Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

İnan­mı­yo­ruz!..

8 Ocak 2013

Tay­yip Bey Af­ri­ka'ya gi­der­ken, Apo ile ya­pı­lan pa­zar­lık­ta “ne­ler ol­ma­ya­ca­ğı­nı­” açık­la­dı:
“Ge­nel af as­la yok!..”
“A­po'ya ev hap­si as­la söz ko­nu­su de­ğil!..”
“Tür­ki­ye'ye ame­li­yat yap­tır­ma­yız!..”
“Ü­ni­ter ya­pı­yı tar­tış­ma­yız!..”
İna­na­lım mı?..
Ha­yır inan­mı­yo­ruz!..

* * *

İnan­mı­yo­ruz, çün­kü bu­gü­ne ka­dar söy­le­dik­le­rin­den ço­ğu­nun ter­si çık­tı!..
Dağ­dan te­ker te­ker ine­cek­ler­di, Ha­bu­r'­da­ki skan­dal pat­lak ver­di!..
Os­lo'da­ki pa­zar­lık­çı­lar su­çüs­tü ya­ka­lan­dı!..
“Hü­kü­met PKK ile gö­rü­şü­yor, di­yen­ler şe­ref­siz­di­r” de­di…
Ken­di adam­la­rı­nın pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­du­ğu an­la­şıl­dı!..
El­bet­te ken­di gi­dip gö­rü­şe­cek de­ğil­di!..
Ve­ya iki-üç “ba­ka­nı­nı­” gön­der­me­ye­cek­ti…
So­nun­da “Ben gö­rüş­mem, gö­rüş­tü­rü­rü­m” di­ye­rek ke­li­me oyu­nu­na sı­ğın­mak zo­run­da kal­dı!..

* * *

En son ör­nek şu pat­ri­ot­lar!..
So­rul­du­ğun­da, “Pat­ri­ota ih­ti­ya­cı­mız yok. Öy­le bir ta­lep­te bu­lun­ma­dı­k” de­di, du­ru­mu bi­li­yor­su­nuz!..
Al­man­ya ve Hol­lan­da'dan pat­ri­ot­lar dün yo­la çık­tı!..
De­mek bi­zim ha­va sa­vun­ma sis­te­mi­miz hi­ka­yey­miş, ya­ban­cı ül­ke­le­re muh­taç kal­dık!..

* * *

Şim­di Tay­yip Be­y'in yok “a­me­li­yat et­tir­me­m” yok “A­po'ya ev hap­si, ge­nel af uy­dur­ma­” laf­la­rı­na na­sıl ina­na­lım?..
“Tür­ki­ye'yi ame­li­yat et­tir­me­m” di­yor, PKK uzan­tı­sı Kürt­çü par­ti­nin ye­rel yö­ne­tim­ler­de­ki adam­la­rı, köy, ka­sa­ba ta­be­la­la­rı­nı çok­tan Kürt­çe yaz­dır­dı bi­le!..
Va­li, kay­ma­kam, jan­dar­ma ko­mu­ta­nı ora­lar­dan ge­çi­yor, ya gör­mü­yor­lar ve­ya gö­rü­yor­lar kal­dır­ma­ya güç­le­ri yet­mi­yor!..
Ame­li­yat yap­tır­ma­ya­cak­mış!..
İyi de mah­ke­me­ler­de Kürt­çe sa­vun­ma­yı, res­mi da­ire­ler­de Kürt­çe ko­nuş­ma­yı, Kürt­çe di­lek­çe ver­me­yi ge­ti­ri­yor­sun, bun­lar ame­li­yat de­ğil mi?..
Yok­sa bun­lar ma­sum es­te­tik ope­ras­yon­lar mı?..

* * *

Kalk­mış ge­nel af, ev hap­si fi­lan için “yo­k” di­yor!..
Bu­gün “yo­k” der, ya­rın ba­kar­sı­nız bi­rer bi­rer ge­ti­ri­lir bun­lar ve ila­ve­ten ana dil­de eği­tim!..
Son­ra sı­ra PKK pa­çav­ra­la­rı­nın, PKK'­nın adam­la­rı­nın baş­ka­nı ol­du­ğu be­le­di­ye­ler­de bay­rak di­ye di­re­ğe çe­kil­me­si­ne ge­lir!..
Gör­dü­nüz…
Bun­lar ik­ti­da­ra gel­di­ğin­den bu ya­na her şe­yi alış­tı­ra alış­tı­ra yap­tı­lar!..
Top­lu­ma yut­tur­du­lar, goy­goy­cu, ya­la­ka med­ya des­te­ğiy­le haz­me­dil­me­si­ni sağ­la­dı­lar!..
Hal­kı­mı­zın bir bö­lü­mü de al­dı­ğı nar­ko­zun et­ki­siy­le bun­la­rı ka­bul­len­di!..

* * *

Son bir­kaç gün­dür akan ka­nın dur­du­rul­ma­sı, kar­deş­lik fi­lan hi­ka­ye­siy­le ik­ti­dar ve­rip kur­tul­ma pe­şin­de!..
Çün­kü pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ru­yor­san ver­me­den kur­tu­la­maz­sın!..
Kur­tu­la­cak ol­say­dın şim­di­ye ka­dar bi­ter­di…
“Pa­zar­lı­k” de­di­ği ne için olur?..
Kar­şı­lık­lı alıp ver­mek için!..
Pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­dun mu, bir şey al­dı­ğın­da kar­şı­lı­ğı­nı ve­re­cek­sin!..
Bi­zim me­ra­kı­mız Tay­yip Be­y'­in ne­le­ri ver­me­ye ha­zır ol­du­ğu­dur!..
O se­bep­le Tay­yip Be­y'e inan­mı­yo­ruz!..
İnan­mak için ba­lık ha­fı­za­lı ol­mak ge­re­kir!..

Bal­yo­z'­da ge­rek­çe­li ka­ra­rı, vic­dan­lar ka­bul et­mi­yor!..

Bal­yoz Da­va­sı'n­da dün mah­ke­me ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nı açık­la­dı…
Dar­be, es­ki 1. Or­du Ko­mu­ta­nı emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n'­ın kalp ame­li­ya­tı ge­çir­me­si ne­de­niy­le ger­çek­le­şe­me­miş!..
Fa­ra­zi­ye!..
Üs­te­lik da­ha ön­ce de hiç duy­ma­mış­tık, id­di­ana­me­de bu var mıy­dı ha­tır­la­mı­yo­rum!..
Ge­rek­çe­li ka­rar­da ce­bir ve şid­de­tin han­gi aşa­ma­ya gel­di­ği be­lir­til­mi­yor!..
İc­ra ha­re­ke­ti baş­lan­gı­cı yok!..
Di­ji­tal ve­ri­ler mah­ke­me­yi tat­min et­miş, ye­ni bir bi­lir­ki­şi he­ye­ti ku­rul­ma­sı ge­rek­me­miş!..
Ya­ni, kim­se­yi tat­min et­me­yen ve Sa­vun­ma Ba­ka­nı'nın dört gün ön­ce yap­tı­ğı açık­la­may­la sah­te­li­ği (son­ra­dan ya­ra­tıl­mış ol­du­ğu) şüp­he­ye yer bı­rak­ma­ya­cak şe­kil­de or­ta­ya çı­kan CD'­ler ka­ra­rın ge­rek­çe­si­ni teş­kil et­miş!..

* * *

Bu du­rum­da yar­gı­nın ha­li­ne mi ya­nar­sı­nız, ya­şı­nı ba­şı­nı al­mış emek­li­si mu­vaz­za­fı ge­ne­ral­le­rin, ami­ral­le­rin, seç­kin su­bay­la­rın ce­za­evin­de çi­le dol­dur­ma­sı­na mı?..
Yok­sa iki­si­ne bir­den mi?!.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more