Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

2013’te neler olur?

13 Ocak 2013

Ye­ni yı­la gir­dik la­kin ge­çen yıl­dan mi­ras ka­lan so­run­lar kat­la­na­rak kar­şı­mı­za çı­kı­yor. Dün­ya pi­ya­sa­la­rı­nın ha­len bir iyim­ser­lik içe­ri­sin­de ol­ma­sı­nın ne­de­ni yük­sel­me­yen fa­iz oran­la­rı…
Mil­yar­lar­ca do­lar, eu­ro, yen pi­ya­sa­ya sü­rü­lün­ce mec­bu­ren pa­ra, ka­zanç sağ­la­mak adı­na di­bi­ne ka­dar risk alı­yor. Yok­sa his­se se­ne­di pi­ya­sa­la­rı­na gü­ve­nil­di­ği için de­ğil.
Gö­re­cek­si­niz em­ti­a fi­yat­la­rın­da da dü­şüş ya­şa­na­cak. Ne­de­ni ba­sit eko­no­mi­ler ve özel­lik­le de sa­na­yi bü­yü­mü­yor. Ham­mad­de­ye ge­çen yıl­lar ka­dar ih­ti­yaç yok.

Ame­ri­ka

2012'nin son gün­le­rin­de stres ya­ra­tan ma­li uçu­rum ris­ki, son da­ki­ka­da ver­gi oran­la­rı ko­nu­su­nun an­laş­may­la çö­zül­me­si­nin ar­dın­dan şu­ba­ta er­te­le­nen har­ca­ma­lar ve borç ta­va­nı kor­ku­su ay so­nun­da ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­lar.
AB­D'­de bu haf­ta­dan baş­la­mak üze­re bir bu­çuk ay bo­yun­ca şir­ket­le­rin dör­dün­cü çey­rek bi­lan­ço­la­rı iz­le­ne­cek ve ana­list bek­len­ti­le­ri pek de par­lak de­ğil.
Ame­ri­ka'da açık­la­nan Mer­kez Ban­ka­sı top­lan­tı tu­ta­nak­la­rı pa­ra­sal ge­niş­le­me­nin bir gün bi­te­ce­ği ger­çe­ği­ni ha­tır­lat­tı. Fed yö­ne­ti­ci­le­ri­nin pa­ra­sal ge­niş­le­me­yi 2013 içe­ri­sin­de so­na er­dir­me­yi tar­tış­mış­lar. Kı­sa­ca­sı; cin şi­şe­den çık­tı.

Av­ru­pa

Bu ge­liş­me ile Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı' nın işi iyi­ce zor­laş­tı­… Ame­ri­ka'da dü­şük fa­iz uy­gu­la­ma­la­rı­nın da ya­vaş ya­vaş so­nu­na ge­lin­me­si, pa­ra­sal ge­niş­le­me­de fre­ne ba­sa­bi­le­ce­ği ris­ki, Av­ru­pa'nın ben­zer uy­gu­la­ma­lar için kul­lan­dı­ğı ha­re­ket ala­nı­nı da­ral­tı­yor.
Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı yi­ne
kla­sik ola­rak ma­nüp­la­tif açık­la­ma­la­rıy­la pi­ya­sa­la­ra iv­me ver­me­ye ça­lı­şa­cak. An­cak bir olur, iki olur, üç olur, dört ol­maz. İna­nır­lı­ğı­nı kay­bet­miş du­rum­da. Bu yüz­den açık­la­ma­la­rı işe ya­ra­ma­ya­cak.

Tür­ki­ye

Bi­ze ge­lir­sek. Ha­zi­ne zor­lu bir yı­la gi­ri­yo­r… Geç­ti­ği­miz yıl ay­lık or­ta­la­ma 10 mil­yar TL iç borç ser­vi­si yü­küm­lü­lü­ğü bu­lu­nan Ha­zi­ne, bu yıl iç pi­ya­sa­ya yüz­de 40 ar­tış­la ay­lık or­ta­la­ma 14 mil­yar TL it­fa ger­çek­leş­tir­mek zo­run­da.
Bu da, da­ha yük­sek borç­lan­ma ih­ti­ya­cı ve da­ha ca­zip fa­iz oran­la­rı tek­lif et­mek zo­run­da ka­lı­na­bi­le­ce­ği an­la­mı­na ge­le­cek. TCMB'­nin de TL li­ki­di­te­si­ni sı­kış­tı­ra­bi­le­ce­ği bir yıl­da TL cin­si tah­vil ve bo­no­lar için zor bir yıl ola­cak.
2013 yı­lı­nın so­run­suz ge­çe­ce­ği bek­len­ti­le­ri­ne sa­hip olan­la­ra du­yu­ru­lur.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more