Reklamsız Sözcü

En sağlıklı abur cubur patlamış mısır

Özel­lİk­le ak­şam­la­rı mi­de­niz ka­zın­dı­ğın­da he­men cips, yağ­lı ku­ru­ye­miş­ler, çi­ko­la­ta gi­bi atış­tır­ma­lık­la­ra da­dan­ma­yın

android-time 03:09 24 Ocak 2013
En sağlıklı abur cubur patlamış mısır
Özel­lİk­le ak­şam­la­rı mi­de­niz ka­zın­dı­ğın­da he­men cips, yağ­lı ku­ru­ye­miş­ler, çi­ko­la­ta gi­bi atış­tır­ma­lık­la­ra da­dan­ma­yın

Özel­lİk­le ak­şam­la­rı mi­de­niz ka­zın­dı­ğın­da he­men cips, yağ­lı ku­ru­ye­miş­ler, çi­ko­la­ta gi­bi atış­tır­ma­lık­la­ra da­dan­ma­yın. Uz­man­lar, böy­le du­rum­lar­da pat­la­mış mı­sı­rın im­da­dı­nı­za ye­ti­şe­bi­le­ce­ği­ni­zi söy­lü­yor. An­cak mı­sı­rın, yağ, şe­ker, tuz gi­bi mad­de­ler­le pat­la­tıl­ma­ma­sı­nı öne­ren bes­len­me uz­man­la­rı, “Pat­la­mış mı­sır böy­le­lik­le aç­lı­ğı­nı­zı ya­tış­tı­rır­ken, ki­lo da al­dır­ma­z” di­yor.

Öte yan­dan bilimsel bir araş­tır­ma­ya gö­re pat­la­mış mı­sır­da, seb­ze ve mey­veler­den da­ha faz­la po­li­fe­nol (bağışıklık sistemini güçlendiren bir an­ti­ok­si­dan) ol­du­ğu tes­pit edil­miş­ti. Özel­lik­le diş­le­rin ara­sı­na ta­kı­lan ka­buk­lar­da yük­sek mik­tar­da bu bit­ki­sel an­ti­ok­si­dandan bu­lun­du­ğu belirlenmişti.

Son güncelleme: android-time 11:2524.01.2013
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more