Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Acı bir okur mektubu!

21 Ocak 2013

Fran­sa'dan ge­len son ha­ber­ler PKK'­lı 3 ka­dın mi­li­ta­nın Pa­ri­s'­te, ör­güt içi he­sap­laş­ma so­nu­cu in­faz edil­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Kürt kö­ken­li, Tür­ki­ye do­ğum­lu iki ki­şi gö­zal­tın­da…

Bi­ri kır­mı­zı bül­ten­le ara­nan 3 ka­dın te­rö­rist için per­şem­be gü­nü Di­yar­ba­kı­r'­da ya­pı­lan gös­te­riş­li ce­na­ze tö­re­ni­ni iz­le­di­ği­ni be­lir­ten bir oku­ru­muz­dan mek­tup al­dık. Çok üzün­tü­lü ol­du­ğu an­la­şı­lan oku­ru­muz mek­tu­bun­da şöy­le ya­zı­yor:
“Te­rö­rist­le­rin ce­na­ze tö­re­ni dev­let adı­na uta­nı­la­cak bir olay­dı. Çün­kü tö­ren­de gü­ven­li­ği bi­le PKK'­lı­lar, BDP'­li­ler sağ­lı­yor­du. Her yer­de PKK'­nın bay­rak­la­rı açıl­mış­tı…
Dev­le­tin va­li­si, em­ni­yet mü­dü­rü, po­li­si, gü­ven­lik güç­le­ri ne­re­dey­di?
On­lar, olay çık­ma­sın di­ye or­ta­da gö­rün­mü­yor­du, mey­dan PKK'­lı­la­ra bı­ra­kıl­mış­tı.
Ben, nor­mal bir va­tan­daş ola­rak bu ha­li gö­rün­ce üzül­düm, utan­dım…
Ce­na­ze tö­re­ni­ne ka­tı­lan PKK'­lı­lar za­fer gö­rün­tü­sü için­dey­di. Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, PKK'­ya kar­şı sür­dü­rü­len si­lah­lı mü­ca­de­le­yi ka­za­na­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­dı­ğı için İm­ra­lı ile mü­za­ke­re­ye mahkûm ol­du­ğu ko­nu­şu­lu­yor­du!
Ce­na­ze­ler PKK bay­rak­la­rı­na sa­rı­lıy­dı. Ka­la­ba­lık­ta ne­den­se bir ta­ne bi­le Ab­dul­lah Öca­lan pos­te­ri yok­tu. Bu bir tak­tik miy­di, bi­le­mi­yo­rum.
3 ka­dın te­rö­ris­tin fo­toğ­raf­la­rının bu­lun­du­ğu pan­kart­ta “Sa­va­şan öz­gür­le­şir, öz­gür­le­şen gü­zel­le­şir, gü­zel­le­şen se­vi­li­r” di­ye ya­zı­lıy­dı. Bu san­ki bir mey­dan oku­may­dı!
Sa­yın Baş­ba­kan, ‘a­çı­lı­m' di­ye di­ye dev­le­ti dü­şür­dü­ğü bu ha­zin du­ru­ma ba­kıp gu­rur du­yu­yor mu aca­ba?”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more