Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Üniversite mi bakkal dükkanı mı?!.

19 Ocak 2013

AKP ik­ti­da­rı eği­tim­de doğ­ru­su bü­yük ham­le­ler (!) yap­tı ve mem­le­ket­te üni­ver­si­te üze­ri­ne üni­ver­si­te aç­tı!..
81 şeh­re üni­ver­si­te!..
Ye­me­di, ba­zı şe­hir­le­re iki­şer üni­ver­si­te!..
İki üni­ver­si­te­ye de “Tay­yip Er­do­ğa­n”, “Ab­dul­lah Gü­l” adı­nı ver­di­ler, ta­mam ol­du!..
İyi de, üni­ver­si­te var, rek­tö­rün otu­ra­cak kol­tu­ğu yok!..
Üni­ver­si­te var bi­na­sı yok!..
Üni­ver­si­te var öğ­re­tim üye­le­ri yok!..
On­lar da yet­me­di, Tür­ki­ye'de va­kıf üni­ver­si­te­le­ri re­za­le­ti baş­la­dı!..
Düz­gün eği­tim ve­ren, kad­ro­la­rı ta­mam, ger­çek bi­lim yu­va­sı olan va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­ni ayı­rı­yo­rum!..
Ya di­ğer­le­ri?..

* * *

Di­ğer­le­ri yer­den man­tar gi­bi bi­ten va­kıf üni­ver­si­te­le­ri…
İk­ti­dar ge­ce­kon­du üni­ver­si­te­le­ri dev­re­ye so­kar­ken, ku­ru­lan va­kıf­lar da bak­kal dük­ka­nı açar gi­bi üni­ver­si­te aç­ma­ya baş­la­dı­lar!..
Adı­nı hiç duy­ma­dı­ğı­mız, “A­aa böy­le üni­ver­si­te de mi var­mış?” di­ye hay­ret­le kar­şı­la­nan üni­ver­si­te­le­re rast­la­ma­ya baş­la­dık!..
Bun­lar­dan bir kıs­mı Fet­hul­lah­çı­la­rın ve di­ğer ce­ma­at­le­rin elin­de!..
Ders­ha­ne­den li­se­ye; li­se­den üni­ver­si­te­ye dö­nüş­tü­rü­len yer­ler…
Der­me çat­ma bi­na­lar­da aka­de­mik ge­liş­me…

* * *

Si­ze bir va­kıf üni­ver­si­te­sin­den ör­nek!..
Üs­te­lik, say­gın bir is­mi var!..
Ne var ki kul­var fark­lı de­ğil!..
Bu va­kıf üni­ver­si­te­si­ne bir öğ­re­tim üye­si ge­li­yor ve ge­lir gel­mez yar­dım­cı do­çent un­va­nı alı­yor!..
Oy­sa dok­to­ra te­zi hak­kın­da bi­le “in­ti­ha­l” (bi­lim­sel aşır­ma­cı­lık) suç­la­ma­sı var!..
Bu şa­hı­sın ay­rı­ca aya­ğın­dan vu­rul­muş ol­du­ğu bi­li­ni­yor…
Bir in­san aya­ğın­dan ne­den vu­ru­lur?..
Ya ala­cak ve­re­cek me­se­le­sin­den ve­ya maf­ya he­sap­laş­ma­sın­dan!..
Ge­lin gö­rün ki, bu şa­hıs va­kıf üni­ver­si­te­sin­de iti­bar gö­rü­yor, ay­rı­ca­lık­lı mu­ame­le­ye ta­bi tu­tu­lu­yor!..

* * *

Dev­let üni­ver­si­te­le­rin­den ye­ni açı­lan­la­rın ço­ğu fe­la­ket!..
Her gün yol­suz­luk id­di­ala­rı fış­kı­rı­yor, rek­tör-de­kan kav­ga­la­rı ya­şa­nı­yor!..
Bu ik­ti­dar sa­ye­sin­de Tür­ki­ye'de aka­de­mik ge­liş­me yer­ler­de sü­rü­nü­yor!..

Aka­de­mik tür­ban aka­de­mik tak­ke!..

YÖK ha­zır­la­dı­ğı tek­lif­le ye­ni bir ya­sa çı­kart­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor…
As­lın­da çok ma­sum (!) bir tek­lif, öğ­re­tim üye­le­ri­ne kı­lık kı­ya­fet ser­bes­ti­si!..
Eh, mem­le­ket­te de­mok­ra­aa­si­nin ile­ri­si var­ken kı­lık kı­ya­fe­te sı­nır­la­ma ge­ti­re­bi­lir mi, ne ayıp!..
Ta­bi­i bu du­rum­da ka­dın öğ­re­tim üye­le­ri tür­ban­la, çar­şaf­la, hat­ta bur­kay­la der­se gi­re­bi­le­cek; er­kek öğ­re­tim üye­le­ri de cüb­be­li, tak­ke­li, sa­rık­lı, şal­var­lı, kü­rek sa­kal­lı ola­bi­le­cek!..
YÖK Baş­ka­nı Çe­tin­sa­ya bu­nu “A­ka­de­mik öz­gür­lü­k” ola­rak açık­lı­yor ve de­mok­ra­tik hak­la­rın kı­sıt­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı, aka­de­mik ça­lış­ma­lar ya­pan in­san­la­rın bu çağ­da (AKP ça­ğın­da) kı­lık kı­ya­fe­ti­nin sı­nır­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor, “Tek tip­çi­lik ar­tık ge­ri­de kal­ma­lı­” di­yor!..
Val­la he­lal ol­sun, çok de­mok­rat adam şu YÖK Baş­ka­nı!..
Tay­yip Be­y'­in de­mok­rat­lı­ğın­dan (!) ge­ri ka­lır ye­ri yok!..
İşin öze­ti şu:
Tür­ba­na, çar­şa­fa, bur­ka­ya, cüb­be­ye, tak­ke­ye, sa­rı­ğa, şal­va­ra kü­rek sa­ka­la aka­de­mik öz­gür­lük ge­li­yor, mem­le­ket tek tip­çi­lik­ten kur­tu­lu­yor, çağ­daş olu­yor!..

Meh­met Ali Bi­rand

Meh­met Ali Bi­rand da bu dün­ya­dan, Ba­bı­ali'­den gö­çüp git­ti…
Si­ya­si fi­kir­le­ri­miz özel­lik­le de son dö­nem­de ta­ban ta­ba­na zıt­tı!..
Ör­ne­ğin, ölü­mün­den son­ra Tay­yip Bey onun için “Kim­ya­mız çok uyar­dı­” de­di, bi­zim ise Tay­yip Be­y'­le kim­ya­mız hiç uy­maz!..
Ba­na gö­re çiz­gi­si yan­lış­tı, si­ya­set­te­ki ço­ğu ön­gö­rü­sü de yan­lış çık­tı!..
Mes­lek­te 50 yı­la yak­laş­mış­tı, ben ise 50 yı­lı ge­ri­de bı­rak­tım; do­la­yı­sıy­la iki­miz de bun­ca yı­lı ay­rı ga­ze­te­ler­de Ba­bı­ali'­nin to­zu­nu yu­ta­rak, mü­rek­kep ko­ku­su so­lu­ya­rak ge­çir­dik…
Hiç ta­nış­ma­mış ol­ma­mı­za rağ­men bir­bi­ri­mi­zi bi­lir­dik ve çe­şit­li yer­ler­de kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da son de­re­ce gü­leç bir yüz­le “Mer­ha­ba sö­r” di­ye­rek hep ya­kın ve sı­cak il­gi gös­te­rir­di…
Son de­re­ce in­san­cıl­dı ve tes­lim et­mek ge­re­kir ki çok da şi­rin bir in­san­dı…
Al­lah rah­met ey­le­sin!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more