Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor!..

10 Ocak 2013

Tay­yip Be­y'­in söz­le­ri­ne ba­kar­sa­nız, yük­sek­ler­den uçu­yor:
“Ben ol­say­dım, ida­mı kal­dır­maz­dı­m”
Son­ra dö­nüp, Apo'y­la pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ru­yor!..
“Mil­le­ti­miz idam ce­za­sı­nın gel­me­si­ni is­ti­yo­r”
San­ki bü­tün an­ket şir­ket­le­ri­nin or­tak araş­tır­ma­sı so­nu­cu…
Tek tek mil­le­ti­miz­le mi gö­rüş­müş?..
Yo­oo, ama si­ya­si Ka­sım­pa­şa­lı­lık ya­pı­yor!..
Son­ra İm­ra­lı'da pa­zar­lık ma­sa­sı ku­ru­lu­yor!..

* * *

Efen­dim, ül­ke­yi ame­li­yat et­tir­mez­miş!..
Ee­e?..
Kan­di­l'­den açık­la­ma ge­li­yor:
“Sa­yın Öca­l'­ın bu şart­la­rı de­vam eder­se çö­züm ol­maz… Biz de Öca­lan ile gö­rü­şe­bil­me­li­yiz”
Ön­ce­ki gün Kürt­çü par­ti­nin Eş­baş­ka­nı Kürt­çü Se­la­hat­tin de Apo İm­ra­lı'da kal­dık­ça so­nuç alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor, “Bi­zim de par­ti ola­rak Sa­yın Öca­lan ile gö­rüş­me­miz la­zı­m” di­yor!..
Bu ta­lep ay­nı gün kar­şı­lık bu­lu­yor, Kürt­çü par­ti­nin Eş­baş­kan­la­rı Kürt­çü Se­la­hat­tin ile Kürt­çü Gül­te­n'­in İm­ra­lı'ya git­me­si, on­la­ra Kürt Ah­met (Türk) ile Kürt­çü Ay­se­l'­in de ka­tıl­ma­sı Mİ­T'­ten olur alı­yor, gö­rüş­me­nin ger­çek­leş­me­si için Tay­yip Be­y'­in Af­ri­ka tu­ris­tik ge­zi­sin­den dön­me­si bek­le­ni­yor!..
Ama bü­tün bun­lar da Kürt­çü­le­ri kes­mi­yor, PKK uzan­tı­la­rı Tay­yip Be­y'­in “Pa­ra­lel dev­let ya­pı­lan­ma­sı­” de­di­ği KCK'­nın da pa­zar­lı­ğa da­hil edil­me­si is­te­ni­yor!..

* * *

Bu ta­lep­ler söz­de çö­zü­mü çık­maz so­ka­ğa mı ta­şı­ya­cak, yok­sa Tay­yip Bey tü­kür­dü­ğü­nü ya­la­yıp bun­la­rın hep­si­ni bi­rer bi­rer ka­bul mü ede­cek?..
Za­ma­na ya­yıp söy­le­dik­le­ri­nin unu­tul­ma­sı­nı mı sağ­la­ya­cak?..
Tay­yip Bey öy­le bir ha­va ba­sı­yor ki, PKK'­nın so­nu gel­di, si­la­hı bı­ra­kıp gi­de­cek­ler…
O, bu ha­va­yı bas­ma­ya de­vam et­sin, 110 ki­şi­lik te­rö­rist gru­bu sı­nı­rı ge­çip ka­ra­ko­lu bas­ma­ya kal­kı­yor ve bir şe­hit da­ha ve­ri­yo­ruz!..

* * *

Dağ­da­ki­le­rin si­la­hı bı­ra­kıp baş­ka ül­ke­le­re git­me­si de bir ge­nel af de­ğil mi­dir?..
Ama ne gam!..
Tay­yip Bey bu­gün söy­ler, ya­rın unu­tur!..
Önem­li olan si­ya­si rant!..
Ya­la­ka med­ya­nın da goy­goy­cu­lu­ğuy­la oy dev­şir­mek!..
Şe­hit­le­ri­mi­zin ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..
AB­D'­de­ki va­iz efen­di fet­va ver­di!..
Bu ko­nu­da ko­nuş­ma­yan bir o ek­sik­ti, o da ko­nuş­tu ve ok­ya­nus öte­sin­den fet­va ver­di!..
Emek­li va­iz Fet­hul­lah di­yor ki:
“Mil­li onur ayak­lar al­tı­na alın­ma­dı­ğı sü­re­ce el de öpü­le­bi­lir etek de­”
Böy­le­ce el etek öpe­rek mil­li onu­run ko­ru­na­bil­di­ği­ni Fet­hul­lah efen­di­den öğ­ren­miş ol­duk!..
İk­ti­dar, İm­ra­lı'da­ki ca­ni­nin eli­ni ete­ği­ni öpe­cek, ama mil­li onur dim­dik ayak­ta du­ra­cak!..
Fet­hul­lah efen­di­nin “o­nu­r”­dan an­la­dı­ğı bu!..

* * *

Va­iz efen­di şu­nu iyi bil­sin:
Bı­rak el etek öp­me­yi, kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'ni tem­sil eden­le­rin (!) o ca­niy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otur­ma­sı bi­le mil­li onu­ru şim­di­den ayak­lar al­tı­na al­mış, pas­pas et­miş­tir!..
“U­lu­sal onu­ru­n” ne de­mek ol­du­ğu­nu bil­me­yen­ler mem­le­ke­ti ida­re edi­yor, ne ya­zık!..
Nec­det Özel mut­la­ka açık­la­ma yap­ma­lı­dır!..
Bal­yoz Da­va­sı­‘nın ge­rek­çe­li ka­ra­rın­da­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Öze­l'­e iliş­kin açık­la­ma “ge­rek­çe­” açı­sın­dan va­him­dir!..
Nec­det Özel, Ka­ra Harp Aka­de­mi­si Ko­mu­ta­nı iken, da­va­ya ko­nu olan dar­be te­şeb­bü­sü­ne iti­raz et­miş!..
De­mek dar­be te­şeb­bü­sün­den ha­be­ri var­mış!..
Ha­ta Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan Yar­dım­cı­sı onu bu ko­nu­da ik­na et­mek için gö­rev­len­di­ril­miş!..
Pe­ki, mah­ke­me Nec­det Öze­l'­in ifa­de­si­ni al­ma­ya ni­çin ge­rek duy­ma­mış?..
Öy­le ya, dar­be te­şeb­bü­sü­nün en önem­li ta­nı­ğı Nec­det Özel!..
Aca­ba Nec­det Özel “Ha­yır böy­le bir şey yo­k” de­se da­va­nın çö­ke­ce­ğin­den mi en­di­şe edil­di?..
Nec­det Özel bu ko­nu­da mut­la­ka bir açık­la­ma yap­ma­lı­dır!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more