Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Görevden alınma rekoru!

8 Ocak 2013

Hak ve hu­ku­kun yer­ler­de sü­rün­dü­ğü il­ginç bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz…
Baş­ba­kan Er­do­ğan hep ada­let­ten bah­se­der ve par­ti­si­nin adın­da da ada­let ke­li­me­si yer alır ama ger­çek öy­le de­ğil­dir.
Dün­ya­da bir ilk, Tür­ki­ye'de ya­şan­dı ve AKP ik­ti­da­rı dö­ne­min­de Sa­rı­yer İs­tin­ye Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Dr. Cen­giz Ta­mer, 13'ün­cü de­fa gö­re­vin­den alın­dı.
Böy­le bir olay de­mok­ra­tik olan ve ol­ma­yan hiç­bir ül­ke­de gö­rül­müş de­ğil­dir.
Da­ha ön­ce, İda­re Mah­ke­me­le­ri ta­ra­fın­dan, gö­rev­den alın­ma se­bep­le­ri man­tık dı­şı bu­lu­na­rak mah­ke­me ka­ra­rıy­la 12 kez gö­re­vi­ne dö­nen Dr. Cen­giz Ta­mer, Baş­he­kim­li­ği­ni yap­tı­ğı İs­tin­ye Dev­let Has­ta­ne­si'ni mar­ka ha­li­ne ge­tir­di ve böl­ge hal­kı­nın sev­gi­si­ni ka­zan­dı ama Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı onun bu ba­şa­rı­sı­nı 13'ün­cü de­fa gö­rev­den ala­rak ödül­le­nir­di (!)
So­nuç­ta dok­to­run ai­le bü­tün­lü­ğü ve sağ­lı­ğı bo­zul­du, kalp kri­zi ge­çir­di, tı­ka­nan da­mar­la­rı­na stent ta­kıl­dı, ağır stres ne­de­niy­le şe­ker has­ta­lı­ğı­na ya­ka­lan­dı.
An­la­şı­lı­yor ki Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nı tem­sil eden ki­şi­ler, ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­na rağ­men Dok­tor Cen­giz Ta­me­r'­i uzaklaştırıp, has­ta­ne­nin ba­şı­na ken­di adam­la­rı­nı ge­tir­mek is­ti­yor­lar. Böy­le bir inat­laş­ma­nın baş­ka izah tar­zı yok­tur.
Bu ada­let­siz­lik­ten Baş­ba­ka­n'­ın ve Sağ­lık Ba­ka­nı'nın ha­be­ri var mı­dır, bi­le­me­yiz. An­cak, on­la­rın yö­ne­ti­mi ve de­ne­ti­min­de­ki ku­ru­luş­lar­da böy­le ada­let­siz ve par­ti­zan tu­tum­lar ne ya­zık ki, sık sık olu­yor. Son­ra da ken­di­le­ri­ne “AK PAR­Tİ­” adı­nı ve­ri­yor­lar. İsim­le­ri “KA­RA PAR­Tİ­” ol­say­dı bun­dan kö­tü­sü ol­maz­dı ki­…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more