Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

AKP şanslı parti, çünkü muhalefet yok!

14 Ocak 2013

 

AKP ger­çek­ten çok şans­lı par­ti… Çün­kü kar­şı­sın­da güç­lü bir mu­ha­le­fet yok.
İm­ra­lı ca­ni­si Apo ile gö­rüş­me­ler­de bi­le CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a des­tek ve­re­rek ik­ti­da­rın dü­men su­yun­da git­ti. MHP Li­de­ri Dev­let Bah­çe­li ise, her za­man­ki gi­bi gür­le­di ama yağ­mur olup yağ­ma­dı!
Atıp tut­mak­la, yal­nız­ca ona bu­na lâf ye­tiş­tir­mek­le mu­ha­le­fet ol­mu­yor!
Bu­gün ül­ke­mi­zin en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri AK­P'­nin kar­şı­sın­da et­ki­li bir de­mok­ra­tik gü­cün ol­ma­yı­şı­dır.
Eğer güç­lü bir mu­ha­le­fet ol­sa AKP ba­şı­boş kal­maz, ül­ke­nin tüm mil­lî de­ğer­le­riy­le böy­le­si­ne hoy­rat­ça oy­na­ya­maz­dı.
CHP, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin gay­re­ti­ne rağ­men, ge­nel mer­kez­den kay­nak­la­nan uyu­şuk­luk ne­de­niy­le et­ki­li bir mu­ha­le­fet ya­pa­mı­yor.
MHP ise mu­ha­le­fet ya­pa­ca­ğı yer­de, en kri­tik ko­nu­lar­da AK­P'­nin de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­yor.
MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li sert ko­nuş­ma­yı mu­ha­le­fet sa­nı­yor ama AK­P'­nin zo­ra gir­di­ği tüm dö­ne­meç­ler­de ona des­tek ve­re­rek güç­lük­le­ri aş­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Dev­let Be­y'­in bu ga­rip tu­tu­mu ka­mu­oyu­nun gö­zün­den kaç­mı­yor!
Mu­ha­le­fet­ten ya­na çok şans­lı olan AKP, ül­ke ba­sı­nı­nın da yüz­de 90'ı­nı (çe­şit­li çı­kar iliş­ki­le­ri ne­de­niy­le) tes­lim al­mış gö­rü­nü­yor!
Bü­tün bun­lar, ik­ti­dar par­ti­si­nin boş alan­da tek ba­şı­na top koş­tur­ma­sı­nı sağ­lı­yor.
Mu­ha­le­fet, içi­ne düş­tü­ğü uyu­şuk­luk­tan kur­tu­lup top­lu­mun se­si, cum­hu­ri­ye­tin sa­hi­bi ol­ma­dık­ça, cum­hu­ri­yet kar­şıt­la­rı bo­ru­la­rı­nı öt­tür­me­ye de­vam ede­cek!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more