Reklamsız Sözcü
KEMAL BAYTAŞ

İmralı pazarlığı bir ABD oyunudur

20 Ocak 2013

Ata­türk la­ik Cum­hu­ri­ye­ti; dev­le­tin üç te­mel di­re­ği “or­du, yar­gı ve Türk Genç­li­ği'ne­” ema­net edi­yor. AKP, la­ik Cum­hu­ri­ye­ti içi­ne sin­di­re­mi­yor. Bu ne­den­le bu üç ku­ru­mu Baş­ba­ka­n'­ın de­yi­miy­le “ber­ta­ra­f” et­mek için el­le­rin­den ge­le­ni ek­sik et­mi­yor­lar.
Gü­nün bi­rin­de ken­di­le­ri­ni sor­gu­la­ya­cak olan yar­gı “ka­pı ku­lu­” ha­li­ne ge­ti­ri­li­yor.
Türk Genç­li­ğ'­nin, “la­ik Cum­hu­ri­ye­te sa­hip çık­ma­” bi­linç ve he­ye­ca­nı­nı yok et­mek için her tür­lü hi­le ve de­si­se­ye baş­vu­ru­lu­yor.
Türk Or­du­su'nun ise dış şer odak­lı bir plan­la ko­lu ka­na­dı kı­rı­lı­yor.
Baş­ba­ka­nın da eş baş­ka­nı ol­du­ğu Bü­yük Or­ta­do­ğu Pro­je­si “ba­ğım­sız Kür­dis­ta­n'­ı” esas alı­yor. Bu şer pla­nı­nın se­la­me­ti için Türk Or­du­su'na ya­pıl­ma­dık me­la­net kal­mı­yor.
2002'de te­rö­rü sı­fır­la­mış ne ka­dar ABD kar­şı­tı ge­ne­ral var­sa “pa­ra­no­yak bir dar­be­” ba­ha­ne­siy­le hep­si tam tek­mil zin­da­na atı­lı­yor. Pey­gam­ber oca­ğı as­ke­re re­va gö­rü­len bu re­za­let­ler Türk mil­le­ti­ni te­dir­gin et­mi­yor.
Bu dış şer odak­lı oyun­la güç­süz bı­ra­kı­lan or­du ve dev­let, PKK'­ya bo­yun eğ­me zil­le­ti­ne dü­şü­rü­lü­yor. Ana­lar ağ­la­ma­sın ge­rek­çe­si ise bu zil­le­tin kı­lı­fı olu­yor.  Tüm bun­lar ya­şa­nır­ken med­ya­sı, Türk ay­dın­la­rı, ki­mi öd­lek­lik, ki­mi çı­kar­la­rı uğ­ru­na ha­la bu men­fur pla­nı­nın far­kın­da ola­mı­yor.
Türk Dev­le­ti'nin İm­ra­lı'da te­rö­rist ba­şı­nın önün­de res­mi ta­zim ey­le­ye­rek (ül­ke­nin bö­lün­me­si­ni)ba­rış te­ra­ne­le­riy­le kut­lan­ma­sı ulu­sal bir ta­lih­siz­lik olu­yor.

Ana­lar ağ­la­ma­sın nu­ma­ra­sıy­la Türk Ulu­su'nun ana­sı­nı ağ­la­tı­yor

Si­liv­ri'de ya­şa­nan hu­kuk kat­li­am­la­rı sa­nal ve seh­ven bel­ge­le­re da­ya­lı yar­gı­sız in­faz­lar­la Türk Or­du­su çö­ker­ti­li­yor.
Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve Ka­rar­ga­hı iç ve dış şer odak­lı or­du­ya yö­ne­lik bu me­la­net­le­re, hu­kuk­suz­luk­la­ra kar­şı dut ye­miş bül­bül ke­si­li­yor. Hak­la­rı­nı ara­ma­da bi­le emek­li­ye sevk edi­lir­ler di­ye öd­le­ri ko­pu­yor.  Özel­lik­le Hil­mi Öz­kö­k'­ten baş­la­yıp, Nec­det Öze­l'­le do­ru­ğa ula­şan sü­reç­te “as­ker­le öz­deş­leş­miş dü­rüst­lük, da­ya­nış­ma, dik dur­ma, as­ker sö­zü, yü­rek­li­li­k” gi­bi üs­tün ni­te­lik­ler eroz­yo­na uğ­ru­yor.
Te­rö­rist giz­li ta­nık­lık­la­rı, im­za­sız ce­ma­at ih­bar­la­rıy­la ha­yat­la­rı sön­dü­rü­len ef­sa­ne kah­ra­man­la­ra, özel­lik­le Ge­nel­kur­may baş­kan­la­rı­nın Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'n­de yar­gı­lan­ma­sı zo­run­lu­lu­ğu­na kar­şın, te­rö­ristba­şı di­ye tu­tuk­la­na­rak yar­gı­la­nan İl­ker Baş­bu­ğ'­a ya­pı­lan hak­sız­lı­ğa Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve ka­rar­ga­hı en ufak bir tep­ki gös­ter­mi­yor. Bu du­rum­da as­ke­rin Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'­na kar­şı inanç ve say­gı­la­rı ze­de­le­ni­yor, mo­ral­le­ri tü­ke­ti­li­yor.
Ana­far­ta­la­r'­da, İs­tik­lal Sa­va­şı'n­da ana­lar ağ­la­ya­rak va­tan kur­tu­lu­yor.
Ya­rın Tür­ki­ye'ye yö­ne­lik bir Er­me­ni Asa­la ha­re­ka­tın­da ana­lar ağ­la­ma­sın di­ye Kars, Ar­da­han, Ağ­rı Er­me­ni­le­re tes­lim mi edi­le­cek­tir?
He­pi­miz Er­me­ni'yiz mi­ting­le­rin­den son­ra 3 ka­dın te­rö­ris­tin ce­na­ze tö­re­nin­de “He­pi­miz Kür­t'­üz, he­pi­miz Sa­ki­ne'yi­z” di­ye hay­kı­rı­yor­lar. Ya­kın­da he­pi­miz Ar­na­vut, Gür­cü ya da Ara­p­ız mi­ting­le­ri de ola­cak­tır. Tür­lük ise siz­le­re ömür. İş­te Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ya­rat­tı­ğı Tür­ki­ye.

Ana­lar ağ­la­ma­sı­nın be­de­li ne­dir?

ABD Pen­ta­go­n'­da ba­ğım­sız Kür­dis­tan ha­ri­ta­sı bas­tı­rı­yor. Var gü­cüy­le PKK'­yı des­tek­le­yip, ba­şı­mı­za be­la edi­yor. Ön­ce Türk Or­du­su'nun def­te­ri dü­rü­lü­yor. Ar­dın­dan ba­ğım­sız Kür­dis­tan için Türk Dev­le­ti'ni ma­sa­ya otur­tu­yor. İm­ra­lı'da te­rö­rist ba­şı­nın önün­de dev­le­tin ye­nil­gi zil­le­ti ana­lar ağ­la­ma­sın kı­lı­fı ile ka­muf­le edi­li­yor. İm­ra­lı gö­rüş­me­si­nin be­de­li­nin ne ola­ca­ğı­nı sor­gu su­al eden bir bi­lim ada­mı, ay­dın ve ga­ze­te­ci­ye ta­nık olun­mu­yor.
Sor­mak la­zım:
PKK, “Biz 30 se­ne ço­luk ço­cuk de­me­den 40 bin ki­şi­yi kat­let­tik. Bu iç is­yan ül­ke­ye 400 mil­yar do­la­ra mal ol­du. Za­ten kim­lik ya­da kül­tü­rel hak­lar da ne var­sa al­dık, biz ar­tık ne­da­met du­yu­yo­ruz. Ko­şul­suz si­lah­la­rı bı­ra­kı­yo­ru­z” di­yor­lar­sa Amen­na ve Sad­dak­na. (Biz­de gö­rüş­me­le­ri onay­la­ya­lım)
Yok, eğer “Biz Kürt­çe­nin ikin­ci res­mi dil ol­ma­sı, Türk ke­li­me­si­nin Ana­ya­sa'dan çı­kar­tıl­ma­sı, Apo'­nun ser­best bı­ra­kıl­ma­sı ve ken­di bay­ra­ğı­mız­la özerk bir dev­let (o da şim­di­lik) is­ti­yo­ru­z” di­yor­lar da bu­na rağ­men yi­ne ana­lar ağ­la­ma­sın yut­tur­ma­ca­sıy­la ma­sa­ya otu­ru­yor­lar­sa bu bir ha­in­lik, bir tes­li­mi­yet, ül­ke­yi sat­mak de­ğil de ne­dir?
Ül­ke bir­lik bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­dil­di­ğin­de kan ak­ma­sın di­ye bu­na mü­sa­ade eden bir dev­le­ti ta­rih yaz­mı­yor.
An­cak, İm­ra­lı gö­rüş­me­sin­de ku­la­ğı­mı­za ge­len kor­kunç bir tez­ga­hı if­şa et­mek zo­run­da­yız.
Şöy­le ki:
AKP, Apo'ya siz “A­na­ya­sa'da Baş­kan­lık sis­te­mi­ne oy ve­ri­n”, biz­ de Ana­ya­sa'­yı si­ze özerk­lik ta­nı­yan bir şe­kil­de di­zayn ede­lim. “Ye­rel yö­ne­tim ya­sa­sı­nı özerk dev­le­tin tüm sta­tü ve yet­ki­le­riy­le do­na­ta­lım.”
Ya­ni Baş­ba­kan ken­di ik­ba­li ve ih­ti­ra­sı için ül­ke­yi pa­zar­la­mak, ate­şe at­mak­tan çe­kin­mi­yor. Baş­ba­kan “tüm bun­lar ger­çek dı­şı bir büh­tan­dı­r” di­yor­sa İs­tan­bul Baş­sav­cı ve­ki­li­nin tüy­ler ür­per­ti­ci de­di­ği Os­lo top­lan­tı­la­rı­nın sor­gu­lan­ma­sı­nı ne­den ön­le­di­ği, “tüy­ler ür­per­ten şey­le­rin ne­ler ol­du­ğu­nu açık­la­ma­lı­dır.” Şim­di İm­ra­lı gö­rüş­me­le­rin­de o tüy­ler ür­per­ten şey­le­ri ba­rış ha­va­ri­li­ğiy­le kut­la­yan kim var­sa ya­zık­lar ol­sun.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more