Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

AKP iktidarı verip kurtulmaya hazırlanıyor!..

5 Ocak 2013

“Biz gö­rüş­mü­yo­ruz, ama gö­rüş­tü­rü­rü­z” der­ken Tay­yip Bey Ba­kan­lar Ku­ru­lu'nu İm­ra­lı'da top­lar­sa şaş­ma­yın!..
Ço­luk ço­cuk, eşik­te­ki be­şik­te­ki, as­ker si­vil 6 bin in­sa­nın ka­nı el­le­rin­den dam­la­yan te­rö­rist es­ki­si Apo ile yan ya­na otu­rur­lar, ikin­ci bü­yük Kürt­çü açı­lım için “be­yin fır­tı­na­sı­” ya­par­lar!..
Hâ­lâ “İm­ra­lı ile gö­rüş­me­yiz, gö­rüş­tü­rü­rü­z” di­yor…
Ne de­mek bu?..
Ara­ya Bir­leş­miş Mil­let­ler Ge­nel Sek­re­te­ri mi gir­di, o mu gö­rü­şe­cek?!.

* * *

MİT Müs­te­şa­rı res­men ka­til Apo‘­nun aya­ğı­na gi­di­yor!..
Da­ha ön­ce de PKK'­lı­la­rın Os­lo'da aya­ğı­na git­miş­ti!..
Kim adı­na?..
Tay­yip Er­do­ğan adı­na!..
Onun özel tem­sil­ci­si ola­rak!..
Ağ­zın­dan çı­kan her ke­li­me Tay­yip Be­y'­e ait­ti!..
Bu du­rum­da kim gö­rüş­müş olu­yor?..
“Ben gö­rüş­mü­yo­rum, te­le­fon gö­rü­şü­yo­r” gi­bi bir laf!..

* * *

“Te­rör­le bir ye­re va­rı­la­ma­z”
Yıl­lar­ca din­le­di­ği­miz bu la­fı yi­ne söy­le­yin ba­ka­lım!.
Te­rö­rün var­dı­ğı nok­ta, bu ik­ti­da­rın İm­ra­lı'ya, be­bek ka­ti­li te­rö­rist ba­şı­nın aya­ğı­na git­me­si­dir!..
AKP ik­ti­da­rı te­rör ör­gü­tü kar­şı­sın­da diz çök-­müş­tür!..
Şu an­da­ki man­za­ra­nın tek iza­hı bu­dur!..
Apo ile pa­zar­lı­ğı şu bu yap­mı­yor, Tay­yip Bey ya­pı­yor!..
Na­sıl?..
Adam­la­rı va­sı­ta­sıy­la…

* * *

Amaç ni­ha­i çö­züm imiş!..
Önem­li olan o çö­zü­mün kar­şı­lı­ğın­da ne ve­ril­di­ği­dir!..
Yok­sa is­te­dik­le­ri­nin hep­si­ni ve­rir, kur­tu­lur­sun!..
Ne is­ti­yor­lar?..
Baş­lan­gıç ola­rak de­mok­ra­tik özerk­lik…
Ken­di sa­vun­ma güç­le­ri…
PKK bay­ra­ğı de­ni­len pa­çav­ra­la­rın res­mi da­ire­le­re asıl­ma­sı…
Ana dil­de eği­tim…
Pe­ki on­la­rın ni­ha­i çö­zü­mü ne­dir?..
Ba­ğım­sız­lık ve Bü­yük Kür­dis­tan!..
“Ta­ma­m” der­sin, el sı­kı­şır­sın olur bi­ter!..
Son­ra sı­ra ge­lir ül­ke­yi özel­leş­tir­me­ye!..
İha­le­ye İs­ra­il, ABD, İn­gil­te­re, Fran­sa, Al­man­ya gi­rer!..

* * *

Ve­rip kur­tul­mak ko­lay­dır da, bu ül­ke­nin, bu mil­le­tin onu­ru­nu ko­ru­mak zor­dur!…
Ve­rip kur­tul­mak ko­lay­dır da Tür­ki­ye'nin üni­ter ya­pı­sı­nı sa­tı­şa ge­tir­me­mek zor­dur!..
Ve­rip kur­tul­mak ko­lay­dır da Tür­ki­ye'nin bir­li­ği­ni ko­ru­mak zor­dur!..
Bun­la­rı gö­zen çı­kar­dık­tan son­ra çö­züm ba­sit!..

* * *

Far­kın­da­sı­nız, giz­li ka­pak­lı iş­ler çe­vi­rir­ken, Os­lo mos­lo sü­re­ci der­ken, şim­di te­rör­le pa­zar­lık açık­tan ya­pı­lı­yor!..
Bir de üs­te­lik if­ti­har edi­yor­lar!..
Çün­kü pes et­ti­ler!..
De­mek gen­ce­cik va­tan ev­lat­la­rı bo­şu­na şe­hit ol­muş­lar!..
Yüz­ler­ce, bin­ler­ce an­ne, ba­ba, kar­deş, eş bo­şu­na göz­ya­şı dök­müş!..
Yüz­ler­ce be­bek, ço­cuk bo­şu­na ba­ba­sız kal­mış!..
Öy­le ha­le ge­tir­di­ler ki…
Yü­zü­mü­ze tü­kür­se­ler “Ya­rab­bi şü­kü­r” mü di­ye­ce­ğiz?..

Öğ­ret­men bı­çak­la­yan imam ha­tip­li!..

Tay­yip Bey, OD­TÜ olay­la­rın­dan son­ra git­ti­ği her yer­de “İ­mam ha­tip­li­ler­de mo­lo­tof kok­tey­li var mı? Çan­ta­la­rın­da taş var mı?” di­ye ül­ke­nin öğ­ren­ci­le­ri­ni imam ha­tip­li olan­lar ol­ma­yan­lar di­ye ayı­rı­yor­du!
İmam ha­tip­li­le­rin bir elin­de Ku­ran, bir elin­de bil­gi­sa­yar var­mış!..
İmam ha­tip­li­ler ai­le­le­ri­ne bağ­lı, say­gı­lı, ül­ke­le­ri­ni se­ven ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ri­yor­muş…
Bu du­rum­da ül­ke­nin öte­ki okul­la­rı oto­ma­tik­man ter­bi­ye­siz, say­gı­sız, ül­ke­si­ne iha­net eden ço­cuk­lar ye­tiş­ti­ri­yor de­mek­ti!..

* * *

An­ca­aak!..
Tay­yip Bey bun­la­rı söy­ler­ken, bir imam ha­tip öğ­ren­ci­si, öğ­ret­me­ni­ni bı­çak­la­maz mı?..
Al ba­şı­na be­la­yı!..
DHA'­nın ha­be­ri­ne gö­re, Er­zu­rum Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si öğ­ren­ci­si 17 ya­şın­da­ki Ö.Ç. ders de­vam eder­ken sı­nıf­tan içe­ri gi­rin­ce, öğ­ret­me­ni İh­san Te­tik­çi okul ida­re­sin­den “Der­se ka­bul ka­ğı­dı­” ge­tir­me­si­ni is­ti­yor…
Ço­cu­ğun umu­run­da ol­mu­yor, gi­dip sı­ra­ya otu­ru­yor, zil ça­lıp te­nef­füs olun­ca da ko­ri­dor­da üze­rin­de ta­şı­dı­ğı bı­ça­ğı çe­kip öğ­ret­me­ni ba­ca­ğın­dan bı­çak­lı­yor!..
Şim­di ne di­ye­lim?..
“İ­mam ha­tip­li­ler bı­çak ta­şır, öğ­ret­me­ni­ni bı­çak­la­r” mı di­ye­lim?..
Ha­yır, biz bö­lü­cü­lük yap­ma­yız!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more