Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Baş­ba­kan yi­ne kı­za­cak!

22 Eylül 2013

Pat­ron­lar Ku­lü­bü de da­ya­na­ma­yıp Tay­yip Be­y'­in yan­lış po­li­ti­ka­la­rı­nı eleş­tir­di.
Oy­sa malûm, onun eleş­ti­ri­ye hiç ta­ham­mü­lü yok! Bu ne­den­le “Pat­ron­lar Ku­lü­bü­” di­ye bi­li­nen TÜ­Sİ­AD'­a “Siz ken­di işi­ni­ze ba­kın!” di­ye sert söz­ler­le hü­cum ede­bi­lir!
Fa­kat bu, iş­le­rin iyi git­ti­ği­ni gös­ter­mez ta­bi­i ki… Ül­ke­de her şey çi­vi­sin­den çık­tı âde­ta!
Eko­no­mi­miz kı­rıl­gan… Ya­rın ne ola­ca­ğı bel­li de­ğil… İşa­dam­la­rı, ip üs­tün­de yü­rü­yen cam­baz­lar gi­bi… Düş­me­mek için tüm ma­ha­ret­le­ri­ni kul­la­nı­yor­lar!
İç ve dış po­li­ti­ka­da iz­le­nen yan­lış yol ve ya­pı­lan ha­ta­lar, her alan­da ge­le­ce­ği­mi­zi bu­lut­lan­dı­rı­yor!

* * *

Türk Sa­na­yi­ci­le­ri, ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yük­sek İs­ti­şa­re Kon­se­yi Baş­ka­nı Er­kut Yü­ca­oğ­lu, ül­ke­de ifa­de öz­gür­lü­ğü­nün bas­kı al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Tür­ki­ye'nin ön­de ge­len işa­dam­la­rın­dan bi­ri olan Yü­ca­oğ­lu'nun eleş­ti­ri­le­ri­ni şöy­le özet­le­ye­bi­li­riz:
* “Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rın­da genç­ler, ifa­de öz­gür­lü­ğü içe­ri­sin­de ha­yat tarz­la­rı­na mü­da­ha­le is­te­mi­yor­lar­dı. Dar­be fi­lan is­ten­mi­yor­du. Eğer hoş­gö­rü ile yak­la­şı­la­bil­sey­di, Tür­ki­ye gü­ler yü­zü­nü gös­ter­miş ola­cak­tı. Fa­kat tam ter­si­ne şid­det po­tan­si­ye­li olan bir ül­ke al­gı­sı ya­rat­tık!”
* “Ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye, dış po­li­ti­ka­da­ki sert ko­nuş­ma üslûbu, ça­tış­ma­la­ra açık ka­pı bı­ra­kan tu­tu­muy­la alı­şıl­mı­şın çok dı­şın­da bir gö­rü­nüş ser­gi­li­yor. Hem si­ya­si du­ru­şu­muz, hem de böl­ge­sel eko­no­mik iliş­ki­le­ri­miz sı­kın­tı­lı bir sü­re­ce gir­di.”

* * *

Tür­ki­ye'de­ki sa­na­yi­ci­le­ri ve işa­dam­la­rı­nı tem­sil eden Yü­ca­oğ­lu'nun eleş­ti­ri­le­rin­de hak­lı­lık pa­yı çok­tur.
Pe­ki, Tay­yip Bey bun­la­rı dik­ka­te ala­cak mı? Hiç san­mı­yo­rum! Çün­kü o eleş­ti­ril­me­yi sev­mi­yor ve her şe­yin en iyi­si­ni, en doğ­ru­su­nu ken­di­si­nin bil­di­ği­ne ina­nı­yor!
Oy­sa dün­ya­da hiç kim­se her şe­yi bi­le­mez.
Ün­lü ata­sö­zü­müz­dür:
“Ya­rım he­kim can­dan, ya­rım ho­ca din­den eder!” der­ler…
Ün­lü Al­man fi­lo­zo­fu Ni­etz­sche ise şöy­le der:
“Ba­zı şey­le­ri ya­rım bi­le­ce­ği­ne, bir şey bil­me da­ha iyi­.”

Don­dur­ma­lı te­set­tür!

Meh­met Şev­ket Ey­gi, İs­lâ­mi ka­na­dın en ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan­dır.
Ey­gi “İs­lâm fe­mi­niz­mi sapıklıktır” di­ye­rek Millî Ga­ze­te'de­ki sü­tu­nun­da şun­la­rı yaz­dı:
“Ka­rı, tam bir rü­küş­lük hey­ke­li. Ala­ca bu­la­ca, ren­gârenk, in­ce to­puk­lu ayak­ka­bı­lar, gök­ku­şa­ğı­nın bü­tün renk­le­ri­ni ak­set­ti­ren bir eşarp. Üs­te­lik elin­de bir don­dur­ma kü­lâ­hı, ya­la­ya ya­la­ya cad­de­de yü­rü­yor. Bir elin­de cep te­le­fo­nu, bir elin­de don­dur­ma. Böy­le te­set­tür olur mu?”
Meh­met Şev­ket Ey­gi di­ni bü­tün, bil­ge bir ki­şi­dir. Bu söz­le­ri maa­zal­lah onun ye­ri­ne bir baş­ka­sı yaz­say­dı, gör­gü­süz ta­kı­mı kı­ya­me­ti ko­par­tır­dı!
Şim­di hep­si sus-pus…

“De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­” ne ol­du?

Al­man­ya­‘da bir De­niz Fe­ne­ri e.V da­va­sı var­dı…
Din adı­na, Türk iş­çi­le­rin­den 41 mil­yon Eu­ro top­la­ya­rak on­la­rı in­saf­sız­ca sö­ğüş­le­miş­ler­di… Der­ne­ğin Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı­ğı 17 mil­yon Eu­ro da bu­ra­da­ki or­tak­la­rı ta­ra­fın­dan iç edil­miş­ti.
Al­man Yük­sek Mah­ke­me­si 17 Ey­lül 2008'de, Al­man­ya­‘da­ki sah­te­kâr­la­rı hap­se mahkûm et­ti, mal var­lık­la­rı­na el koy­du ve der­ne­ğin Tür­ki­ye­‘de­ki şu­be­si­ni yö­ne­ten­le­rin yar­gı­lan­ma­sı için de da­va dos­ya­la­rı­nı Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı…
Ara­dan beş uzun yıl geç­ti…
Dos­ya bel­li, suç bel­li, sa­nık­lar bel­li ama hâ­lâ or­ta­da bir şey yok… Sa­nık­la­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı mı var aca­ba?
Ne­den bu da­va yü­rü­mü­yor? En­gel olan ne?

* * *

Kur­ban Bay­ra­mı yak­la­şı­yor. Din­ci der­nek­ler yi­ne fa­ali­ye­te geç­ti. “Bu yıl da ha­yır­se­ver­le­rin kur­ban­la­rı­nı ke­se­rek yok­sul­la­ra da­ğı­ta­ca­ğı­z” di­yor­lar.
Hal­kın kur­ban pa­ra­la­rı­nı kap­mak için rek­lam kam­pan­ya­la­rı açıl­dı.
Kur­ban his­se be­de­li, yurt için­de 560 li­ra, yurt dı­şın­da ise 240 li­ra… Ne­den bu fark?An­la­ya­na aşk ol­sun!

Te­bes­süm :)

Bu de­ği­şim, baş­ka de­ği­şim!

Sü­rek­li ola­rak “Ar­tık de­ğişti­m” di­yen bir po­li­ti­ka­cı­ya, me­rak edip sor­muş­lar:
“De­ğiş­tim, de­ğiş­tim, di­yor­sun. Şu­nu he­le doğ­ru dü­rüst bir an­lat­sa­na… Ya­ni han­gi açı­dan de­ğiş­tin?”
“Ta­bi­i ki mad­di açı­da­n” de­miş po­li­ti­ka­cı… Son­ra ek­le­miş:
“Es­ki­den ga­ri­ba­nın te­kiy­dim, şim­diy­se, ayıp­tır söy­le­me­si, mil­yar­lar­la oy­nu­yo­rum… Oğ­lum bi­le pa­ray­la dans edi­yor!”

Gü­nün Sö­zü

Eğer çok ko­nuş­mak fay­da­lı ol­say­dı, Al­lah iki ağız, bir ku­lak ve­rir­di.

Rahmi Turan
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more