Reklamsız Sözcü

Aksiyona özel kamera

Next Aksiyon Kameraları, gerek su altında, gerekse hareketli ortamlarda, kusursuz görüntüler yakalıyor

android-time 14:37 22 Ocak 2013
Aksiyona özel kamera
Next Aksiyon Kameraları, gerek su altında, gerekse hareketli ortamlarda, kusursuz görüntüler yakalıyor

Firuze ŞENAVCI / SÖZCÜ

NEXT&Next­Star, ak­si­yon tut­kun­la­rı ve ad­re­na­li­ni se­ven­le­rin bu an­la­rı­nı ölüm­süz­leş­tir­me­le­ri için yep­ye­ni Next Ak­si­yon Ka­me­ra­la­rı'nı su­nu­yor. Ha­re­ket­li alan­lar­da çe­kim yap­ma­yı ko­lay­laş­tı­ran Next Ak­si­yon Ka­me­ra­la­rı, hem vi­de­o, hem de fo­toğ­raf çe­ke­bil­me özel­li­ğiy­le her anı kayıt altına almakla kal­mı­yor, özel kı­lı­fıy­la su al­tın­da çe­kim im­ka­nı da su­nu­yor.

Ben­zer­siz hız
www.nex­tre­mely.com ad­re­sin­de sa­tı­şa su­nu­lan Next Ak­si­yon Ka­me­ra­la­rı, sa­ni­ye­de 24 ka­re ka­yıt ya­pan nor­mal film ka­me­ra­la­rı­nın ak­si­ne, sa­ni­ye­de 120 ka­re­ye ka­dar gö­rün­tü ya­ka­la­ya­bi­li­yor. Bu sa­ye­de çe­kim bit­ti­ğin­de efekt­le­me özel­li­ği dev­re­ye so­ku­la­rak, vi­de­onun en ya­vaş­la­tıl­mış ha­li ile ka­yıt edil­me­si ve pik­sel­le­ri­ne ay­rıl­ma­dan gö­rün­tü­len­me­si sağ­la­na­bi­li­yor. Böy­le­ce ‘Mat­ri­x' fil­min­de­ki gi­bi et­ki­le­yi­ci ve kaliteli ya­vaş çe­kim ak­si­yon gö­rün­tü­le­ri el­de edi­le­bi­li­yor.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more