Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Gün gelecek “Türküm” derken ezilip büzüleceğiz!..

29 Ocak 2013

Gün ge­lip de Tür­ki­ye'de “U­lus dev­le­ti­”, “u­lu­sal­cı­lı­ğı­” sa­vun­ma­nın ge­re­ke­ce­ği­ni hiç dü­şü­ne­bi­lir miy­di­niz?..
Kim­lik si­ya­se­ti ya­pan­la­rın ulus dev­le­ti aşa­ğı­la­ya­bi­le­ce­ği ak­lı­nı­za ge­lir miy­di?..
Türk ol­ma­nın, “Tür­kü­m” de­me­nin ırk­çı­lık, ka­fa­tas­çı­lık, fa­şizm sa­yı­la­bi­le­ce­ği ak­lı­nız­dan ge­çer miy­di?..
Ama ol­du!..
Kürt ırk­çı­la­rı ile üm­met­çi­ler an­la­şın­ca, ulus dev­let an­la­yı­şı “teh­li­ke­li­” bir ha­le gel­di!..

* * *

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Bir­gül Ay­man Gü­le­r'­in Mec­li­s'­te yap­tı­ğı ko­nuş­ma, Kürt­çü­ler ile üm­met­çi­le­ri ve li­boş­la­rı ateş­le­di!..
Bun­dan Tay­yip Bey de bü­yük mut­lu­luk duy­du!..
Çün­kü CHP'­ye bin­dir­mek, CHP için­de­ki kav­ga­ya ben­zin dök­mek fır­sa­tı bul­du ve Bir­gül Ay­man Gü­le­r'­i, aka­de­mik ka­ri­ye­ri­ni de alay­cı bir ta­vır­la be­lir­te­rek ca­hil­lik­le suç­la­dı!..
Kürt­çü­le­re ver­di­ği ta­viz­le­ri per­de­le­mek için “Tek bay­rak, tek mil­let, tek dev­le­t” la­fı­nı ağ­zın­dan dü­şür­me­yen Tay­yip Bey, Gü­le­r'­in ko­nuş­ma­sı­nı bir ırk­çı­lık ola­rak ni­te­le­mek­ten çe­kin­me­di!..
Ve asıl ce­ha­let de ken­di­ni bu­ra­da gös­ter­di!..

* * *

Tür­ki­ye “u­lus dev­le­t” ol­ma­ya­cak da ne ola­cak?..
Al­tı-ye­di et­nik böl­ge­ye ay­rıl­mış dev­let­çik­ler­den mi mey­da­na ge­le­cek?..
CHP Mil­let­ve­ki­li Gü­ler, “Türk Ulu­su ile Kürt mil­li­ye­ti eşit de­ğil­di­r” di­yor!..
Türk Ulu­su, Ku­zey Ira­k'­ta­ki Kürt mil­li­ye­ti ve­ya Ira­k'­ta­ki, İra­n'­da­ki, Su­ri­ye'de­ki Kürt mil­li­ye­ti ile eşit mi­dir?..
Türk Ulu­su için­de çe­şit­li et­nik kö­ken­le­ri ba­rın­dı­ran bü­yük bir top­lum­dur!..
Bun­la­rın için­den sa­de­ce Kürt ırk­çı­la­rı ay­rı­lık­çı ha­re­ket baş­la­ta­rak, te­rör be­la­sı­nı bu ül­ke­nin ba­şı­na be­la et­miş­tir!..

* * *

“Ö­zerk­li­k”, “fe­de­ras­yo­n”, kon­fe­de­ras­yo­n” ve ni­ha­ye­tin­de “Bü­yük Kür­dis­ta­n” gi­bi ırk­çı bir te­me­le da­ya­nan ha­ya­li ger­çek­leş­tir­mek için 30 yıl­dır sü­ren te­rör “de­mok­ra­tik ha­k” ol­du, Ulus dev­let ise suç­lu ha­le gel­di!..
Et­nik­çi­lik ya­pa­rak Kürt ırk­çı­lı­ğı­nı dev­le­te da­ya­tan­lar, ik­ti­dar ile yan­daş­la­rı­nın tes­li­mi­yet­çi­li­ğiy­le adım adım iler­le­di­ler ve bu­gün Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'ni pa­zar­lık ma­sa­sı­na oturt­tu­lar!..
Bu onur­suz­lu­ğun adı da “çö­zü­m” ol­du!..

* * *

Şim­di İm­ra­lı'da­ki ka­til, “Tür­ki­ye'de ulus dev­let ol­ma­sı­n” di­yor!..
PKK'­nın Av­ru­pa'da­ki adam­la­rı da Apo'­nun İm­ra­lı'yı otel gi­bi kul­la­na­rak, ya da tah­sis edi­le­cek bir vil­la­da si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, si­ya­set­çi­ler­le, PKK li­der­le­riy­le gö­rüş­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor, “Ak­si hal­de si­lah­lı güç­le­ri­ni Tür­ki­ye'den çı­kar­ma­ya­cak­la­rı­” teh­di­din­de bu­lu­nu­yor­lar!..

* * *

Fa­şist Kürt ırk­çı­la­rı ulus dev­le­ti ve ulu­sal­cı­lı­ğı ırk­çı­lık, ka­fa­tas­çı­lık, fa­şizm ola­rak ni­te­li­yor, ik­ti­dar ve ya­la­ka­la­rı da bun­la­rın yar­dak­çı­lı­ğı­nı ya­pı­yor!..
Bu gi­diş­le “Tür­kü­m” der­ken ezi­lip bü­zü­le­ce­ği­miz gün­ler de ge­le­cek ga­li­ba!..

Bi­zim Us­ta dok­tor ol­du!..

İk­ti­da­ra gel­dik­le­ri yıl­lar­da üni­ver­si­te­le­rin önün­den bi­le geç­mez­ler­di!..
Ne za­man ki Kay­se­ri­li Çan­ka­ya'ya çık­tı, bi­zim Us­ta da üni­ver­si­te­le­ri do­laş­ma­ya “dok­to­r” ol­ma­ya baş­la­dı!..
Ne­den, çün­kü ar­tık rek­tör­ler ken­di­le­rin­den­di!..
YÖK ve Çan­ka­ya'da so­nun­cu­yu bi­rin­ci ya­pa­rak rek­tör­le­ri meş­re­be uy­gun ha­le ge­tir­dik­ten son­ra Tay­yip Be­y'­in sır­tın­dan fah­ri dok­to­ra cüb­be­si ek­sik ol­mu­yor!..

* * *

Haz­ret ge­çen­ler­de de Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si'n­de cüb­be gi­yip dok­tor ol­du!..
Dı­şa­rı­da öğ­ren­ci­ler ken­di­si­ni pro­tes­to eder­ken, o üni­ver­si­te öğ­re­tim üye­le­ri­ne, pro­fe­sör­le­re ders ve­ri­yor­du!!!
Oku­du­ğu Yük­sek Ti­ca­ret Mek­te­bi ön­ce aka­de­mi, son­ra fa­kül­te ol­muş, bi­zim Us­ta da oto­ma­tik­man üni­ver­si­te me­zu­nu sa­yıl­mış­tı!..
Ama yet­me­di, bir de ha­va­dan ka­ri­yer sa­hi­bi ol­du, ders ver­me­ye baş­la­dı!..
Val­la yü­rü be Sa­yın Dok­tor Tay­yip, kim tu­tar se­ni!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more