Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Bıçak kemiğe dayanınca!..

26 Ocak 2013

 

CHP Mil­let­ve­ki­li Bir­gül Ay­man Gü­le­r‘­in Mec­li­s'­te­ki fa­şist Kürt ırk­çı­la­rı­na yö­ne­lik söz­le­ri de baş­lık­ta­ki se­bep­ten ol­du!..
Gru­bu kü­çük, fa­kat gü­rül­tü­sü bü­yük PKK uzan­tı­sı par­ti­nin Kürt­çü ve­kil­le­ri her tür­lü tah­rik ve şı­ma­rık­lık­la bar­da­ğı çok­tan ve çok de­fa ta­şır­mış­tı!..
Bir­gül Ay­man Gü­ler, on­la­ra “Kürt mil­li­yet­çi­li­ği­ni ba­na ile­ri­ci­lik ve ba­ğım­sız­cı­lık di­ye yut­tu­ra­maz­sı­nı­z” de­miş…
Bu söz­ler­de yan­lış olan ne­dir?..
Sa­de­ce, “Kürt mil­li­yet­çi­li­ği­ni­” de­ğil de, “Kürt ırk­çı­lı­ğı­nı­” de­me­liy­di!..

* * *

Bir­gül Ay­man Gü­ler ay­rı­ca şu ifa­de­yi kul­lan­mış:
“Türk Ulu­suy­la Kürt mil­li­ye­ti­ni eşit, eş­de­ğer­de gör­dü­re­mez­si­niz”
Ora­da da “Kürt mil­li­ye­ti­ni­” de­ğil, “Kürt ırk­çı­lı­ğı­nı­” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­lıy­dı!..
Bu söz­ler­den son­ra Kürt­çü par­ti­nin ve­kil­le­ri Bir­gül Ay­man Gü­le­r‘­e, “Irk­çı, fa­şist, ka­fa­tas­çı­” di­ye ba­ğı­rı­yor­lar!..
Şu ha­le ba­kı­nız!..
Si­lah zo­ruy­la Kürt ırk­çı­lı­ğı­nı da­ya­tan, so­kak­lar­da ya­kıp yı­ka­rak, gen­ce­cik in­san­la­rı ate­şe ve­re­rek, top­lum üze­rin­de fa­şist bas­kı kur­ma­ya ça­lı­şan ırk­çı­lar me­lek ol­du!..
Ya­vuz hır­sız ev sa­hi­bi­ni bas­tı­rır ör­ne­ği!..

* * *

Ya di­ğer Kürt­çü­le­rin CHP'­yi mi­li­ta­rist­lik­le suç­la­ma­sı­na ne de­me­li?..
Al­lah, Al­lah, dün­ya ter­si­ne mi dön­dü?..
Si­ya­si mev­cu­di­ye­ti­ni si­la­ha borç­lu olan, PKK sa­ye­sin­de Mec­li­s'­e gi­re­bi­len­ler­den “mi­li­ta­ris­t” suç­la­ma­sı…
Elin­de si­lah, as­ke­ri­mi­zi, po­li­si­mi­zi şe­hit eden, ma­sum in­san­la­rın ca­nı­na kı­yan ça­pul­cu­la­ra “Dağ­da­ki kar­deş­le­ri­mi­z” di­yen­ler, si­lah­lı te­rö­rist­ler­le bu­lu­şan, öpü­şüp kok­la­şan­lar baş­ka­la­rı için “mi­li­ta­ris­t” la­fı­nı ağız­la­rı­na ala­bi­li­yor­lar!.
Ar­ka­la­rı­nı si­lah­lı gü­ce da­ya­yıp Mec­li­s'­te ka­ba­da­yı­lık ya­pan­lar an­ti­mi­li­ta­rist ba­rış gü­ver­ci­ni ol­du­lar!..

* * *

“Ka­ba­da­yı­lı­k” de­ni­lin­ce ak­la PKK uzan­tı­sı par­ti­ye “dev­rim­ci­” (!) kon­ten­ja­nın­dan gi­ren si­ne­ma­cı Sır­rı Sü­rey­ya ge­li­yor!..
Mec­li­s'­in ye­ni ka­ba­da­yı­sı o!..
He­men or­ta­ya fır­la­yan, yum­ruk­la­rı­nı ko­nuş­tu­ran!..
Aca­ba kuv­ve­ti­ni ve ce­sa­re­ti­ni bi­le­ği­nin gü­cün­den mi alı­yor, yok­sa te­rör ör­gü­tün­den mi?..
Ev­la­dım, sen ka­ba­da­yı­lı­ğı­nı Ka­sım­pa­şa­lı­ya yap da gö­re­lim!..

* * *

Bir­gül Ay­man Gü­le­r‘­in söz­le­ri bı­ça­ğın ke­mi­ğe da­yan­ma­sı so­nu­cu­dur!..
Kim­se ya­vuz hır­sız­lık yap­ma­sın!..

Kürt­çe sa­vun­ma ve seks oda­la­rı!..

“Kürt­çe sa­vun­ma­” PKK'­ya ta­viz ola­rak gü­rül­tü pa­tır­dı ara­sın­da Mec­li­s'­ten geç­ti!..
Bu­nu ile­ri­de res­mi da­ire­ler­de Kürt­çe ko­nuş­ma iz­le­ye­cek!..
Bir ke­re şu­nu iyi bi­le­lim:
Bu “a­na­dil­de sa­vun­ma­” de­ğil, “Kürt­çe sa­vun­ma­”dır!..
Laz, Çer­kez, Boş­nak, Gür­cü, Ar­na­vut kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mı­zın böy­le bir der­di ve is­te­ği yok­tur!..
Ay­nı ka­nun­da ce­za­ev­le­ri­ne bu­luş­ma oda­la­rı ya­pıl­ma­sı da yer alı­yor!..
Mah­kum­lar, 24 saa­te ka­dar eş­le­riy­le ka­me­ra­sız bu oda­lar­da baş ba­şa ola­bi­le­cek­ler!..
O oda­da 24 sa­at için­de ne ya­pı­la­ca­ğı­nı tah­min eder­si­niz!..
Bu du­rum­da İm­ra­lı'da­ki Apo‘­nun der­hal ev­len­di­ril­me­si ge­re­ki­yor!..
Çün­kü ya­sa­da “eş­le­riy­le­” iba­re­si var!..
Ya­ni, “dü­zey­li bir­lik­te­li­k” de kur­tar­mı­yor!..
Eh, o za­man da Apo mağ­dur du­ru­ma dü­şü­yor, yi­ne olay­lar çı­ka­bi­lir!..
Be­nim tek­li­fim, ha­yat ka­dın­la­rın­dan bi­riy­le der­hal ni­ka­hı­nı kıy­sın­lar, Apo­‘yu bu açı­lım­dan mah­rum et­me­sin­ler, pa­zar­lık­lar­da ba­şı­mı­za ye­ni bir dert aç­ma­sın­lar!..

Sı­ra yar­gıç ve sav­cı­lar­da!..

(Ye­ni) Da­nış­tay, ka­dın avu­kat­la­ra tür­ban yo­lu­nu aç­mış, kut­la­rız!..
İle­ri de­mok­ra­si de bu de­mek­tir!..
Efen­dim, avu­kat­lar hiz­met ola­rak ka­mu gö­re­vi ya­pı­yor­lar­mış, ama avu­kat­lık ser­best mes­lek imiş, tür­ban ta­ka­bi­lir­miş!..
İyi de tür­ba­nı ka­mu gö­re­vi ya­par­ken tak­ma­ya­cak mı?..
Avu­kat­lı­ğın ser­best mes­lek sa­yıl­ma­sı ge­rek­çe ola­bi­lir mi?..
Tar­tış­mak ge­rek­siz, AKP zih­ni­ye­ti her şe­yi yo­lu­na ko­yu­yor; şim­di sı­ra ka­dın yar­gıç­lar ve ka­dın sav­cı­lar­da…
Mem­le­ket­te ile­ri de­mok­ra­aa­si var, ne­den ol­ma­sın?..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more