Reklamsız Sözcü

Lokallere canlı müzik ayarı

“Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

android-time 11:59 23 Ocak 2013
Lokallere canlı müzik ayarı
“Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dernekler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolün ardından mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verileceği düzenlendi. Yönetmeliğe göre, canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilecek.

“Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğin genel kurula çağrı usulünü düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, üyelerin genel kurula çağrılmasında dernek internet sayfasından yapılan duyuru yeterli olacak. Maddenin, “Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz” şeklindeki devamı da yapılan değişiklikle kaldırıldı.

Yönetmeliğin 19. maddesinde yapılan değişiklikle yurtdışından yardım alacak derneklerin “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini” mülki idare amirliğine yapmasının ve onaylanmasının ardından “bankaya verilmesi zorunluluğu” kaldırıldı. Yapılan değişiklikle derneklerin “Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin” tutulmasının isteğe bağlı olduğu, “Büyük Defterin” onaylatılmasının zorunlu olmadığı belirtildi. Dernek defterleri ile bir çok yeni düzenleme getiren yönetmelikte, dernek giderlerinin nasıl muhasebeleştirileceği de 38. maddenin yeniden düzenlenmesiyle şöyle belirlendi:

“Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13'te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14'te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15'te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”

-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YETKİ BELGESİZ GELİR TAHSİL YETKİSİ-

Yönetmeliğin alındı belgelerinin deftere kaydını düzenleyen 44. maddesinin “Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınanlar bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir. Gerekli işlemlerin yapılması için durum, dernekler birimleri tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilir” şeklindeki 5. fıkrası da kaldırıldı. Ayrıca, yapılan değişiklikle Yönetim Kurulu üyelerine “yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilme” yetkisi tanındı.

-İZİNLİ KELİMELERE YENİ ŞARTLAR-

Yönetmeliğin derneklerin adında izinle kullanılacak kelimeleri düzenleyen 9. Bölümünde de değişikliğe gidildi. Buna göre 9. bölümde yer alan 53. maddede yapılan değişiklikle dernek adlarında; Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimelerin kullanılmasında aranan şartlara en az bir yıldan beri faaliyette bulunmak, amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması, bu konuda genel kurul kararının alınmış olması dışında şu şartlar eklendi:
“-Benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması,
-Son üç yıl içinde, kendi üyeleri dışında ulusal veya uluslararası alanda yaptığı en az üç proje veya faaliyetini belgelendirmesi,
-Yerleşim yerinin bulunduğu il dışında, en az üç ilde şube veya temsilciliğinin bulunması.”

-CANLI MÜZİK AYARI-

Yönetmeliğin önceki halinde “Alkollü içki kullanılması” başlıklı 61. maddesi de değiştirildi ve düzenlemeye canlı müzikle ilgili sınırlandırmalar da getirilerek şu şekilde yeniden düzenlendi:
“Dernek lokallerinde alkollü içki kullanılması mülki idare amirinin iznine bağlıdır. Ancak, alkollü içki izni verilebilmesi için dernek lokalinin içkili yer bölgesi içinde bulunması zorunludur. Yetkili mercilerden alkollü içki satış belgesi alamayan veya bu belgesi iptal edilmiş derneklerin lokallerinde alkollü içki verilemez ve alkollü içki kullanılamaz. Dernek lokallerinde, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, mülki idare amirinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik lokal açma ve işletme izin belgesine işlenmez. Ancak, görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni verilirken derneğe tebliğ edilir. Dernek yöneticileri veya 60 ıncı maddede belirtilen sorumlu müdürler, canlı olarak veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar.” (ANKA)

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more