Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Sakine, Apo’nun sevgilisi olarak bilinirdi

11 Ocak 2013

Dev­le­tin, te­rör ör­gü­tü ile giz­li-ka­pak­lı gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı or­ta­ya çık­mış­tı. Şim­di bu gö­rüş­me­ler açık bir bi­çim­de ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. San­ki, bu­nun so­nu­cun­da he­men si­lah­lar su­sa­cak­mış gi­bi al­gı ya­ra­tı­lı­yor. İş­te tam bu aşa­ma­da te­rör ör­gü­tü­nün ön­de ge­len isim­le­rin­den, üs­te­lik Ab­dul­lah Öca­la­n'­la ‘gö­nül iliş­ki­si' ol­du­ğu bi­li­nen Sa­ki­ne Can­sı­z'­ın, iki ka­dın te­rö­rist­le bir­lik­te öl­dü­rül­me­si ‘ba­rı­şı is­te­yen­ler­le, kar­şıt­la­rı ara­sın­da­ki mü­ca­de­le' ola­rak gös­te­ri­li­yor.


Ör­güt için­de ba­zen gö­rüş ay­rı­lık­la­rı, ba­zen pa­ra­sal ne­den­ler­le in­faz­lar ya­şa­nır. PKK te­rör ör­gü­tü­nün ele­man­la­rı sa­de­ce Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rın­dan oluş­mu­yor. Ör­güt için­de de Su­ri­ye, İran, Irak­lı den­ge­le­ri var. Ay­rı­ca ‘i­çer­de­ki azın­lık, dı­şa­rı­da­ki ço­ğun­lu­ğa hük­me­de­me­z' an­la­yı­şı, PKK için de ge­çer­li­dir. Öca­la­n'­ın her is­te­ği­nin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı, Sa­ki­ne Can­sız ci­na­ye­tiy­le, Öca­la­n'­a bir me­saj­dır.
PKK'­da, üst dü­zey gö­rev­le­re gel­miş PKK'­lı yüz­ler­ce ki­şi öl­dü­rül­dü. Ba­tı ül­ke­le­rin­de ya­şa­yan­lar ge­nel­de ko­ru­ma­sız ol­du­ğu için da­ha ko­lay öl­dü­rü­lü­yor. Ör­gü­tün Tür­ki­ye'de, Ku­zey Ira­k'­ta da, dağ kad­ro­sun­da da ken­di ele­man­la­rı­na kar­şı ey­lem­le­ri var. Bu ey­lem­le­rin ge­rek­çe­si hep ‘a­jan­lı­k' olu­yor. Li­der, kad­ro bi­ri­le­rin­den kur­tul­mak is­ti­yor­sa, on­lar hak­kın­da ölüm fer­ma­nı­nın ge­rek­çe­si ‘a­jan­lı­k', ‘zim­me­te pa­ra ge­çir­me', ‘iş­bir­lik­çi' olu­yor. Bu tür ey­lem­le­ri ta­bi­i ki ör­güt üst­len­mi­yor. Fran­sa'da ger­çek­leş­ti­ri­len ey­le­mi de yi­ne kim­se üst­len­me­ye­cek­tir.

PKK'­nın geç­mi­şi in­faz­lar­la do­lu

Sa­ki­ne Can­sız, ör­gü­tün ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Hat­ta bir dö­nem “A­po'nun sev­gi­li­si­” ola­rak da ka­yıt­la­ra geç­miş. Mer­kez Ko­mi­te Üye­le­ri ve üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin öl­dü­rül­me­le­ri ilk de­ğil. Bi­raz ge­ri­le­re gi­dip ör­güt içi in­faz­la­ra ba­ka­lım:
– Meh­met Tu­ran: 27 Ka­sım 1978'de Di­yar­ba­kı­r'­ın Li­ce İl­çe­si'ne bağ­lı Fis Kö­yü'n­de PKK'­nın Ku­ru­luş Kon­gre­si'ne ka­tı­lan kad­ro­lar­dan ve ör­gü­tün ön­de ge­len ey­lem adam­la­rın­dan bi­riy­di. ‘A­ja­n' ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le 1979 yı­lın­da Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın em­riy­le Mar­di­n'­de öl­dü­rül­dü. İn­faz edi­len ilk PKK Mer­kez Ko­mi­te Üye­si'dir.
– Mu­rat Bay­rak­lı: Öca­la­n'­ın em­riy­le ör­gü­te iha­net ve kar­şı-dev­ri­me hiz­met ge­rek­çe­le­riy­le 5 Ha­zi­ran 1984'te Ber­li­n'­de bir çöp kon­tey­ne­rin­de ya­kı­la­rak öl­dü­rül­dü.
– Zül­fü Gök: 7 Ağus­tos 1984'te Al­man­ya' nın Rüs­sels­he­im Şeh­ri'n­de ara­ba­sı­nın içe­ri­sin­de bek­ler­ken kur­şun­la­na­rak öl­dü­rül­dü.
– En­ver Ata: 20 Ha­zi­ran 1984'te İs­ve­ç'­in Upp­sa­la Şeh­ri'n­de in­faz edil­di.
– Çe­tin Gün­gör: PKK Mer­kez Ko­mi­te­si Üye­si ve Öca­la­n'­a mu­ha­le­fet yap­tı­ğı için 2 Ka­sım 1985 gü­nü İs­ve­ç'­in baş­ken­ti Stock­hol­m'­de in­faz edil­di.
– Ab­dul­lah Kum­ral: PKK Mer­kez Ko­mi­te­si Üye­si olan Ab­dul­lah Kum­ral, ku­lak­la­rı­na tü­fek har­bi­si so­kul­mak su­re­tiy­le Be­ka­a'­da öl­dü­rül­dü.
– Re­sul Al­tı­nok: 1980'le­rin ba­şın­da PKK Mer­kez Ko­mi­te­si Üye­si olan Al­tı­nok; Öca­la­n'­a kar­şı mu­ha­le­fet yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le in­faz ka­ra­rı alın­dı. Re­sul Al­tı­no­k'­a PKK kam­pın­da ön­ce me­za­rı kaz­dı­rıl­dı, son­ra ka­fa­sı­na kur­şun sı­ka­rak in­faz edil­di.
– Meh­met Ka­ra­sun­gur: PKK Mer­kez Ko­mi­te­si Üye­si olan Ka­ra­sun­gur, 1983 yı­lın­da bir ge­ce Kan­dil Da­ğı ya­kın­la­rın­da ör­güt ta­ra­fın­dan in­faz edil­di
– Mah­mut Bil­gi­li: PKK'­lı­la­rın Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de­ki da­va­la­rı­na gi­ren avu­kat Mah­mut Bil­gi­li, Av­ru­pa'da­ki PKK tem­sil­ci­li­ği­nin al­mış ol­du­ğu in­faz ka­ra­rıy­la 1987'de Mart ayı­nın ba­şın­da Hol­lan­da'da ye­mek ma­sa­sın­da boğ­du­ru­lup, ce­se­di sa­tır­la par­ça­la­na­rak ka­na­li­zas­yo­na atıl­dı.
– Meh­met Tunç: Av­ru­pa'da­ki PKK ya­pı­lan­ma­sın­da yer alan Meh­met Tunç, Lüb­na­n'­a PKK kam­pı­na çağ­rıl­dı. Bu­ra­da in­faz edil­di. İn­faz gö­rün­te­le­ri Al­man­ya'nın Düs­sel­dorf Mah­ke­me­si'nin dos­ya­la­rın­da bu­lu­nu­yor.
– Şa­hin Ba­liç: PKK-MK Üye­li­ği'ne, da­ha son­ra da ARGK (As­ke­ri Kon­sey) Üye­li­ği'ne ge­ti­ri­len ve Be­ka­a So­rum­lu­lu­ğu'nu da üst­le­nen Ba­liç, Öca­la­n'­ın ta­li­ma­tıy­la öl­dü­rül­dü.
– Şa­hin Dön­mez: PKK'­nın ku­ru­cu­la­rın­dan ve ilk Mer­kez Ko­mi­te­si Üye­le­ri'n­den Şa­hin Dön­mez, 1990 yı­lın­da İs­tan­bu­l'­da in­faz edil­di.
– Os­man Tim: 1992 yı­lı­nın ara­lık ayın­da PKK'­nın ce­za­evi tem­sil­ci­siy­ken ‘po­lis­le iş­bir­li­ği' yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le Bay­ram­pa­şa Ce­za­evi'n­de bo­ğu­la­rak öl­dü­rül­dü.
– Meh­met Çi­men: Av­ru­pa Ör­gü­tü'nün Ko­or­di­na­tör Yar­dım­cı­sı ola­rak gö­rev yap­tı. Öca­la­n'­ın ka­dın so­ru­nuy­la il­gi­li koy­du­ğu ya­sa­la­rı çığ­ne­di. 1993'te üze­ri­ne asit dö­kü­le­rek öl­dü­rül­dü.
– Yıl­dı­rım Mer­kit: PKK'­nın 27 Ka­sım 1978'de­ki ku­ru­luş top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. 1994 yı­lın­da Ro­man­ya'da öl­dü­rül­dü.
– Hik­met Fi­dan: Hal­kın De­mok­ra­si Par­ti­si (HA­DEP) Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hik­met Fi­dan, PKK ta­ra­fın­dan in­faz edil­di.
– Ka­ni Yıl­maz: Ör­gü­tün önem­li isim­le­rin­den ‘Ka­ni Yıl­ma­z' kod ad­lı Fay­sal Dun­la­yı­cı 2005 ta­ri­hin­de PKK tim­le­rin­ce in­faz edil­di.
Ta­bi­i ki bu ola­ya ‘ser­vis işi', ‘ör­güt işi', ‘iç he­sap­laş­ma' yo­rum­la­rı ya­pı­la­cak­tır. Ne ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın PKK'­nın dü­nün­de bun­lar hep ol­du, ge­le­ce­ğin­de de ola­cak­tır. Çün­kü, bu bir te­rör ör­gü­tü­dür…

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more