Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

“Bizim borçlar ödenmez” dedi

23 Ocak 2013

 

Ja­pon­ya bor­sa­sı şu an­da 1989'da­ki de­ğe­ri­nin dört­te bi­rin­de… Em­lak pi­ya­sa­sı fe­la­ket… 1983'te­ki de­ğe­riy­le ay­nı…
Ya­şam stan­dart­la­rı her ge­çen gün dü­şen ül­ke­de ye­ni ne­sil, eko­no­mik dur­gun­luk­tan baş­ka bir şey bil­mi­yor.
Çok uzun ya­şı­yor­lar ve emek­li­lik fon­la­rın­dan uzun yıl­lar bo­yun­ca yük­lü ma­aş alı­yor­lar… Emek­li­li­ğe ay­rı­lan­la­rın ye­ri­ne ko­ya­bi­le­cek­le­ri genç nü­fus­la­rı da yok! Emek­li­le­rin sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tar­ken, prim öde­me­le­ri aza­lı­yor. Kay­nak ku­ru­yor…
Enf­las­yon ki­mi­ne ça­re
Ja­pon­ya'nın ka­mu bor­cu ne­re­dey­se İn­gil­te­re, Fran­sa ve Al­man­ya'nın eko­no­mi­le­ri­nin top­la­mı ka­dar… Bor­cun mil­li ge­li­re ora­nı­na ba­kıl­dı­ğın­da Ja­pon­ya ge­liş­miş ül­ke­ler ara­sın­da açık ara en ön­de… Hat­ta Ja­pon­ya Baş­ba­ka­nı iti­raf et­miş­ti; “Biz bu borç­la­rı öde­ye­me­yiz!” di­ye…
İşin il­ginç ta­ra­fı, şu an­da Ja­pon­ya'yı kur­ta­ra­bi­le­cek tek re­çe­te: Enf­las­yon! Yok­sa borç­la­rı­nı eri­te­bi­le­cek gü­cü yok. Ya­ni enf­las­yon her za­man baş be­la­sı de­ğil…
Ja­pon­ya Mer­kez Ban­ka­sı enf­las­yon he­de­fi­ni mev­cut de­ğe­ri yüz­de 1'den yüz­de 2'ye yük­selt­ti. Mev­cut var­lık alım prog­ra­mı­nın so­na er­di­ği Ocak 2014'ten baş­la­ya­cak ucu açık sı­nır­sız pa­ra­sal ge­niş­le­me ka­ra­rı al­dı.

Kur sa­vaş­la­rı

Ye­ni prog­ra­ma gö­re Ja­pon­ya her ay 13 tril­yon yen var­lık alı­mı ger­çek­leş­ti­re­cek; bu­nun 2 tril­yon ye­ni­ni Ja­pon­ya dev­let tah­vil­le­ri ge­ri alı­mı ve 10 tril­yon ye­ni­nin ABD dev­let tah­vil alı­mın­dan ge­le­ce­ği ön­gö­rü­lü­yor.
Ocak 2014'de sü­re­si do­lan es­ki var­lık alım prog­ra­mı­na gö­re Ja­pon Mer­kez Ban­ka­sı her ay 101 tril­yon yen­lik bir pa­ra­sal ge­niş­le­me prog­ra­mı iz­li­yor­du. Bu se­vi­ye­de kur ekim­den be­ri yüz­de 13 de­ğer kay­bet­miş du­rum­da.
Bu­ra­dan Tür­ki­ye'nin çı­kar­ta­ca­ğı ders, dün­ya­da kur sa­vaş­la­rı sü­rü­yor ve ül­ke­ler ken­di­ni kur­ta­ra­bil­mek için pa­ra­la­rı­nı de­ğer­siz­leş­ti­ri­yor. Bi­zim ak­si­mi­ze…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more