Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Yavaş yavaş başlıyor

16 Ocak 2013

Ame­ri­ka Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Ber­nan­ke, var­lık alım prog­ra­mı­nın ge­le­ce­ği ile il­gi­li net me­saj­lar ver­mi­yor, ve­re­mi­yor. Ber­nan­ke bi­le ne­ler ola­ca­ğı hak­kın­da fi­kir sa­hi­bi de­ğil. Üs­tü­ne üst­lük her ge­çen gün kon­tro­lü de kay­be­di­yor. Fark­lı FED baş­kan­la­rın­dan tür­lü tür­lü açık­la­ma­lar ge­li­yor.
ABD yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan uy­gu­la­ma­ya ko­nu­lan teş­vik pa­ket­le­ri­nin et­ki­si azal­dık­ça pa­ra ba­sı­lıp da­ğı­tıl­ma­ya de­vam edi­li­yor. Yi­ne de eko­no­mi­nin za­yıf­la­dı­ğı net ola­rak gö­rü­nü­yor. Ar­tık el­le­rin­de faz­la mü­da­ha­le ara­cı da kal­ma­dı. Fa­iz­ler za­ten sı­fır­da…

İyim­ser­lik da­nı­şık­lı dö­vüş

Pi­ya­sa­lar­da ha­len bir iyim­ser­lik var. An­cak ki­şi­sel gö­rü­şüm bu iyim­ser­lik şu­bat ayı­na ka­dar ta­şı­na­ma­ya­cak. Sa­nı­yor mu­su­nuz ki, yük­sek li­ki­di­te­nin sü­re­ce­ği al­gı­sı­nı des­tek­le­yen bu ka­rar pi­ya­sa­lar­da iyim­ser­li­ğin ye­ni­den art­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak? Bü­tün dün­ya bu­na ina­na­cak, ha­yat bay­ram ola­cak.
ABD za­yıf bir por­tre çi­zer­ken gi­dip Av­ru­pa ve­ya di­ğer ül­ke­le­rin bi­rey­sel ola­rak to­par­lan­ma­sı­nı bek­le­mek çok ger­çek­çi ol­maz. Ame­ri­ka'nın borç yü­kü­nü sırt­la­mış Ja­pon­ya, tü­ke­ti­mi­ni kar­şı­la­yan Çin, Hin­dis­tan bu sü­reç­ten ha­sar al­ma­dan ya­ka­sı­nı kur­ta­ra­maz.
Me­ga gev­şek pa­ra po­li­ti­ka­la­rı ile de­vam et­mek, pa­ra pi­ya­sa­la­rı­na is­tik­rar­sız­lık ge­ti­re­rek ya­rar­dan çok za­ra­ra yol açı­yor. Dün­ya bu­nun acı­sı­nı he­men ol­ma­sa da ge­le­cek yıl so­nu­na doğ­ru çek­me­ye baş­la­ya­cak.
Ma­le­sef Tür­ki­ye de bu sü­re­ce da­hil ola­cak.

2013 iyi geç­mez

Eu­ro Böl­ge­si sa­na­yi üre­ti­min­de dü­şüş de­vam edi­yor. Ey­lü­lde ay­lık yüz­de 2.3 dü­şü­şü­nü ta­ki­ben eki­mde ay­lık baz­da yüz­de 1 ge­ri­le­me kay­de­den sa­na­yi üre­ti­mi, ka­sım­da da yüz­de 0.3 ge­ri­le­di. Bü­tün bun­lar ne de­mek? Av­ru­pa'dan bir ca­cık ol­maz de­mek.
Sa­na­yi üre­ti­mi ve­ri­si, yı­lın 4'ün­cü çey­re­ğin­de Av­ru­pa GSYİ­H'­sın­da de­rin bir dü­şü­şün gö­rü­le­bi­le­ce­ği­ne işa­ret edi­yor.
Av­ru­pa'da sa­na­yi üre­ti­min­de­ki da­ral­ma­nın te­mel kay­na­ğı sı­kı ma­li kon­so­li­das­yon po­li­ti­ka­la­rıy­la düş­mek­te olan iç ta­lep. Ter­si­ni de ya­pa­cak du­rum­da de­ğil­ler. Dış ta­lep de, za­yıf­la­yan kü­re­sel eko­no­miy­le, aza­lan iç ta­le­bin ne­ga­tif et­ki­si­ni den­ge­le­mek­te zor­la­nı­yor.
2013 iyi ola­cak­mış. Ba­na gö­re ol­maz.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more