X
Kullanıcı Sözleşmesi

Sözcü sadece şikayet edilen/şikayete konu olabilecek yorumları gerek gördüğünde kaldırmakla yükümlüdür. Okuyucu / Kullanıcılarımız yazdıkları tüm yorumlardan Facebook ve diğer tüm sosyal medya hesaplarında olduğu gibi yasal olarak sorumludurlar. Otomatik olarak yayınlanmış yorumlardan Sözcü sorumlu tutulamaz.

"Üye/Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir İçeriği/yorumu Site’de paylaşmamalı. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran, içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir. Sözcü Gazetesi, emredici kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen Üye/Üyeler’e ait kişisel bilgileri paylaşabileceğini beyan eder. "

Baş­ba­kan yi­ne kı­za­cak!

Rahmi Turan

Pat­ron­lar Ku­lü­bü de da­ya­na­ma­yıp Tay­yip Be­y’­in yan­lış po­li­ti­ka­la­rı­nı eleş­tir­di.
Oy­sa malûm, onun eleş­ti­ri­ye hiç ta­ham­mü­lü yok! Bu ne­den­le “Pat­ron­lar Ku­lü­bü­” di­ye bi­li­nen TÜ­Sİ­AD’­a “Siz ken­di işi­ni­ze ba­kın!” di­ye sert söz­ler­le hü­cum ede­bi­lir!
Fa­kat bu, iş­le­rin iyi git­ti­ği­ni gös­ter­mez ta­bi­i ki… Ül­ke­de her şey çi­vi­sin­den çık­tı âde­ta!
Eko­no­mi­miz kı­rıl­gan… Ya­rın ne ola­ca­ğı bel­li de­ğil… İşa­dam­la­rı, ip üs­tün­de yü­rü­yen cam­baz­lar gi­bi… Düş­me­mek için tüm ma­ha­ret­le­ri­ni kul­la­nı­yor­lar!
İç ve dış po­li­ti­ka­da iz­le­nen yan­lış yol ve ya­pı­lan ha­ta­lar, her alan­da ge­le­ce­ği­mi­zi bu­lut­lan­dı­rı­yor!

* * *

Türk Sa­na­yi­ci­le­ri, ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (TÜ­Sİ­AD) Yük­sek İs­ti­şa­re Kon­se­yi Baş­ka­nı Er­kut Yü­ca­oğ­lu, ül­ke­de ifa­de öz­gür­lü­ğü­nün bas­kı al­tı­na alın­dı­ğı­nı söy­lü­yor. Tür­ki­ye­’nin ön­de ge­len işa­dam­la­rın­dan bi­ri olan Yü­ca­oğ­lu­’nun eleş­ti­ri­le­ri­ni şöy­le özet­le­ye­bi­li­riz:
* “Ge­zi Par­kı pro­tes­to­la­rın­da genç­ler, ifa­de öz­gür­lü­ğü içe­ri­sin­de ha­yat tarz­la­rı­na mü­da­ha­le is­te­mi­yor­lar­dı. Dar­be fi­lan is­ten­mi­yor­du. Eğer hoş­gö­rü ile yak­la­şı­la­bil­sey­di, Tür­ki­ye gü­ler yü­zü­nü gös­ter­miş ola­cak­tı. Fa­kat tam ter­si­ne şid­det po­tan­si­ye­li olan bir ül­ke al­gı­sı ya­rat­tık!”
* “Ge­nel an­lam­da Tür­ki­ye, dış po­li­ti­ka­da­ki sert ko­nuş­ma üslûbu, ça­tış­ma­la­ra açık ka­pı bı­ra­kan tu­tu­muy­la alı­şıl­mı­şın çok dı­şın­da bir gö­rü­nüş ser­gi­li­yor. Hem si­ya­si du­ru­şu­muz, hem de böl­ge­sel eko­no­mik iliş­ki­le­ri­miz sı­kın­tı­lı bir sü­re­ce gir­di.”

* * *

Tür­ki­ye­’de­ki sa­na­yi­ci­le­ri ve işa­dam­la­rı­nı tem­sil eden Yü­ca­oğ­lu­’nun eleş­ti­ri­le­rin­de hak­lı­lık pa­yı çok­tur.
Pe­ki, Tay­yip Bey bun­la­rı dik­ka­te ala­cak mı? Hiç san­mı­yo­rum! Çün­kü o eleş­ti­ril­me­yi sev­mi­yor ve her şe­yin en iyi­si­ni, en doğ­ru­su­nu ken­di­si­nin bil­di­ği­ne ina­nı­yor!
Oy­sa dün­ya­da hiç kim­se her şe­yi bi­le­mez.
Ün­lü ata­sö­zü­müz­dür:
“Ya­rım he­kim can­dan, ya­rım ho­ca din­den eder!” der­ler…
Ün­lü Al­man fi­lo­zo­fu Ni­etz­sche ise şöy­le der:
“Ba­zı şey­le­ri ya­rım bi­le­ce­ği­ne, bir şey bil­me da­ha iyi­.”

Don­dur­ma­lı te­set­tür!

Meh­met Şev­ket Ey­gi, İs­lâ­mi ka­na­dın en ön­de ge­len ya­zar­la­rın­dan­dır.
Ey­gi “İs­lâm fe­mi­niz­mi sapıklıktır” di­ye­rek Millî Ga­ze­te­’de­ki sü­tu­nun­da şun­la­rı yaz­dı:
“Ka­rı, tam bir rü­küş­lük hey­ke­li. Ala­ca bu­la­ca, ren­gârenk, in­ce to­puk­lu ayak­ka­bı­lar, gök­ku­şa­ğı­nın bü­tün renk­le­ri­ni ak­set­ti­ren bir eşarp. Üs­te­lik elin­de bir don­dur­ma kü­lâ­hı, ya­la­ya ya­la­ya cad­de­de yü­rü­yor. Bir elin­de cep te­le­fo­nu, bir elin­de don­dur­ma. Böy­le te­set­tür olur mu?”
Meh­met Şev­ket Ey­gi di­ni bü­tün, bil­ge bir ki­şi­dir. Bu söz­le­ri maa­zal­lah onun ye­ri­ne bir baş­ka­sı yaz­say­dı, gör­gü­süz ta­kı­mı kı­ya­me­ti ko­par­tır­dı!
Şim­di hep­si sus-pus…

“De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­” ne ol­du?

Al­man­ya­‘da bir De­niz Fe­ne­ri e.V da­va­sı var­dı…
Din adı­na, Türk iş­çi­le­rin­den 41 mil­yon Eu­ro top­la­ya­rak on­la­rı in­saf­sız­ca sö­ğüş­le­miş­ler­di… Der­ne­ğin Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı­ğı 17 mil­yon Eu­ro da bu­ra­da­ki or­tak­la­rı ta­ra­fın­dan iç edil­miş­ti.
Al­man Yük­sek Mah­ke­me­si 17 Ey­lül 2008’de, Al­man­ya­‘da­ki sah­te­kâr­la­rı hap­se mahkûm et­ti, mal var­lık­la­rı­na el koy­du ve der­ne­ğin Tür­ki­ye­‘de­ki şu­be­si­ni yö­ne­ten­le­rin yar­gı­lan­ma­sı için de da­va dos­ya­la­rı­nı Tür­ki­ye­‘ye yol­la­dı…
Ara­dan beş uzun yıl geç­ti…
Dos­ya bel­li, suç bel­li, sa­nık­lar bel­li ama hâ­lâ or­ta­da bir şey yok… Sa­nık­la­rın do­ku­nul­maz­lı­ğı mı var aca­ba?
Ne­den bu da­va yü­rü­mü­yor? En­gel olan ne?

* * *

Kur­ban Bay­ra­mı yak­la­şı­yor. Din­ci der­nek­ler yi­ne fa­ali­ye­te geç­ti. “Bu yıl da ha­yır­se­ver­le­rin kur­ban­la­rı­nı ke­se­rek yok­sul­la­ra da­ğı­ta­ca­ğı­z” di­yor­lar.
Hal­kın kur­ban pa­ra­la­rı­nı kap­mak için rek­lam kam­pan­ya­la­rı açıl­dı.
Kur­ban his­se be­de­li, yurt için­de 560 li­ra, yurt dı­şın­da ise 240 li­ra… Ne­den bu fark?An­la­ya­na aşk ol­sun!

Te­bes­süm :)

Bu de­ği­şim, baş­ka de­ği­şim!

Sü­rek­li ola­rak “Ar­tık de­ğişti­m” di­yen bir po­li­ti­ka­cı­ya, me­rak edip sor­muş­lar:
“De­ğiş­tim, de­ğiş­tim, di­yor­sun. Şu­nu he­le doğ­ru dü­rüst bir an­lat­sa­na… Ya­ni han­gi açı­dan de­ğiş­tin?”
“Ta­bi­i ki mad­di açı­da­n” de­miş po­li­ti­ka­cı… Son­ra ek­le­miş:
“Es­ki­den ga­ri­ba­nın te­kiy­dim, şim­diy­se, ayıp­tır söy­le­me­si, mil­yar­lar­la oy­nu­yo­rum… Oğ­lum bi­le pa­ray­la dans edi­yor!”

Gü­nün Sö­zü

Eğer çok ko­nuş­mak fay­da­lı ol­say­dı, Al­lah iki ağız, bir ku­lak ve­rir­di.

Sözcü.com.tr bu internet tarayıcısına destek vermemektedir. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz. Ya da başka bir tarayıcı edinebilirsiniz.
İNTERNET EXPLORER 11 CHROME MOZILLA
Baş­ba­kan yi­ne kı­za­cak!