Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ateşle oynamak!

29 Ocak 2013

Tay­yip Be­y'­in gön­lü­ne “Baş­kan­lı­k” he­ve­si­nin ate­şi düş­tü­ğün­den be­ri, AKP bu­nun ana­ya­sal ze­mi­ni­ni ha­zır­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.
“Baş­kan­lık Sis­te­mi­” Tür­ki­ye'nin ya­pı­sı­na uyar mı? Bü­tün güç­le­rin tek el­de top­lan­ma­sı dik­ta­tör­lü­ğe yol açar mı? Bu­nu dü­şü­nen bi­le yok!
Al­dı­ğı em­ri ye­ri­ne ge­tir­mek için can­hı­raş bir şe­kil­de ça­lı­şan AK­P'­li Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Bur­han Ku­zu, baş­kan­lık sis­te­mi­ni de içe­ren ye­ni ana­ya­sa tas­la­ğı­nın Ma­yıs ayı­na ka­dar ha­zır ola­ca­ğı­nı açık­la­dı.
An­cak… Tür­ki­ye'de­ki “Baş­kan­lık Sis­te­mi­” ha­zır­lık­la­rı­na, Av­ru­pa'dan da iti­raz var.
Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Gi­an­ni Bu­qu­icc­hi­o “Baş­kan­lık Sis­te­mi­”nin, Tür­ki­ye için cid­dî teh­li­ke­le­re ge­be ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
“Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu­” Av­ru­pa Kon­se­yi ve Av­ru­pa Par­la­men­to­su'nun ana­ya­sal ko­nu­lar­da­ki da­nış­ma or­ga­nı­dır.
Ko­mis­yon Baş­ka­nı Gi­an­ni Bu­qu­icc­hi­o “Tür­ki­ye'de ‘Baş­kan­lık Sis­te­mi' ne geç­me­nin bü­yük risk­ler ta­şı­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. İde­olo­jik ola­rak ku­tup­laş­mış par­ti­le­rin bu­lun­du­ğu ül­ke­ler­de ‘Baş­kan­lık Sis­te­mi' çok teh­li­ke­li­dir. Oto­ri­ter ge­le­ne­ği olan ba­zı Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de, gü­cün tek ki­şi­nin elin­de yo­ğun­laş­ma­sı­nın ne ka­dar teh­li­ke­li ola­bi­le­ce­ği­ni ya­kın geç­miş­te çok gör­dük. Di­le­rim Tür­ki­ye böy­le yan­lış­lık yap­maz!” de­di.
De­di ama, Tay­yip Bey bu uya­rı­la­rı din­ler mi? Din­le­mez ta­bi­i ki… Ve Tür­ki­ye ateş­le oy­na­ma­ya de­vam eder!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more