Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Eski tas, eski hamam!

26 Ocak 2013

 

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın ka­bi­ne­de dört­lü re­viz­yon ya­pıp, es­ki­yen ba­kan­la­rın ye­ri­ne dört ye­ni ba­kan ata­ma­sı çe­şit­li yo­rum­la­ra yol aç­tı.
“Gi­den ve ge­len isim­ler ne an­la­ma ge­li­yor?” di­ye tar­tı­şan­lar var.
As­lın­da hiç­bir an­la­ma gel­mi­yor.
Bu ül­ke­de ya­pı­la­cak her işe tek ba­şı­na ka­rar ve­ren, “de­di­ği de­dik” bir baş­ba­kanların ol­duk­ça, ba­kan­lar­ın ye­ni ya da es­ki ol­ma­sı ne­yi de­ğiş­ti­rir?
Za­ten, gi­den ve ge­len­ler ara­sın­da te­mel­de hiç­bir fark yok.
Ha­ni bir söz var­dır: “Ay­vaz ka­sap, hep bir he­sap” der­ler… Bu re­viz­yon da iş­te öy­le…
Gi­den ba­kan­lar­dan Ömer Din­çer, Türk Millî Eği­ti­mi'ni ber­bat eden bir ba­kan ola­rak ta­ri­he ge­çe­cek. Öğ­ret­men­le­rin yüz­de 99'u onu sev­mi­yor, özel­lik­le ata­na­ma­yan bin­ler­ce öğ­ret­men ada­yı on­dan “Öğ­ret­men düş­ma­nı” di­ye bah­se­di­yor.
Er­tuğ­rul Gü­na­y'­ın Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'n­dan, Re­cep Ak­da­ğ'­ın da Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'n­dan alın­ma­la­rı nor­mal­dir. O gö­rev­ler­de çok bi­le kal­mış­lar­dı!
Ye­ni Tu­rizm Ba­ka­nı Ömer Çe­lik ile ye­ni Sağ­lık Ba­ka­nı Meh­met Mü­ez­zi­noğ­lu, yıl­lar­dır Baş­ba­ka­n'­ın ma­iye­tin­de bu­lu­nan has adam­la­rın­dan iki­si­dir. Baş­ba­kan izin ver­mez­se ne­fes bi­le al­maz­lar!
Ye­ni ba­kan­lar ara­sın­da en ılım­lı gö­rü­nen İs­tan­bul Va­li­li­ği'n­den ta­nı­dı­ğı­mız Mu­am­mer Gü­le­r'­dir. Bü­tün ke­sim­ler­le di­ya­log ku­ra­bi­len bir ya­pı­ya sa­hip olan Ye­ni İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler, di­le­riz Es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı İd­ris Na­im Şa­hin gi­bi aca­yip pot­lar kır­maz, mil­le­ti kız­dı­ra­cak iş­ler yap­maz!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more