Reklamsız Sözcü

‘TFF zarar veriyor’

Ünal Aysal, tatil için gittiği İsviçre'nin Crans Montana'dan taraftara seslendi.

android-time 11:22 1 Ocak 2013
‘TFF zarar veriyor’
Ünal Aysal, tatil için gittiği İsviçre'nin Crans Montana'dan taraftara seslendi.

“Şampiyonuz, lideriz, Avrupa'nın en iyi 16'sı arasındayız. 2012'de ayağa kalktık. Kuruluş ayarlarımıza geri döndük. Şimdi koşacağız. En iyi, en güçlü, yenilmez olmak için koşacağız.”

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal tatilini geçirdiği İsviçre'nin Crans Montana kasabasında AMK'yı konuk etti. Alp Dağları'nda 1500 metre rakımda Genel Yayın Müdürümüz Gökmen Özdemir'e birbirinden ilginç açıklamalar yapan sarı-kırmızılı başkan, G.Saraylılara yeni yıl için müjdeli haberi verdi: “2013, 2012'den daha güzel geçecek!”

2012'nin şampiyonu olan, taze ligi lider götüren, Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına giren Galatasaray'ın Başkanı, seçildiği 14 Mayıs 2011'den bu yana neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapacaklarını anlatırken sürekli ‘Büyük G.Saray Projesi'nden bahsetti. G.Saray'ın artık büyük bir holding gibi yönetilmesi gerektiğini çünkü bütçesinin bunu gerektirdiğini anlatan Aysal, “Amacımız Avrupa'da önce bu sene, ardından da gelecek yıllarda son 8 takım arasına kalmak. O zaman ‘Bu işi başardık' diyebilirim” dedi.

‘FATİH TERİM BÜYÜK ŞANS'
Aysal röportaj sırasında teknik direktör Fatih Terim'e de özel bir yer ayırdı. 2012'deki başarılar için yönetim kurulu üyelerine, Fatih Terim'e ve G.Saray ailesi içindeki sporculara tek tek teşekkür eden Aysal, Terim'le ilgili şu sözleri kullandı: “O bizim için büyük bir şans oldu. G.Saray'ın kalbi Florya'dır. Orası biraz dağılmıştı. Gelir gelmez Florya'yı hemen ayağa kaldırdı. Otoriteyi ve camianın ihtiyaç duyduğu sevgi ortamını kurdu. Sezon sonunda da semeresini alıp şampiyon olduk. Yaptığımız Fatih Terim tercihinden dolayı çok mutluyum. İşini bilen, hedef koyan, hedefe yürüyen bir isim. Kendisiyle başarımıza endeksli olarak uzun yıllar birlikte çalışabiliriz.”

‘TFF ZARAR VERiYOR'
Ünal Aysal, PFDK'nın hakem raporuna dayanarak Meireles'e verdiği 11 maçlık cezanın Tahkim'de 4'e inmesini eleştirdi: “Federasyona değil, zordaki hakemlere destek vermeliyiz”

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, TFF'nin çalışmalarından rahatsız-lık duyduklarını ifade etti. Aysal, F.Bahçe ile oynanan derbide kırmızı kart sonrası hakeme tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'nın 11 maçlık cezasının Tahkim'de 4'e inmesine tepki gösterdi. Ünal Aysal, “TFF'nin futbola ve spora yaklaşım tarzından memnun değilim. Futbola zarar veriyorlar. Bir gün arkalarına dönüp baktıklarında hatalarını görecekler” dedi.

‘UYUMSUZLUK VAR'
Aysal, TFF kurumları arasındaki uyumsuzluğun güven sarsıcı olduğunu söyledi. Aysal, “Kendi arasında geçinemeyen bir kuruma dışarıdan nasıl güven duyulabilir ki? Verilen Meireles kararıyla hakemleri çok zor bir durumda bıraktılar. Biz hakemlere destek olmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘SCHALKE'Yi ELERiZ'
Galatasaray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal ku­lü­bün Av­ru­pa'da ye­ni­den şah­lan­ma­sı­na da de­ğin­di. Sarı-kır­mı­zı­lı­la­rın Av­ru­pa ba­şa­rı­la­rın­dan ko­nu­şur­ken Ay­sa­l'­ın mut­lu­lu­ğu yü­zü­ne yan­sı­yor­du. Cim­bo­m'­un baş­ka­nı ko­nuy­la il­gi­li “Av­ru­pa'nın ilk 16 ta­kı­mı içe­ri­sin­de­yiz. İlk 8 yo­lu­muz da bir hay­li açık. Schal­ke çok iyi bir ta­kım ama ye­ne­me­ye­ce­ği­miz, ele­ye­me­ye­ce­ği­miz bir ta­kım de­ğil. Al­man­ya'da­ki ma­çı ken­di ta­raf­ta­rı­mız önün­de gi­bi oy­na­ya­ca­ğız. Schal­ke'nin çık­ma­sı­na bu yüz­den bir kat da­ha faz­la se­vin­dim. Çün­kü ‘Bü­yük G.Sa­ray Pro­je­mi­z'­de Av­ru­pa'da­ki G.Sa­ray ta­raf­ta­rı­nın da cid­di ro­lü ola­cak. On­lar­la ku­cak­la­şa­ca­ğı­z” de­di.

‘25 MİLYON DEDİM ŞOK OLDU'
Aysal ke­yif­li soh­bet sı­ra­sın­da ge­çen yaz ya­şa­dı­ğı bir anı­sı­nı pay­laş­tı: “Oly­mpi­akos baş­ka­nı ile kar­şı­laş­tım. Her­kes ken­di ku­lü­bü­nü bü­yük gö­rü­yor. İn­san­lar G.Sa­ra­y'­ın bü­yük­lü­ğü­nü gö­rün­ce şo­ka gi­ri­yor. Oly­m-pi­akos baş­ka­nı ba­na ‘Bi­zim 2.5 mil­yon ta­raf­ta­rı­mız var. Si­zin kaç ta­raf­ta­rı­nız var?' di­ye sor­du. Ha­fif de gü­lüm­sü­yor­du. Ona ‘25 mil­yo­n' ce­va­bı­nı ve­rin­ce yü­zü­nü gör­me­ni­zi is­ter­dim. Bu bah­set­ti­ğim 25 mil­yon da sa­de­ce Tür­ki­ye içe­ri­sin­de. Av­ru­pa'da da bü­yük bir po­tan­si­yel var”

‘AH O ŞAMPİYONLUK'
2012 yı­lın­da­ki ba­şa­rı­la­rı öven Ünal Aysa­l'­ın ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız se­ne­de en çok üzül­dü­ğü branş er­kek bas­ket­bol şu­be­si­nin şam­pi­yon­lu­ğa ula­şa­ma­ma­sı ol­muş. Ay­sal “2012'de spor­tif ba­şa­rı­la­rı­mız or­ta­da. Tek üzün­tüm bas­ket­bol­da kay­bet­ti­ği­miz şam­pi­yon­luk. Bu se­ne o üzün­tü­yü unut­tur­mak için eli­miz­den ge­le­ni ya­pa­ca­ğız. Er­gin Ata­man çok iyi bir antrenör. Çok önem­li bir spor ada­mı. Bi­ze ta­kı­mıy­la be­ra­ber şam­pi­-yon­lu­ğu ge­ti­re­cek­ti­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘SON SÖZÜ SÖYLEMEK İÇİN SEÇİLDİM'
Yönetim ku­ru­lu içe­ri­sin­de hu­zursuz­luk ol­du­ğu, ay­rı­lı­ğın ya­kın dur­du­ğu id­di­ala­rı­na kar­şın ise Ünal Ay­sal “Ba­kın.. Fi­kir ay­rı­lı­ğı kö­tü bir­ şey de­ğil­dir. Ora­dan ye­ni ener­ji­ler, si­ner­ji­ler çı­kar. Her­ke­sin fik­ri var­dır. Bu­nu söy­le­me­si­ni en­gel­le­ye­mez­si­niz. Bunu problem diye sunmak art niyettir. Yi­ne de şu­nu söy­le­ye­yim. Son sö­zü ben söy­le­rim. Son sö­zü söy­le­mek için se­çil­di­m” diye konuştu.

‘TRANSFERDE BÜTÇEYİ ZORLARIZ'
Ünal Ay­sal, ta­raf­ta­rın me­rak­la bek­le­di­ği trans­fer ko­nu­sun­da da cö­mert dav­ra­na­cak­la­rı­nı söyledi. Ay­sal “Fa­tih Te­rim ta­kı­mı­nı çok iyi ta­nı­yor. Ne­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Trans­fe­ri 10 Oca­k'­a ka­dar bi­tir­me­yi plan­lı­yo­ruz. Bu haf­ta ho­ca­mız­la ko­nu­şa­ca­ğız. Ar­dın­dan da­ha net açık­la­ma­lar ya­pa­bi­li­rim. Trans­fer için büt­çe­miz ha­zır. Büt­çe­mi­zin ha­ri­cin­de eks­tra bir fut­bol­cu olur­sa da çe­kin­me­den alı­rı­z” di­ye ko­nuş­tu.

‘HER DALDA NİCE KUPALAR'
Ünal Ay­sal ama­tör branş­la­ra bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni ve ku­lüp mar­şın­da ol­du­ğu gi­bi ‘her dal­da ni­ce ku­pa­la­r' bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Sa­rı-kır­mı­zı­lı ku­lü­bün baş­ka­nı, “Vo­ley­bol ta­kım­la­rı­mız­dan çok mem­nu­num. Ka­dın­lar­da fi­nal-fo­ur oy­na­-ya­ca­ğız. Ora­da da ba­şa­rı bek­li­yo­rum. Yüz­me­yi ve su­ to­pu­nu unut­ma­ma­lı. On­la­rın ba­şa­rı­la­rı­nı da al­kış­la­ma­lı­yız. Kü­rek za­ten bi­zim ku­lü­bün gen­le­rin­de var. Ya­ni an­la­ya­ca­ğı­nız her dal­da her ku­pa­ya ta­li­biz. G.Sa­ra­y'­ın var­lık ne­de­ni de bu­dur. G.Sa­ray bu­nun için var­dı­r” de­di.

ÜNAL BAŞGAN'A AYSAL'DA HAYRAN
Twitter fenomeni olan Ünal Başgan'ı Ünal Aysal da yakından takip ediyor. Aysal “Onunla tanışmak istiyorum. Futboldaki mizah böyle olmalı. Bazen küfürlü yazıyor. Küfürlü yazmasa daha da çok severim” ifadelerini kullandı.

SİTEDEN 2013 MESAJI
Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, resmi siteden yeni yıl ile ilgili mesaj yayımladı: 2012'yi başarılarla kapattık. 2013'te hedefimiz G.Saray'ı daha başarılı bir dünya kulübü yapmak. Mutluluğumuzu 2013'e de taşımak istiyoruz” dedi.

YENİ YILDA YATIRIM GS TV'YE
Ünal Aysal yeni yılda önemli yatırımlar yapacaklarını da söyledi. Aysal “GS TV canlandı. Seneye en çok yatırımı oraya yapacağım. Kanalımızın daha çok izlenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more