Ga­ze­te­port in­ter­net si­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Işık, tep­ki­si­ni “Ha­ram, zık­kım ol­su­n” söz­le­riy­le di­le ge­tir­di. Işık, “İk­ti­da­ra gi­den bu he­di­ye­le­rin ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum. Bu ay­rı­mı ya­pan Türk Ha­va Yol­la­rı Ge­nel Mü­dü­rü baş­ta ol­mak üze­re, tüm ça­lı­şan­la­rı şid­det­le kı­nı­yo­ru­m” de­di. MHP'­li ve­kil, söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “THY yö­ne­ti­ci­le­ri, bu he­di­ye­le­rin mas­ra­fı­nı ken­di cep­le­rin­den mi yap­tı? Ne ka­dar pa­ra har­can­dı? Har­ca­nan pa­ra ku­rum büt­çe­sin­den çık­tıy­sa, ha­ram zık­kım ol­sun di­yo­rum ve ken­di­le­ri­ni der­hal is­ti­fa­ya da­vet edi­yo­rum. Top­lu­mun her ke­si­mi­ne hü­kü­me­tin sok­tu­ğu ay­rım­cı­lı­ğın, bir dev­let ku­ru­lu­şun­ca, Mec­lis ça­tı­sı al­tı­na so­kul­ma­sı ne­de­niy­le de, te­es­süf edi­yo­rum.”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more