Reklamsız Sözcü

Kocaman motivasyon!

Ay­kut Ko­ca­man, futbolcularını ikinci yarıya anlamlı sözlerle hazırlıyor!

android-time 10:10 9 Ocak 2013
Kocaman motivasyon!
Ay­kut Ko­ca­man, futbolcularını ikinci yarıya anlamlı sözlerle hazırlıyor!

Fenerbahçe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man, An­tal­ya kam­pın­da ikin­ci ya­rı­ya ha­zır­la­nan fut­bol­cu­la­rı­nın ade­ta bey­ni­ni yı­kı­yor.

‘KENDİNİZ GİBİ OYNAYIN'
Kamp­ta ar­ka­daş­lı­ğı ve bir­lik­te­li­ği ön plan­da tu­tan tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, her fır­sat­ta ka­li­te­yi vur­gu­la­ya­rak, “So­rum­lu­luk al­ma­lı­yız. Ken­di­niz gi­bi oy­na­ma­lı­sı­nı­z” vur­gu­su­nu ya­pı­yor. Oyun­cu­la­rı­na Fe­ner­bah­çe'ye trans­fer ol­ma­dan ön­ce­ki per­for­man­sı­nı ha­tır­la­tan Ko­ca­man, “Ger­çek ki­şi­li­ği­ni­zi ha­tır­la­yın ve ona gö­re ha­zır­la­nı­n” me­sa­jı­nı ve­ri­yor.

AVRUPA LİGİ ÖRNEĞİ!
Üç kul­var­da da kay­be­dil­miş bir şey ol­ma­dı­ğı­nı ve ka­za­na­cak­la­rı çok şe­yin bu­lun­du­ğu­nu an­la­tan Ko­ca­man, fut­bol­cu­la­rı­nı şu söz­ler­le mo­ti­ve et­me­ye ça­lı­şı­yor… Av­ru­pa Li­gi'n­de zo­ru ba­şar­dık. Mü­kem­mel maç­lar oy­na­dık. Çok cid­di ra­kip­ler­le yo­la çık­tık ve bi­ti­me bir haf­ta ka­la tu­ru ga­ran­ti­le­dik. Bi­zim için içe­ri ve dı­şa­rı far­ket­mez. Üç ra­ki­bi de dı­şar­da yen­dik. De­mek ki ya­pa­ma­ya­ca­ğı­mız bir iş yok. Önem­li olan ger­çek gü­cü­mü­zün bi­lin­cin­de ol­mak ve ina­na­rak sa­ha­ya çık­mak.

DURMAK YOK YOLA DEVAM
Sarı-lacivertlilerde durmak yok. Belek kampında ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sabah 1 saatlik antrenman yaptı, akşam da maça çıktı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Sentido Zeynep Golf Hotels'in sahasında basına kapalı gerçekleşen antrenmana boyun tutulması şikayeti bulunan Volkan Demirel, tedbir amaçlı olarak çıkmadı. Sol ayak bileğinde sakatlığı bulunan Sezer Öztürk de tedavi ve çalışmalarını otelde sürdürdü.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more