Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

“Hedef gösterildim başka ile atayın”

23 Ocak 2013

 

Ok­tay Ku­ban, İs­tan­bul Özel Yet­ki­li 12'n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Üye­si ola­rak gö­rev ya­pı­yor­du. Ara­la­rın­da emek­li Or­ge­ne­ral Çe­tin Do­ğa­n'­ın, emek­li Kor­ge­ne­ral En­gin Ala­n'­ın da bu­lun­du­ğu 19 tu­tuk­lu sa­nık hak­kın­da tah­li­ye ka­ra­rı ver­di. İş­te bu ka­rar, o gün­ler­de bom­ba et­ki­si ya­ra­tır­ken me­ğer ne­ler ol­muş ne­ler…
Tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­me­den ön­ce Ha­kim Ok­tay Ku­ba­n'­a, söy­le­nen­le­rin bir bö­lü­mü­nü bir kez daha ha­tır­la­tı­yo­rum: “An­ka­ra'dan emir var. Bu as­ker­ler içe­ri­de tu­tul­mak is­te­ni­yor. Eğer Çe­tin Do­ğan ve di­ğer pa­şa­la­rı tah­li­ye eder­sen, so­ka­ğa çık­tı­ğın­da se­ni vu­ra­cak­lar. Dar­be kar­şı­tı gös­te­ri­ci­ler ad­li­ye­nin et­ra­fı­nı sa­ra­cak. Sen de dı­şa­rı­ya çı­ka­ma­ya­cak­sın.”
Bu­nu Ku­ba­n'­a söy­le­yen, bir mes­lek­ta­şı… Ku­ban, teh­dit­le­re rağ­men tah­li­ye ka­ra­rı ve­ri­yor ama o gün ad­li­ye­den de hiç ay­rıl­mı­yor. Tah­li­ye ka­ra­rı ver­di­ği için Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Ha­ki­mi'nin ‘can gü­ven­li­ği' bu­lun­mu­yor. Ok­tay Ku­ba­n'­a “An­ka­ra'nın uya­rı­sı­nı­” ya­pan mes­lek­ta­şı ger­çek­ten An­ka­ra'dan ge­len bir me­sa­jı mı ile­ti­yor, yok­sa An­ka­ra'da bi­ri­le­ri­nin adı­nı mı kul­la­nı­yor? An­cak bun­lar kap­sam­lı bir so­ruş­tur­ma so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­rı­la­bi­le­cek­tir.

He­def ol­du­ğu için ta­yin is­te­di

Ha­kim Ok­tay Ku­ban, ‘de­li­l' de­ni­len bel­ge­le­rin, asıl­la­rı ol­ma­dı­ğı için tu­tuk­la­ma ta­lep­le­ri­ni red­det­ti. Tu­tuk­lu olan­la­rı da ser­best bı­rak­tı­ğı için ‘yan­daş med­ya'nın tam an­la­mıy­la he­de­fi ol­du.
İş­te bu ya­yın­lar, mes­lek­ta­şı­nın ken­di­si­ne ulaş­tır­dı­ğı ‘An­ka­ra me­sa­jı' Ha­kim Ok­tay Ku­ba­n'­ı hay­li te­dir­gin et­ti. Yal­nız ken­di­si de­ğil eşi de bu ya­yın­lar­dan ve eşi­ne söy­le­nen­ler­den et­ki­len­di. Bu du­rum­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken İs­tan­bu­l'­dan ay­rıl­mak­tı. O yüz­den 31 Mart 2010 ta­ri­hin­de Ada­let Ba­kan­lı­ğı Per­so­nel Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'ne bir di­lek­çe ver­di. Baş­ka bir ile ta­yin is­ti­yor­du. Ta­yin is­te­di­ği il­ler ara­sın­da Es­ki­şe­hir ve İz­mir var­dı. Ha­kim Ok­tay Ku­ban bu is­te­ği­ni ta­yin di­lek­çe for­mun­da şöy­le açık­la­dı:
“Son gün­ler­de ya­zı­lı-söz­lü ba­sın ya­yın or­gan­la­rı ve in­ter­net si­te­le­rin­de­ki ha­ber ve ya­zı­lar­da he­def ola­rak gös­te­ril­mem be­ni ve ai­le­mi te­dir­gin edip, olum­suz et­ki­le­di­ğin­den İs­tan­bul ili sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de gö­rev yap­ma­mın sa­kın­ca­lı ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm­den, di­lek­çem­de yaz­dı­ğım İs­tan­bul dı­şın­da­ki yer­ler­den bi­ri­ne ata­ma­mın ya­pıl­ma­sı.”
Ha­kim Ku­ban, bu bö­lü­mün al­tı­na şu no­tu dü­şü­yor: “Ba­sın ya­yın or­gan­la­rın­da­ki ha­ber­ler ay­rı bir di­lek­çe ekin­de gön­de­ri­le­cek­tir.”

Ta­yin is­te­ği, 9 ay bek­le­til­di

Ha­kim, “Ben he­def ola­rak gös­te­ril­dim. Ai­lem te­dir­gin. O yüz­den İs­tan­bul dı­şın­da baş­ka bir ye­re ata­ma­mı ya­pı­n” di­yor, an­cak bu is­tek yaz dö­ne­mi ka­rar­na­me­sin­de ye­ri­ne ge­ti­ril­mi­yor. Ara­dan ay­lar ge­çi­yor. Or­ta­lık ya­tı­şı­yor. Olay­lar o ka­dar hız­lı ge­li­şi­yor ki, Ok­tay Ku­ba­n'­ın ka­ra­rı unu­tu­lu­yor. O ay­nı ad­li­ye­de gö­re­vi­ni sür­dür­me­ye de­vam edi­yor.
Ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re oluş­tu­ru­lan Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK), Ok­tay Ku­ba­n'­ın ye­ni ka­rar­na­me için ta­le­bi ol­ma­ma­sı­na rağ­men, onun­la il­gi­li ka­ra­rı­nı ve­ri­yor. Ha­kim, ‘yaz dö­ne­mi ta­yin di­lek­çe­si' ni 31 Mart 2010 ta­ri­hin­de ver­me­si­ne ve is­te­ği ye­ri­ne ge­ti­ril­me­me­si­ne kar­şın, bu kez ta­yin is­te­ği ol­ma­dan es­ki di­lek­çe­si­ne da­ya­nı­la­rak ata­ma­sı 5 Ocak 2011'de Es­ki­şe­hir Ço­cuk Mah­ke­me­si Ha­kim­li­ği'ne ya­pı­lı­yor.

On­la­rın ba­şı­na ne­ler gel­di?

Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ad­lı so­ruş­tur­ma­lar­da, da­va­lar­da gö­rev alıp, tu­tuk­la­ma-din­le­me ta­lep­le­ri­ni red­de­den, tah­li­ye ka­rar­la­rı ve­ren ha­kim­ler-sav­cı­lar ve atan­dık­la­rı yer­le­re de ba­ka­lım:
1- Ok­tay Ku­ban: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Üye Ha­ki­mi iken; Er­ge­no­kon ve Bal­yoz so­ruş­tur­ma ve da­va­la­rın­da tüm tu­tuk­la­ma ve din­le­me ta­lep­le­ri­ni red­det­ti. Güz dö­ne­mi ka­rar­na­me ta­le­bi ol­ma­ma­sı­na rağ­men HSYK, yıl­la­rın ağır ce­za ha­ki­mi­ni ço­cuk mah­ke­me­si ha­kim­li­ğin­de gö­rev­len­di­ril­di.
2- Tun­cay As­lan: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Üye Ha­ki­mi iken Ba­kır­köy Ço­cuk Mah­ke­me­si Ha­kim­li­ği'ne atan­dı.
3- Yıl­maz Alp: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Üye Ha­ki­mi iken ön­ce Fa­tih Ha­kim­li­ği'ne, da­ha son­ra da Ba­kır­köy Ha­kim­li­ği'ne atan­dı.
4- Kök­sal Şen­gün: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Bo­lu Ha­kim­li­ği'ne atan­dı.
5- Er­kan Ca­nak: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Sa­kar­ya Ha­kim­li­ği'ne atan­dı.
6- Za­fer Baş­kurt: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Geb­ze Ha­kim­li­ği'ne atan­dı.
7- Ka­sım İli­moğ­lu: İs­tan­bul Özel Yet­ki­li Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı iken Bü­yük­çek­me­ce Cum­hu­ri­yet Sav­cı­lı­ğı'na atan­dı.
Ay­nı so­ruş­tur­ma ve da­va­lar­da tu­tuk­la­ma is­te­yen sav­cı­lar, tu­tuk­la­ma ve ya­ka­la­ma ka­ra­rı ve­ren 25 ki­şi­nin de üst gö­rev­le­re atan­dık­la­rı­nı ha­tır­la­ta­lım. Ya­ni tu­tuk­la­yan­lar, tu­tuk­la­ma­ya sevk eden­ler yük­se­li­yor, tu­tuk­la­ma­ya sevk et­me­yen, tu­tuk­la­ma­yan ya da tu­tuk­la­nan­la­rı ser­best bı­ra­kan­lar ise ce­za­lan­dı­rı­lı­yor. İş­te bu da so­ru işa­ret­le­ri­ne yol açı­yor.

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more