Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Kirli çıkı Merkez Bankası

14 Ocak 2013

 

Baş­ba­kan Er­do­ğan'ın; “Mer­kez Ban­ka­sı ba­ğım­sız, bir şey ya­pa­mı­yo­ruz an­cak dö­viz re­zerv­le­ri ar­tı­rıl­ma­lı' di­ye bir söy­le­mi var­dır.
Bel­li ki ba­ğım­sız Mer­kez Ban­ka­sı bu­nu emir te­lak­ki et­miş, re­zer­vi ar­tır­dık­ça ar­tı­rı­yor. Re­zerv 4 Ocak iti­ba­riy­le 101 mil­yar 732 mil­yon do­la­ra yük­sel­di.
IMF de yıl­lar­ca Tür­ki­ye'den, Mer­kez Ban­ka­sı'nın re­zerv­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­di dur­du­… Re­zerv gü­ven ve­rir, sı­cak pa­ra ge­lir. IM­F'­nin bu is­te­ği­nin asıl ne­de­ni, Tür­ki­ye'nin ül­ke­ye ge­len sı­cak pa­ra­yı ko­lay­ca ge­ri öde­me­si­ni sağ­la­mak­tı.
Böy­le­ce Tür­ki­ye'de iç is­tik­ra­rın bo­zul­ma­sı di­ğer ül­ke­le­re yan­sı­maz. Pa­ra­sı­nı ge­ti­ren ka­zan­dı­ğı­nı da üze­ri­ne ko­ya­rak so­run­suz­ca ge­ri gö­tü­re­bi­lir.

Re­zer­vin va­tan­da­şa ma­li­ye­ti

La­kin bu du­ru­mun Mer­kez Ban­ka­sı'nı bağ­la­ma­ma­sı ge­re­ki­yor çün­kü bu­nun bir ma­li­ye­ti var…
Tür­ki­ye'ye sı­cak pa­ra ge­ti­ren­ler ön­ce TL'­ye çe­vi­ri­yor son­ra mev­du­ata ya­tı­rıp yüz­de 8 fa­iz alı­yor­lar.
Bu­na kar­şı­lık Mer­kez Ban­ka­sı top­la­dı­ğı dö­viz­le­ri ABD Ha­zi­ne Bo­no­su­na ya­tı­rı­yor. Ame­ri­ka'da fa­iz­ler sı­fı­ra ya­kı­n.. Ne­re­dey­se pa­ra be­da­va­ya du­ru­yor. Ara­da­ki fark za­rar ha­ne­mi­ze ya­zı­lı­yor.
Ha­liy­le Mer­kez Ban­ka­sı re­zer­vi ne ka­dar ar­tar­sa bu ka­yıp o ka­dar yük­sek olu­yor.
Ay­rı­ca Mer­kez Ban­ka­sı'nın dö­viz re­zerv­le­ri­nin bir kıs­mı ken­di bor­cu… Tut­tu­ğu
re­zerv­ler için Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz öde­mek­te…
Re­zerv tut­ma ma­li­ye­ti­nin yüz­de 8 ol­du­ğu var­sa­yıl­dı­ğın­da, sos­yal ma­li­yet GSYH'­nin yüz­de 1,7'le­ri­ne ka­dar yük­sel­mek­te­dir. Az buz de­ğil ya­ni­… İs­ter is­te­mez re­zer­vin yük­sek ol­ma­sı, enf­las­yo­nu ve fa­iz­le­ri zor­lar.

Ya­ran­ma duy­gu­su

Es­ki Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz ne­den ba­şa­rı­lı ad­de­di­li­yor­du? Di­yor­du ki; “Ya­ran­ma duy­gu­sun­dan uzak du­ra­lı­m… De­di­ğim gi­bi ya­ran­ma duy­gu­su çok kö­tü bir şey­dir, si­ze yan­lış yap­tı­rır!” Bel­ki ken­di­ni İk­ti­da­ra sev­di­re­me­di ama ba­şa­rı­sız da ol­ma­dı.
Mer­kez Ban­ka­sı Ka­nu­nu'n­da, “Ban­ka­nın te­mel ama­cı fi­yat is­tik­ra­rı­nı sağ­la­mak­tı­r”der. Ya­ni tek he­de­fi enf­las­yo­n… Dö­viz ku­ru ve­ya re­zerv ile il­gi­li her­han­gi bir he­de­fi yok! Ama ya­zı­lı ol­ma­yan he­def­le­re gö­re ha­re­ket edil­di­ği aşi­kâr…
Pe­ki, bu du­rum ki­min işi­ne ge­lir? En çok Ame­ri­ka'nı­n… Bu sa­ye­de ken­di­ne, ma­li­yet­siz 100 mil­yar do­lar da­ha kay­nak ya­rat­mış olur. Za­ten mis­yo­nu­muz bir ne­vi ok­ya­nus öte­si­ni hoş­nut et­mek de­ğil mi?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more