Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Tav­şa­na kaç ta­zı­ya tut!..

27 Ocak 2013

“Or­du­nun mo­ra­li bo­zu­k”
Bir Baş­ba­kan ül­ke­sin­de­ki si­lah­lı kuv­vet­ler için bu la­fı söy­lü­yor­sa, o ül­ke­nin hiç­bir cay­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­mış, or­du­su bit­miş de­mek­tir!..
Ve Tay­yip Bey bu du­ru­mu dü­zelt­mek­le yü­küm­lüy­ken, yar­gı­dan şi­ka­yet edi­yor!..
Biz bu­ra­dan yıl­lar­dır çok de­fa ce­za­evin­de­ki in­san­lar için “vic­da­n” di­ye ses­len­dik…
Baş­ba­kan ise, ce­za­evin­de ma­may­la bes­le­nen, sağ­lık du­rum­la­rı her ge­çen gün da­ha kö­tü­ye gi­den emek­li ge­ne­ral­le­rin du­ru­mu­nu ak­lı­na ye­ni ge­tir­di!..
Ne­dir bu?..
Ül­ke ida­re­si ve “vic­da­n” bu mu­dur?!..

* * *

Tay­yip Bey ki­mi ki­me şi­ka­yet edi­yor?..
Yü­rüt­me elin­de…
Ya­sa­ma elin­de…
Yar­gı ise, ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­ler­le ik­ti­da­rın ku­şat­ma­sı al­tı­na gir­miş va­zi­yet­te!..
“Yar­gı pa­ket­le­ri­” çı­ka­rıp du­ru­yor­lar!..
Ne işe ya­rı­yor?..
40 bin ki­şi­nin ka­ti­li te­rö­rist ba­şı­nın İm­ra­lı' da­ki du­ru­mu, bu ül­ke­ye fe­da­kar­ca hiz­met et­miş, yıl­la­rı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ver­miş ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler, seç­kin su­bay­lar­dan çok da­ha iyi, kon­fo­ru ye­rin­de!..
Apo'ya her tür­lü ih­ti­mam gös­te­ri­lir, dok­tor kon­tro­lü ak­sa­tıl­maz, bir de­di­ği iki edil­mez­ken, Tay­yip Bey, ile­ri de­re­ce­de­ki has­ta­lı­ğı yü­zün­den ma­may­la bes­le­nen ba­kı­ma muh­taç ge­ne­ral­ler­den söz edi­yor!..

* * *

Tay­yip Bey, Apo'­nun jim­nas­tik gün­le­ri az­lı­ğın­dan şi­ka­yet et­me­siy­le bi­le il­gi­li, “A­da­let Ba­ka­nım yurt dı­şın­dan dön­dü­ğün­de ile­te­ce­ği­m” di­yor!..
Şa­ka gi­bi!..
Ya­ni Apo'­nun jim­nas­ti­ği­ni bi­le dü­şü­nü­yor, ama “Ha­pis­ha­ne­de ma­may­la bes­le­ni­yor­la­r” de­di­ği in­san­lar için Ada­let Ba­ka­nı'na ta­li­mat ver­me­yi ak­lı­na ge­tir­mi­yor!..
Ve şu an­la­şı­lı­yor:
De­mek ki Ada­let Ba­ka­nı ile gö­rüş­tü­ğün­de, ta­li­mat ver­di­ğin­de akan su­lar du­ru­yor, bü­tün so­run­lar hal­le­di­li­yor…
O za­man, ma­may­la bes­le­nen, ba­kı­ma muh­taç, ev­de ve­ya has­ta­ne­de kal­ma­sı ge­re­ken ve bu ül­ke için yıl­la­rı­nı ve­ren in­san­lar için Ada­let Ba­ka­nı'na ta­li­ma­tı­nı ver­sin, vic­da­nı­nı ra­hat­lat­sın!..

* * *

“Te­rör­le mü­ca­de­le et­mek için on­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var, ama ora­la­ra gön­de­re­cek su­ba­yı­mız kal­ma­dı… Bu in­san­la­ra mo­ral de­ğer­ler, mo­ti­vas­yon nok­ta­sın­da dar­be vu­rur­sak te­rör­le mü­ca­de­le­de bü­yük dar­be ye­riz.”
Tay­yip Bey bu söz­ler­le Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri'nin ne ha­le gel­di­ği­ni iti­raf eder­ken, te­rör ör­gü­tü­nün de mo­ra­li­ni yük­selt­miş olu­yor!..
“Bun­la­rın için­de ka­ra­cı­sı var, de­niz­ci­si var. Şim­di bi­zim bu ka­dar fır­ka­teyn­le­ri­miz, ge­mi­le­ri­miz ve­sa­ire… Ya­ni ne­re­dey­se ko­mu­ta ka­de­me­sin­de ora­ya gön­de­re­cek su­ba­yı­mız kal­mı­yor ya­aa!”
Ya­aa, öy­le olu­yor Be­ye­fen­di, bu­nu za­ma­nın­da dü­şü­ne­cek­ti­niz!..

* * *

Tay­yip Be­y'­in ne yap­tı­ğı, ne de­di­ği bel­li de­ğil!..
Be­ra­ber ça­lış­tı­ğı Tür­ki­ye'nin 26'n­cı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı “te­rö­ris­t” suç­la­ma­sıy­la de­mir par­mak­lık­lar ar­ka­sı­na gön­de­ri­lir­ken, ik­ti­da­rın yan­daş­la­rı, ya­la­ka­la­rı zil ta­kıp oy­nu­yor­du!..
Tür­ki­ye'de her şe­yin Tay­yip Be­y'­in ta­li­ma­tıy­la ol­du­ğu­nu, her­kes bi­li­yor!..
Eğer “tav­şa­na kaç, ta­zı­ya tu­t” po­li­ti­ka­sı iz­le­mi­yor­sa, şim­di şi­ka­yet­çi ol­du­ğu bu ko­nu­yu bir gün için­de hal­le­der!..
Şi­ka­yet (!) ede­ce­ği­ne ge­re­ği­ni yap­sın!..

Pınar Selek muamması!..

Sos­yo­log Pı­nar Se­lek, iki be­ra­at­tan son­ra mü­eb­be­te, ya­ni ömür bo­yu hap­se mah­kum edil­di!..
Ne­dir an­la­ma­dık!..
Bu da­vay­la faz­la il­gi­len­miş ol­ma­mak­la bir­lik­te mah­ke­me Yar­gı­ta­y'­ın boz­ma ka­ra­rı­na rağ­men ne­den iki de­fa be­ra­at ver­di, şim­di ne­den ömür bo­yu hap­se mah­kum et­ti?..
Son ka­rar­da, “Bom­ba par­ça­la­rı­nın bu­lun­ma­ma­sı, Mı­sır Çar­şı­sı'nın bom­ba­lan­ma­dı­ğı an­la­mı­na gel­me­z” de­ni­li­yor!..
Onu da an­la­ma­dık!..
Za­ten olay­da bom­ba mı, tüp gaz mı pat­la­dı o bi­le bel­li de­ğil­di!..
Yar­gı­la­ma tam 15 yıl sür­dü, o ta­rih­te 27 ya­şın­da olan Pı­nar Se­lek bu­gün 42 ya­şın­da…
Dün­ya­da baş­ka bir ör­ne­ği var mı­dır bil­mi­yo­rum…
Yar­gı­la­ma ola­yı ay­dın­lat­ma­dı da­ha da ka­ran­lı­ğa göm­dü!..
Ne­re­sin­den ba­kar­sa­nız ba­kı­nız, tam bir mu­am­ma!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more