Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Nüfus artışını yoksulluk düşürdü!..

30 Ocak 2013

Tay­yip Bey, her­ke­si ken­di gi­bi sa­nı­yor­du!..
Bir eli yağ­da, bir eli bal­da!..
O ne­den­le coş­muş, ilk ta­li­ma­tı­nı ver­miş­ti:
“Do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­dar, Al­lah ne ver­diy­se”
Ko­yun mu bu?..
Yav­ru­la­sın, yav­ru­la­ya­bil­di­ği ka­dar ve sü­rü­ye ka­tıl­sın!..
Son­ra, “En az üç” de­me­ye baş­la­dı…
En az üç de, faz­la­sın­da sı­nır yok!..
Do­ğur do­ğur, at so­ka­ğa!..
Sal­dım ça­yı­ra Mev­lam ka­yı­ra!..

* * *

Ni­ka­ha, dü­ğün­le­re gi­di­yor, ev­len­me cüz­da­nı­nı ver­di­ği ge­li­ne, “En az üç ço­cuk” di­yor!..
Ge­lin tek ba­şı­na ço­cuk ya­pa­bi­lir­miş gi­bi!..
Son­ra bir dış ge­zi­ye git­ti, fu­ka­ra bir ül­ke…
Ora­da çı­ta­yı yük­selt­ti:
“En az 5”
Sko­ra bak!..
Aca­ba ken­di­si fut­bol oy­nar­ken, an­tre­nö­rü “En az 5 gol” de­se ne ya­par­dı?..
Ama emir bu ka­dar bü­yük yer­den ol­ma­sı­na rağ­men tut­ma­dı, tut­tu­ra­ma­dı!..
Tay­yip Be­y'­in on­ca gay­re­ti de, ka­dın­la­ra “Do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­dar” ta­li­ma­tı da, “Her kür­taj bir Ulu­de­re'dir” ve­ci­ze­si de nü­fus ar­tı­şın­da bek­le­di­ği hı­zı sağ­la­ya­ma­dı!..

* * *

Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜ­İK) ve­ri­le­ri­ne gö­re,
Tür­ki­ye'de nü­fus ar­tı­şı Tay­yip Be­y'­in ta­li­mat­la­rı­nın ak­si­ne her yıl bi­raz da­ha dü­şü­yor!..
Açık­la­nan ra­kam­lar, 5 yıl ön­ce­si­nin bi­le ge­ri­sin­de kal­dı!..
Ad­re­se da­ya­lı nü­fus ka­yıt sis­te­mi­ne gö­re, 2012 yıl­so­nu iti­ba­riy­le Tür­ki­ye nü­fu­su 903 bin ar­tış­la 75 mil­yon 627 bi­ne gel­di…
An­cak, ar­tış hı­zı yüz­de 12.01'de kal­dı!..
Oy­sa 2008'de bu oran 13.10, 2009 yı­lın­da 14.50, 2010 yı­lın­da ise 15.88 idi!..
Tay­yip Bey “Ha gay­ret” de­dik­çe dol­du­ru­şa ge­len­ler 2008 yı­lın­dan 2010 yı­lı­na ka­dar nü­fus ar­tı­şı­nı hız­lan­dır­mış, fa­kat 2012'ye ge­lin­ce “pes” et­miş­ti!..
Laf­la pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor!..
Dün­ya­nın bil­mem ka­çın­cı eko­no­mi­si, ki­şi ba­şı­na dü­şen mil­li ge­lir­de yük­se­liş fa­lan fi­lan!..
Bun­lar hi­ka­ye!..
Ger­çek olan ise, Tür­ki­ye'nin gi­de­rek yok­sul­laş­tı­ğı!..
Bi­raz da yok­sul­lu­ğun zor­la­dı­ğı bi­linç­len­me!..
Tay­yip Bey ken­di­ne ba­kı­yor, bir de et­ra­fı­na ve “Tür­ki­ye zen­gin­le­şi­yor” di­yor!..
As­lın­da ken­di­si ve çev­re­si için doğ­ru bir tes­pit!..
Ama Tür­ki­ye ola­rak bak­tı­ğı­nız­da ka­zın aya­ğı öy­le de­ğil!..

* * *

Do­ğu'da aya­ğın­da nay­lon ter­lik, sır­tın­da bir hır­kay­la ka­ra sap­la­nan okul ara­cı­nı iten kız öğ­ren­ci­le­ri TV ka­nal­la­rın­da gö­ren­le­rin yü­re­ği par­ça­lan­dı, ora­ya yar­dım yağ­dı!..
On­lar gi­bi ele gü­ne muh­taç da­ha bin­ler­ce ço­cuk var, Tay­yip Bey akıl­lı tah­ta, tab­let bil­gi­sa­yar ma­sal­la­rı an­la­tı­yor!..
“Do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­dar!..”
Be­ye­fen­di on­la­rın ek­me­ği­ni sen mi ve­ri­yor­sun?!.
Ana­sı­nın ba­ba­sı­nın
ce­bi­ne pa­ra­yı sen mi ko­yu­yor­sun?..
O za­man ka­rış­ma el ale­min uç­ku­ru­na!..

Hır­sız­lık de­ğil, ajan işi!..

28 Şu­bat kap­sa­mın­da hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­lan dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı'nın avu­ka­tı­nın bü­ro­su­na gir­miş­ler…
“Hır­sız gir­di” di­yor­lar…
Hır­sız çok en­te­lek­tü­el bi­ri ol­ma­lı ki avu­ka­tın bü­ro­sun­da 28 Şu­bat dos­ya­sı­nı ka­rış­tı­rı­yor, bil­gi­sa­yar­la­rın ka­sa­la­rı­nı sö­kü­yor, hard­disk­le­ri­ni çı­ka­rıp gö­tü­rü­yor!..
Hır­sız her­hal­de aka­de­mik ça­lış­ma (!) ya­pa­cak!..
Ya­hu bu hır­sız­lık fi­lan de­ğil, dü­pe­düz ajan işi…
Ya­kın­da id­di­ana­me­ye ba­zı bil­gi­ler, di­ji­tal ve­ri­ler fi­lan ek­le­nir­se şaş­ma­yın!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more